Zmiana sprzedawcy

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A., w tym także Odbiorcy zużywający energię elektryczną w gospodarstwach domowych, posiadają prawo do zmiany sprzedawcy. Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.
Dotyczy również sytuacji, w których chciałbyś wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:

wybudowałeś nowy dom i nie masz jeszcze umowy z TAURON Dystrybucja S.A. kupiłeś / wynajmujesz mieszkanie, gdzie nie ma licznika

Kontakt dla odbiorców

Tel.: 32 606 0 616
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

info@tauron-dystrybucja.pl

Kontakt dla sprzedawców

Numery telefonów oraz adresy e-mail określone są w zawartych generalnych umowach dystrybucji (GUD) lub generalnych umowach dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K).
 • Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii z nowym sprzedawca i umowę o świadczenie usług dystrybucji z TAURON Dystrybucja. Jeżeli jesteś odbiorcą w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV możesz zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę kompleksową (zawierającą sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji) i wówczas nie musisz podpisywać odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

  Czas trwania procedury

  Nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. przez sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

  Krok 1

  Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą, sprawdź czy sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży energii lub do zawierania umów kompleksowych na terenie działania TAURON Dystrybucja. Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł zawierać umowy sprzedaży energii elektrycznej z Odbiorcami przyłączonymi do sieci TAURON Dystrybucja S.A. jest posiadanie przez tego sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. tzw. generalnej umowy dystrybucji (GUD). Natomiast podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł świadczyć usługi kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV jest zawarcie przez tego sprzedawcę z TAURON Dystrybucja odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji tzw. generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K). Żeby sprawdzić, czy nowy sprzedawca ma podpisaną odpowiednią umowę z TAURON Dystrybucja S.A., zobacz Listę sprzedawców energii elektrycznej lub Listę sprzedawców usługi kompleksowej na dole strony.

  Jeżeli wybrałeś sprzedawcę, który posiada z TAURON Dystrybucja zawartą GUD lub GUD-K, możesz z tym sprzedawcą podpisać odpowiednio umowę na sprzedaż energii lub umowę kompleksową. Przed podpisaniem umowy kompleksowej będziesz poproszony przez nowego sprzedawcę o podanie danych technicznych miejsca dostarczenia energii elektrycznej z dotychczasowej umowy dystrybucyjnej lub umowy kompleksowej albo o zgodę na pozyskanie takich danych przez sprzedawcę od TAURON Dystrybucja.

  Krok 2

  W przypadku zawarcia z sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, musisz zawrzeć z TAURON Dystrybucja umowę o świadczenie usług dystrybucji. W tym celu wypełnij wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji i złóż w Punkcie Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres TAURON Dystrybucja. Możesz również upoważnić sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w Twoim imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

  Zasady zawierania umów dystrybucyjnych, Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz wzory umów dystrybucyjnych odpowiednio dla danej grupy taryfowej są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

  Poinformuj nowego sprzedawcę o podpisaniu umowy na dystrybucję energii.

  Krok 3

  Wypowiedz sprzedawcy dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową. 
  Punkt ten nie dotyczy sytuacji, gdy wcześniej nie miałeś takiej umowy podpisanej.

  Krok 4

  Wybrany przez Ciebie sprzedawca dokona poprzez Platformę Wymiany Informacji powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o zawartej z Tobą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

  Krok 5

  TAURON Dystrybucja zweryfikuje powiadomienie i poinformuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie Twojej nowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Układ pomiarowo-rozliczeniowych powinien spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja (IRiESD) na dzień powiadomienia TAURON Dystrybucja o zawarciu umowy sprzedaży energii. Obowiązek dostosowania układu do wymagań spoczywa na właścicielu układu, którym w przypadku klientów IV i V grupy przyłączeniowej zasilanych na niskim napięciu jest TAURON Dystrybucja S.A., i na jego koszt.
  Jeżeli nie miałeś wcześniej licznika zostanie on założony po pozytywnej weryfikacji powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży energii, przekazanego przez sprzedawcę do TAURON Dystrybucja.

  Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych TAURON Dystrybucja S.A. dokonuje przypisania punktu pomiarowego, Odbiorcy do nowego sprzedawcy.

