PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies? więcej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego portalu. 
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Region:  Małopolska i Śląsk
zmień
Usługi pozataryfowe
Cennik usług pozataryfowych wykonywanych przez TAURON Dystrybucja S.A., na dodatkowe zlecenie.
 

Lp. Usługi Stawka ogółem za usługę w PLN

Dni robocze
(7:00-15:00)

Dni robocze
(poza 7:00-15:00)
Dni wolne od pracy
1. Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia 132,00 198,00
2. Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu 153,00 229,00
3. 
Wymiana uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika w wewnętrznej instalacji zasilającej6):  
a) do 25 A włącznie: - za pierwszą 50,00 75,00
- za każdą następną 4,50 6,50
b) od 32 A do 63 A: - za pierwszą 52,00 78,00
- za każdą następną 7,00 10,00
c) powyżej 63 A: - za pierwszą 58,00 87,00
- za każdą następną 18,00 27,00
4. Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S" - jednofazowego6): 87,00 131,00
- za każde następne6) 12,00 18,00
Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S" - trójfazowego6) 87,00 131,00
5. Montaż, demontaż lub wymiana wraz z zaprogramowaniem programatora cyfrowego (zegara sterującego) wchodzącego w skład układu pomiarowo-ozliczeniowego 69,00 104,00
6. Montaż, demontaż lub wymiana bezpośredniego licznika energii elektrycznej 90,00 135,00
7. Montaż, demontaż lub wymiana licznika energii elektrycznej (kompletu liczników)
w półpośrednim lub pośrednim układzie pomiarowo-rozliczeniowym
195,00 292,00
8. Zaprogramowanie licznika elektronicznego, rejestratora lub przystawki rejestrującej 209,00 314,00
9. Wymiana i naprawa uszkodzonego licznika lub innego urządzenia wchodzącego w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego Rzeczywiste koszty naprawy lub w przypadku nieopłacalności naprawy koszt nowego licznika lub innego urządzenia, powiększony o koszty wymiany
10. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu na zlecenie podmiotów obcych (np. wykonawców robót elektrycznych):

 

- za pierwszą plombę 27,00  
- za każdą następną plombę 6,00  
11. Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii elektrycznej lu Odbiorcy:  
- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej 17,00  
- z dojazdem do urządzenia pomiarowego 47,00  
- za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowe w danym obiekcie 15,00  
12. Za pisemne potwierdzenie na żądanie ilości energii dla danego punktu poboru energii (niezależnie od ilości urządzeń pomiarowych na punkcie poboru ) 16,00  
13. Wystawienie duplikatu karty elektronicznej do energomatu 26,00  
14.
1. Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią elektroenergetyczną:

 

1.1. obiekt liniowy7) 8)
a) przy braku zbliżeń i skrzyżowań - 33,00
b) za pierwsze zbliżenie na długości do 100 m lub pierwsze skrzyżowanie - 33,00
c) za każde następne rozpoczęte 100 m odcinka zbliżenia - 5,50
d) za każde następne skrzyżowanie - 5,50
1.2. obiekt nieliniowy np. dom jednorodzinny, droga, staw itp.: a) za pierwsze 1000 m2 - 66,00
b) za każde następne 1000 m2 - 11,00
2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku: a) za pierwsze przyłącze - 38,00
b) za każde następne przyłącze - 7,00
3. Uzgodnienia pozostałe a) stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy - 40,00
b) koszt transportu - 1,70 zł/km + 2,80 zł/godz.
15. Prace zlecone dodatkowo elektromonterom Pogotowia Energetycznego w ramach wykonywania czynności określonych w Cenniku (np. lokalizacja i likwidacja uszkodzeń w instalacji zleceniodawcy) stawka za rozpoczętą rbg - 65,00 stawka za rozpoczętą rbg - 97,00
16. Wyłączenie napięcia i przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń (dla podmiotów, którym nie są świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej):  
- w sieci nN 211,00 321,00
- w sieci SN 312,00 468,00
- w sieci WN 438,00 657,00
17. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja 49,00 73,00
18. Nieuzasadnione wezwanie pogotowia energetycznego 69,00 104,00
19. Inne czynności zlecone przez Podmiot opłata wg indywidualnej kalkulacji - (kosztorysu)  

UWAGI:
1. Wykonuje się również inne niż wyżej wymienione czynności, których stawka zostanie skalkulowana po kosztach własnych Oddziału świadczącego usługę.    
2. Stawki podane są w wartościach netto. Do wartości usługi dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.    
3. Czynności wykonywane w dni wolne od pracy zostały skalkulowane z uwzględnieniem zwiększonej o 50% stawki za roboczogodzinę.    
4. Podane stawki uwzględniają dojazd służb technicznych do 20 km. Za każdy kilometr powyżej 20 km dolicza się opłatę w wysokości 1,70 zł/km.    
5. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w Cenniku i/lub w pkt. 6 Taryfy TAURON Dystrybucja S.A., opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 21,02 zł."    
6. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A, do stawki za wykonanie czynności należy doliczyć ich koszt, uwzględniając 10% zysku.    
7. Wystąpienie więcej niż jednego skrzyżowania w obrębie 5 m należy traktować jako jedno skrzyżowanie.    
8. Zbliżenie do więcej niż jednego obiektu sieci elektroenergetycznej na tym samym odcinku należy traktować jako jedno zbliżenie.    
9. Opłaty nie pobiera się w przypadku pierwszego programowania urządzeń wymienionych w poz. nr 5, wchodzących w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego.    
10. Poz. nr 15 zawiera stawki rbg jednego elektromontera.