⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. - dla osoby zgłaszającej nadużycie

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www.tauron-dystrybucja.pl .
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.
 1. Dane które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nadużycie.
 1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. analizy otrzymanego zgłoszenia nadużycia [podstawa prawna Art. 6 ust.1 f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci zidentyfikowania, przeciwdziałania mitygowania ryzyka wystąpienia nadużyć, przez okres trwania tej analizy];
  2. prowadzenie Rejestru Nadużyć przewidzianego przez regulacje wewnętrzne – przez okres 5 lat od chwili zakończenia analizy o której mowa w pkt a i wpisu do rejestru [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zidentyfikowania, przeciwdziałania, mitygowania ryzyka wystąpienia nadużyć];
  3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust.1 f)Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
  5. tworzenie analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach a, b, c, d [podstawa prawa Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO

 1. W związku z tym ze przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych
  3. prawo do sprostowania danych osobowych
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przeniesienia danych osobowych.
 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
  1. pisemnie na adres TAURON Dystrybucja S. A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl.
 1. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

 1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
  2. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
  3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
  4. podmioty z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.), podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

   w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2.