  Otrzymasz od TAURON Dystrybucja S.A. potwierdzenie przyjęcia do realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.

  Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana jest do dotychczasowego, jak i nowego sprzedawcy
 • Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej:

  Będziesz posiadał dwie umowy: na dystrybucję prądu z TAURON Dystrybucja S.A. i na sprzedaż energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą Będziesz otrzymywał dwie faktury: za dystrybucję prądu z TAURON Dystrybucja S.A. i za sprzedaż energii od nowego sprzedawcy 
  Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę kompleksową:

  Będziesz posiadał jedynie umowę z wybranym przez siebie sprzedawcą Będziesz otrzymywał od nowego sprzedawcy jedną fakturę - łącznie za sprzedaż energii oraz za dystrybucję prądu 

 • Powiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowej

Listy sprzedawców energii i POB

 • Zgodnie z art. 3 pkt 29 ustawy Prawo energetyczne - sprzedawca z urzędu - to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucja) odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy - sprzedawca z urzędu zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia dotyczące sprzedaży i postanowienia dotyczące dystrybucji), na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego w koncesji sprzedawcy z urzędu.

  Informujemy, iż dla odbiorców przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja SA, posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą z urzędu jest

  I. z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. – z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60;

  II. 
  z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. - z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2.

 • Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - przedsiębiorstwo energetyczne TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60 – zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.

