Konsultacje Karty Aktualizacji 33/2024 IRiESD

17.06.2024
Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty aktualizacji nr 33/2024 IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 17 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 33/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki:

Projekt Karty aktualizacji nr 33/2024 IRiESD (w wersji pdf)
Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 33/2024 IRiESD (w wersji pdf)
Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
Komunikat (w wersji pdf)
Tekst ujednolicony IRiESD w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym zapisy proj. Karty aktualizacji nr 33/2024) – pomocniczo (w wersji pdf)