PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies? więcej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego portalu. 
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Region:  Dolny Śląsk i Opolszczyzna
zmień
Przyłączenie do sieci

O przyłączenie do sieci może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Aby przyłączyć się do sieci Grupy TAURON, należy zawrzeć umowę o przyłączenie ze Spółką  TAURON Dystrybucja S.A. oraz zrealizować warunki przyłączenia. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie.

Określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

 Wniosek o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci dystrybucyjnej  TAURON Dystrybucja S.A.

Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci. Aby właściwie wypełnić druk wniosku należy przygotować następujące dane:
 
 • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek),
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, altana, plac budowy itp.),
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową,
 • wielkość mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. Tytułem prawnym do obiektu może być np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia). Na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia  wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o posiadanym tytule prawnym. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy druk „Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia” który dostępny jest w Punktach Obsługi Klienta.
Druk wniosku o przyłączenie do sieci dostępny jest także w Biurach Obsługi Klienta.
Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 
 • plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz  z uwzględnieniem istniejącej sieci,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia).
Wypełniony wniosek wraz z powyższymi załącznikami należy przesłać do najbliższej względem przyłączanego obiektu placówki  TAURON Dystrybucja S.A. lub zanieść osobiście do najbliższego Biura Obsługi Klienta.
Warunki przyłączenia

 Na podstawie kompletnego wniosku przygotowane zostaną warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie dostarczane są do wnioskodawcy drogą pocztową. Można również odebrać je osobiście, co należy zgłosić przy składaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia.
Zawarcie umowy o przyłączenie

 Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci i ich zaakceptowaniu należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. W tym celu należy skontaktować się ze wskazaną w warunkach przyłączenia komórką Spółki Dystrybucyjnej  i umówić się na termin podpisania umowy o przyłączenie do sieci. Do zawarcia umowy o przyłączenie wymagane jest potwierdzenie posiadanego tytułu prawnego do przyłączanego obiektu. Obustronnie podpisana umowa o przyłączenie do sieci jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

 Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci strony przystępują do realizacji obowiązków umownych. Czas realizacji umowy o przyłączenie jest zależny od wielu czynników i wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

Przyłączenie obiektu do sieci i uruchomienie przyłącza
Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci czyli:
 • realizacji prac budowlano-montażowych po stronie Spółki Dystrybucyjnej,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie,
 • wniesieniu opłaty za przyłączenie,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru.
Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia następuje po:
 • zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej,
 • zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.
 

Przed wysłaniem wniosków, prosimy o sprawdzenie czy zostały podpisane.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz załącznikami wyślij pocztą tradycyjną, e-mail lub udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta - sprawdź tutaj

OK
UP
WNIOSEK o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
UP-A       
ZAŁĄCZNIK do wniosku o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
WP
  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia / Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej
  Oświadczenie o zakończeniu budowy