  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.7.2016.MPi z dnia 14 października 2016 r.
  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.40.117.2017.JJ z dnia 12 października 2017 r.
 • Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania:
   1. PKP Energetyka S.A.
   2. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
   3. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
   4. EDF Polska SA
   5. ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
   6. ENGIE Energia Polska SA
   7. innogy Polska SA E
   8. NERGA-OBRÓT S.A.
   9. ALPIQ ENERGY SE
   10. Veolia Energia Polska SA
   11. CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
   12. FITEN S.A.
   13. Axpo Polska Sp. z o.o.
   14. JES ENERGY Sp. z o.o.
   15. Fortum Marketing and Sales Polska SA
   16. TAURON Polska Energia S.A.
   17. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
   18. ATALIAN ENERGY Sp. z o.o.
   19. ENIGA Edward Zdrojek
   20. Slovenske Elektrarne, a.s. Spółka Akcyjna
   21. ESV SA
   22. 3 WINGS Sp. z o.o.
   23. Energia dla firm SA
   24. Grupa PSB Handel SA
   25. ENEA S.A.
   26. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
   27. PGE Obrót S.A.
   28. ENERGETYCZNE CENTRUM SA
   29. INTER ENERGIA S.A.
   30. ERGO ENERGY Sp. z o.o.
   31. CORRENTE Sp. z o.o.
   32. Przedsiębiorstwo Obrotu Energią Sp. z o.o.
   33. Axpo Trading AG
   34. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
   35. Tradea Sp. z o.o.
   36. Novum SA
   37. TAURON Wytwarzanie S.A.
   38. Green SA
   39. ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
   40. Fortum Sprzedaż Sp. z o.o.
   41. Nida Media Sp. z o.o.
   42. Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" SA
   43. POWERPOL Sp. z o.o.
   44. ELEKTRIX SA
   45. ENERGO OPERATOR Sp. z.o.o.
   46. PAK-Volt SA
   47. RE ALLOYS Sp. z o.o.
   48. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
   49. PCC Rokita S.A.
   50. Energomedia Sp. z o.o.
   51. Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.
   52. Energie2 Sp. z o.o.
   53. Synergia Polska Energia Sp. z o.o.
   54. Audax Energia Sp. z o.o.
   55. EWE Energia sp. z.o.o.
   56. Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" SA
   57. POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
   58. FUNTASTY Sp. z o.o.
   59. JWM Energia Sp. z o.o.
   60. Polski Prąd SA
   61. GALON Sp. z o.o.
   62. ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
   63. Energy Match Sp. z o.o.
   64. InfoEngine SA
   65. GASPOL SA
   66. POLKOMTEL Sp. z o.o.
   67. Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
   68. GPEC ENERGIA Sp. z o.o.
   69. Barton Energia Sp. z o.o.
   70. Orange Energia Sp. z o.o.
   71. JSW KOKS SA
   72. Świat Sp. z o.o.
   73. VERVIS Sp.z o.o.
   74. Boryszew SA
   75. Kompania Węglowa SA
   76. Orange Polska SA
   77. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
   78. PROPOWER 21 Sp. z o.o.
   79. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
   80. TAURON Ciepło sp. z o.o.
   81. PKN ORLEN SA
   82. ENESTA Sp. z o.o.
   83. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
   84. GOEE ENERGIA Sp. z o.o.
   85. PNB Sp. z o.o.
   86. Ekovoltis Sp. z o.o.
   87. Energia Polska Sp. z o.o.
   88. WM MALTA Sp. z o.o.
   89. i-Energia Sp. z o.o.
   90. IRL Polska Sp. z o.o.
   91. ENERGIAOK Sp. z o.o.
   92. IEN Energy Sp. z o.o.
   93. Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia Sp. z o.o.
   94. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
   95. Energogas Sp. z o.o.
   96. EDON Sp. z o.o.
   97. ESV Wisłosan Sp. z o.o.
   98. PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
   99. Enrex Energy Sp. z o.o.
   100. Intelligent Technologies S.A.
   101. ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
   102. Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
   103. SOUTH ENERGY PARTNERS Sp. z o.o.
   104. CORRENTE Sp. z o.o. Sp.k.
   105. Beskidzka Energetyka Sp. z o.o.
   106. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
   107. Caldoris Polska Sp. z o.o.
   108. ENERHA Sp. z o.o.
   109. GAS AND ENERGY TRADING Sp. z o.o.
   110. Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.
   111. Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg SA
   112. Utylis Sp. z o.o.
   113. D-Energia Sp. z o.o.
   114. VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o.o.
   115. HANDEN Sp. z o.o.
   116. ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
   117. Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej SA
   118. Aluform Sp. z o.o.
   119. Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni Sp. z o.o.
   120. TRMEW Obrót Sp. z o.o.
   121. Technika Energetyczna Sp. z o.o.
   122. Alumetal Poland Sp. z o.o.
   123. Hexa Telecom Sp. z o.o.
   124. Energia i Gaz Sp. z o.o.
   125. ELGAS Energy Sp. z o.o.
   126. GASOENERGIA POLSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE Sp. z o.o.
   127. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
   128. GET EnTra Sp. z o.o.
   129. OZE ENERGY Sp. z o.o.
   130. Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" SA
   131. "MOC" Sp. z o.o. Sp. k.
   132. Ecoergia Sp. z o.o.
   133. Jasny Sp. z o.o.
   134. Lafarge Cement SA
   135. EZO-Trading SA
   136. EHN SA
   137. Grupa Energia GE SAp. z o.o. Sp. k.
   138. Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o.Sp. k.
   139. BPS Doradztwo SA
   140. Next Kraftwerke GmbH
   141. SIME Polska Sp. z o.o.
   142. Green Lights Obrót Sp. z o.o.
   143. PULSAR ENERGIA Sp. z o.o.
   144. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o.
   145. CONTROL PROCESS SA
   146. Energetyka dla Domu Sp. z o.o.
   147. DGM Energia Sp. z o.o.
   148. Po Prostu Energia SA
   149. Hermes Energy Group SA
   150. ENEFIT Sp. z o.o.
   1. POLENERGIA S.A.
   2. POLENERGIA OBRÓT SA
   3. KGHM Polska Miedź S.A.
   4. BD Sp. z o.o.
   1. Energetyka Sp z o.o.
   2. KGHM Polska Miedź S.A.
   3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
   4. POLENERGIA OBRÓT SA.
   5. POLENERGIA SA
   6. BD Sp. z o.o.
 • Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z OSD, sprzedające energię elektryczną do Odbiorcy, w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

  Informujemy, iż dla odbiorców przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja SA, posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2a) pkt. 1 podpunkt b) (zwanym sprzedawcą rezerwowym) jest: 

  I. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60;

  II. 
  TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2.
 • Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja SA umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej tzw. generalną umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K), umożliwiającą tym podmiotom świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA o napięciu do 1kV:
  • I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. - z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60

