Zasilane tymczasowe placu budowy

Jeżeli budujesz nowy dom, to w pierwszej kolejności będziesz potrzebował zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie budowy domu, czyli np. betoniarki, elektronarzędzi itp. 

W tym celu możesz wystąpić o zasilanie placu budowy.

Planuję budowę

 • Złóż wniosek o warunki przyłączenia

  Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Druk można pobrać ze strony internetowej. Zapraszamy również do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP:
  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy, np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek),
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci np. "Plac budowy domu jednorodzinnego",
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną – wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

  Druki do pobrania:

  Wniosek WP – klient indywidualny Wniosek UP-A Załącznik WP-T

  Wniosek do wypełnienia online:

  Przejdź

  TAURON Dystrybucja S.A. określi warunki przyłączenia

  Na podstawie kompletnego wniosku WP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

  Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie prześlemy pocztą.

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy.
 • Uzyskaj projekt umowy o przyłączenie

  Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie dołączana jest do warunków przyłączenia i powinna zostać podpisana w okresie jej ważności. Jeśli ważność propozycji umowy o przyłączenie wygasła przygotujemy dla ciebie nową propozycję. Aby ją otrzymać, należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. 

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:
  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
  • Warunki przyłączenia
  • Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

  Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty:


  Zobacz jak uzupełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie:

  Wniosek UP Załącznik UP-A Załącznik WP-T

  Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. 

  Podpisz umowę o przyłączenie

  Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.

  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.
 • Wykonanie przyłączonej instalacji

  Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji (zalecamy na 14 dni przed upływem terminu realizacji) poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej i prześlij drogą pocztową na nasz adres korespondencyjny. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz dostarczyć najpóźniej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do obiektu. 

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru "D". Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej

  Jeśli przyłączasz plac budowy to do Zgłoszenia gotowości instalacji dołącz kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu nadzorującego proces budowlany. 

  Przykład Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia


  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje zakres z umowy

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wykonaniu zakresu przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie realizacji wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach, aby korzystać z energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Dokonaj opłaty za przyłączenie

  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem realizacji, dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu realizacji. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej, długości przyłącza oraz rodzaju przyłącza.

  Skorzystaj z płatności online

  Zakończenie procesu przyłączenia

  Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:
  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru
  możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej. 
 • Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty: 
  • Wniosek o zawarcie umowy (jeżeli jest wymagany)
  • Zgłoszenie gowowości instalacji do przyłączenia (druk ZI)
  • Karta Danych Technicznych
  • Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie)
  Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

  TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik i rozpocznie dostawę energii elektrycznej do placu budowy.  

  Po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystać z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umowę.

  Możesz rozpocząć budowę.

Skończyłem budowę

Jeżeli zasilanie placu budowy realizowane było poprzez przyłącze tymczasowe, to realizuj postanowienia umowy o przyłączenie dla zasilania docelowego Twojego domu.