Zasilane tymczasowe placu budowy

Jeżeli budujesz nowy dom, to w pierwszej kolejności będziesz potrzebował zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie budowy domu, czyli np. betoniarki, elektronarzędzi itp. 

W tym celu możesz wystąpić o zasilanie placu budowy.

Dodatkowe informacje:

Zasilanie tymczasowe

Jeżeli potrzebujesz w krótkim terminie uzyskać zasilanie placu budowy możesz wystąpić o tymczasowe zasilanie placu budowy. W takim przypadku realizujesz zasilanie tymczasowe we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Proces przyłączenia

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany dom jednorodzinny, w którym będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do placu budowy może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku. Kopia takiego dokumentu musi być dostarczona do nas najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy do przyłączenia.

Zakończenie budowy

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.
 
Przyłączenie budynku będzie realizowane w ramach odrębnej umowy o przyłączenie, a zasilanie wykonane jako nowe przyłącze. Przy czym realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i proces przyłączania powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie.

Planuję budowę

 • Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

  Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Druk można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP:
  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)

  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)
  • Kopię pozwolenia na budowę
  Druki do pobrania:

  Wniosek WP Wniosek UP-A

  TAURON Dystrybucja S.A. określi warunki przyłączenia

  Na podstawie kompletnego wniosku WP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

  Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie możesz odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku WP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. W przypadku, jeżeli na wniosku WP poinformujesz nas, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub jeżeli nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie zostaną wysłane drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku WP.

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy.
 • Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci i ich zaakceptowaniu należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:
  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek) Warunki przyłączenia Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)

  Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia) Kopię pozwolenia na budowę Jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, należy wypełnić i dołączyć załącznik UP-A.

  Druki do pobrania:

  Wniosek UP Załącznik UP-A

  Podpisz umowę o przyłączenie

  Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Będziesz mógł ją odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku UP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy sią z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. Jeżeli na wniosku UP zaznaczysz, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.
   
  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.
   
  Uwaga:
  Możesz od razu na wniosku WP zaznaczyć opcję, że chcesz zawrzeć umowę o przyłączenie w terminie do 30 dni od otrzymania warunków przyłączenia –wtedy razem z warunkami przyłączenia otrzymasz propozycję umowy o przyłączenie, którą możesz zawrzeć w okresie jej ważności. Po upływie terminu konieczne jest złożenie nowego wniosku UP i przygotowanie nowej propozycji umowy.
 • Wykonanie przyłączonej instalacji

  Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej oraz dostarcz je do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij drogą pocztową na nasz adres.

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne lub przez osobę, która zawarła umowę o przyłączenie. Jednakże wówczas do zgłoszenia gotowości instalacji należy dołączyć protokół sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie podpisanym przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne. Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje przyłącze

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po pozytywnym odbiorze do 7 dni od daty protokołu odbioru, wystawiana jest faktura za przyłączenie na kwotę określoną w umowie. W przypadku, gdy po stronie TAURON Dystrybucja S.A. nie ma wypełnionego zakresu prac, faktura za przyłączenie wystawiana jest do 7 dni od daty zawarcia umowy o przyłączenie.

  Dokonaj opłaty za przyłączenie

  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, dokonaj wpłaty na rachunek określony na fakturze. Wysokość kwoty określona jest w umowie o przyłączenie. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej.

  Zakończenie procesu przyłączenia

  Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:
  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru
  zostanie wystawiona przez TAURON Dystrybucja S.A. informacja o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie której możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej.

  Informację o możliwości zawarcia umowy możesz odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na zgłoszeniu gotowości instalacji do przyłączenia. W takim przypadku skontaktujemy sią z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. W przypadku, gdy na zgłoszeniu gotowości instalacji poinformujesz nas, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub jeżeli nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, informacja o możliwości zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

Skończyłem budowę

 • Po otrzymaniu informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

  TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik i rozpocznie dostawę energii elektrycznej do placu budowy.  

  Po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umowę.

  Możesz rozpocząć budowę domu.