Przyłączenie do sieci

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. może ubiegać się każdy, kto chce korzystać z energii elektrycznej. 

Aby przyłączyć się do sieci, należy uzyskać warunki przyłączenia oraz zawrzeć i zrealizować umowę o przyłączenie. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

Procedura rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w wersji papierowej w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

Na jego podstawie zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Warunki przyłączenia są to określone przez właściciela sieci wymagania techniczne, które należy spełnić, aby było możliwe przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej. Po ich otrzymaniu należy podpisać umowę o przyłączenie. Czas realizacji przyłączenia jest zależny od wielu czynników - wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie. Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, ma miejsce po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej oraz zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.

  • Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

   Złącze – element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.

   Licznik – jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.

   Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – jest to linia doprowadzająca energię elektryczną od złącza do poszczególnych budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej.

   Tablica rozdzielcza – jest to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca, z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

  • Przyłącze kablowe - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.

   Przyłącze napowietrzne - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów. Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego.

  • Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.

   Zasilanie docelowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z docelowej grupy taryfowej po zakończeniu budowy.

  • Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.

   Zasilanie docelowe - jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej, w okresie użytkowania obiektu.

Dowiedz się więcej:

Przyłączenie

Sprawdź

Dostępne moce

Sprawdź

Zapewnienie dostaw

Sprawdź

Opłata za przyłączenie

Sprawdź

Zmiana mocy przyłączeniowej

Sprawdź

E-mobility

Sprawdź

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź

Dokumenty do pobrania

Sprawdź

Chcesz kupić działkę budowlaną lub uzyskać decyzję WZiZT?

Zanim kupisz działkę sprawdź czy teren, na którym się znajduje, jest ujęty w planie rozwoju zapotrzebowania na energię elektryczną danej gminy oraz w planie zagospodarowania przestrzennego. Zapewnienie o dostawie energii jest również potrzebne do uzyskania warunków zabudowy działki.


Szczegóły