   II. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. - z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2

   III. Dla odbiorców z całego obszaru działania TAURON Dystrybucja SA: 

   1.  ENIGA Edward Zdrojek - ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk 
   2. POLKOMTEL Spółka z o.o. - ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
   3. ENERGA - OBRÓT S.A. - al.Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
   4. Corrente Sp. z o.o. - ul.Konotopskiej 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
   5. Gaspol S.A. - al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
   6. ENEA S.A. - ul.Górecka 1, 60-201 Poznań
   7. Ecoergia Sp. z o.o. - ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
   8. Orange Polska S.A. - Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
   9. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. - ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
   10. Energia Polska sp z o.o. - ul. Myszkowska 3/2, 52-019 Wrocław
   11. GOEE ENERGIA Sp. z o.o. - ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
   12. Orange Energia Sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
   13. Elektrix Spółka Akcyjna - ul. Bukietowa 5, 02-650 Warszawa
   14. innogy Polska Spółka Akcyjna - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
   15. PGE Obrót S.A. - ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
   16. Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne KONERG Spółka Akcyjna - ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa
   17. Technika Energetyczna Sp. z o.o. - ul. Łubna 38C, 05-532 Łubna
   18. Beskidzka Energetyka Spółka z o.o. - ul.Piłsudskiego 42/1, 43-300 Bielsko-Biała
   19. Gasoenergia Spółka z o.o. - ul. Górczewska 47, 01-401 Warszawa
   20. Energetyczne Centrum Spółka Akcyjna - ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
   21. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. - ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
   22. Energy Match Sp. z o.o. - ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
   23. Green Spółka Akcyjna - ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław
   24. VERVIS Sp. z o.o. - ul.Zielna 47, 87-800 Włocławek
   25. Fortum Marketing and Sales Polska S.A. - ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
   26. PULSAR Energia Sp. z o.o. - ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa
   27. Hermes Energy Group S.A. - ul. Puławska 2, bud. A, 02-566 Warszawa
  Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej, umożliwiającą tym podmiotom świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom biznesowym.
  • I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. – z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60

   II. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. - z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2

 • Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja SA umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej tzw. generalną umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K), umożliwiającą tym podmiotom świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA o napięciu do 1kV i wyrazili w niej gotowość do pełnienia roli sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2a) pkt. 1 podpunkt b):

  I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. – z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60 I

  I. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. - z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2

  III. Dla odbiorców z całego obszaru działania TAURON Dystrybucja SA:
  1. ENIGA Edward Zdrojek - ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
  2. POLKOMTEL Spółka z o.o. - ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
  3. Corrente Sp. z o.o. - ul. Konotopskiej 4, 05-850 Ostrów Mazowiecki
  4. GOEE ENERGIA Sp. z o.o. - ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
  5. Elektrix Sp. z o.o. - Bukietowa 5, 02-650 Warszawa
  6. innogy Polska Spółka Akcyjna, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
  7. Beskidzka Energetyka Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 42/1, 43-300 Bielsko-Biała
 • Informacja dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie działania:
   1. PKP Energetyka SA
   2. EDF Polska SA
   3. ENGIE Energia Polska SA
   4. innogy Polska SA
   5. ENERGA-OBRÓT SA
   6. ALPIQ ENERGY SE
   7. Axpo Trading AG
   8. Fortum Marketing and Sales Polska SA
   9. TAURON Polska Energia SA
   10. ATALIAN ENERGY Sp. z o.o. 3
   11. WINGS SA
   12. PGE Polska Grupa Energetyczna SA
   13. POLENERGIA OBRÓT SA
   14. Tradea Sp. z o.o.
   15. Energia Dla Firm Sp. z o.o.
   16. PGNiG SA
   17. ENERGETYCZNE CENTRUM SA
   18. RE ALLOYS Sp. z o.o.
   19. Energie2 Sp. z o.o.
   20. CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
   21. Audax Energia Sp. z o.o.
   22. JWM Energia Sp. z o.o.
   23. ELEKTRIX SA
   24. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA
   25. InfoEngine SA
   26. POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
   27. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
   28. Inter Energia SA
   29. FITEN SA
   30. PAK-Volt SA
   31. Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce
   32. PKN ORLEN SA
   33. GOEE ENERGIA Sp. z o.o.
   34. WM MALTA Sp. z o.o.
   35. Veolia Energia Polska SA
   36. Axpo Polska Sp. z o.o.
   37. IEN Energy Sp. z o.o.
   38. PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
   39. CORRENTE Sp. z o.o. Sp. k.
   40. ENIGA Edward Zdrojek
   41. GAS AND ENERGY TRADING Sp. z o.o.
   42. VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.
   43. HANDEN Sp. z o.o.
   44. GET EnTra Sp. z o.o.
   45. ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
   46. Next Kraftwerke GmbH
   47. Hermes Energy Group SA
   48. ENEFIT Sp. z o.o.
   49. TRMEW Obrót Sp. z o.o.
   1. PGE Energia Odnawalna SA
   1. ENEA SA
   2. JES ENERGY Sp. z o.o.
   3. PCC Rokita SA
   4. PGE Energia Odnawialna SA
   5. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA
   1. JES ENERGY Sp. z o.o.
   2. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Informacje dla sprzedawców i POB

