PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies? więcej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego portalu. 
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Region:  Małopolska i Śląsk
zmień
Przyłączenie do sieci

 O przyłączenie do sieci może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Aby przyłączyć się do sieci Grupy TAURON, należy zawrzeć umowę o przyłączenie ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. oraz zrealizować warunki przyłączenia. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie.

Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Wysokość opłat za przyłączenie do sieci zależy m.in. od grupy przyłączeniowej, do której podmiot został zakwalifikowany w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz, U. 2007 r., nr 93 poz. 623).
 

Krok 1 - określenie warunków przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja

Wniosek o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku
o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci. Aby właściwie wypełnić druk wniosku należy przygotować następujące dane:
 • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek),
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, altana, plac budowy itp.),
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową,
 • wielkość mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. Tytułem prawnym do obiektu może być np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia). Na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o posiadanym tytule prawnym. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy druk „Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia” który dostępny jest w Punktach Obsługi Klienta.
Druk wniosku o przyłączenie do sieci dostępny jest w Biurach Obsługi Klienta.
Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia).
Wypełniony wniosek wraz z powyższymi załącznikami należy przesłać do najbliższej względem przyłączanego obiektu placówki TAURON Dystrybucja S.A. lub zanieść osobiście do najbliższego Biura Obsługi Klienta.
 

Krok 2 - uzyskanie warunków

Na podstawie kompletnego wniosku przygotowane zostaną warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.
 

Krok 3 - umowa przyłączeniowa

Zawarcie umowy o przyłączenie
Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci i ich zaakceptowaniu należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. W tym celu należy skontaktować się ze wskazaną.
 

Krok 4 - realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci strony przystępują do realizacji obowiązków umownych. Czas realizacji umowy o przyłączenie jest zależny od wielu czynników i wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.
 

Krok 5 - przyłączenie obiektu do sieci i uruchomienie przyłącza

Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci czyli:
 • realizacji prac budowlano-montażowych po stronie Spółki Dystrybucyjnej,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie,
 • wniesieniu opłaty za przyłączenie,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru.
Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia następuje po:
 • zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej,
 • zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.

 Pliki do pobrania:


 
OP
UP
UP-A       
WP
WP-A
WP-B
WP-C