 • Informacja dla sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania wszystkich oddziałów TAURON Dystrybucja S.A.

  GUD Generalna Umowa Dystrybucji
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Formularz powiadamiania o zmianie POB
  Formularz oświadczenia POB
  SWI - Standardy komunikatów TD
  WYTYCZNE w zakresie zawartości pełnomocnictwa

 • Każdy Sprzedawca może świadczyć usługę kompleksową dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV po podpisaniu Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej z TAURON Dystrybucja S.A. (wzór na dole strony).

  Zakres współpracy sprzedawcy i TAURON Dystrybucja


  1. Sprzedawca pozyskuje dane, niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej w części dotyczącej usługi dystrybucyjnej, poprzez publikacje na Platformie Wymiany Informacji (PWI) dokumentu - Wniosek o dane do umowy kompleksowej_paszport, dołączając jednocześnie skan wniosku o zawarcie umowy kompleksowej, składanego przez URD do wybranego sprzedawcy. TAURON Dystrybucja przesyła w odpowiedzi dane w ciągu trzech (3) dni roboczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do pięciu (5) dni roboczych.
  2. Sprzedawca dokonuje powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej poprzez platformę PWI, dołączając jednocześnie skan pełnomocnictwa odbiorcy dla OSD do zawarcia w jego imieniu rezerwowej umowy kompleksowej. Proces zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni.
  3. TAURON Dystrybucja weryfikuje powiadomienie i informuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie umowy kompleksowej.
  4.  Sprzedawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami Umowy GUDk.
   Wzory gwarancji, lista agencji ratingowych
  5. Rozliczenie za świadczone przez TAURON Dystrybucja usługi dystrybucji dokonywane są zgodnie z zapisami Umowy GUDk a dokumenty w tym zakresie (Faktura VAT + zestawienie wartości opłat dla poszczególnych odbiorców, dla których w danym miesiącu kalendarzowym zakończył się okres rozliczeniowy/prognozowy) dostarczane są sprzedawcy w formie elektronicznej na serwerze ftp.
   Plik rozliczenia
  6. Dane pomiarowe odbiorców dostarczone są sprzedawcy na platformie PWI, w formie dokumentu Z06, zgodnie z terminami, określonymi w Umowie GUDk.
  7. Do bieżących kontaktów sprzedawcy z TAURON Dystrybucja, w tym zmiana parametrów dotyczących realizowanych umów lub przekazywania informacji i wniosków odbiorców w postępowaniu reklamacyjnym udostępniono adres mailowy gudk@tauron-dystrybucja.pl.
  8. Proces obsługi wniosków wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej odbywa się poprzez Platformę PWI.
  9. Zawartość komunikatów wymiany informacji i danych pomiędzy OSD a Sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową zawiera dokument SWI (Standardy Wymiany Informacji).
  GUDK Generalna Umowa Dystrybucji dla umowy kompleksowej
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10
 • Informacja dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Formularz potwierdzenia przejęcia/zaprzestania funkcji POB dla URDw