Przyłączenie do sieci

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. może ubiegać się każdy, kto chce korzystać z energii elektrycznej. 

Aby przyłączyć się do sieci, należy uzyskać warunki przyłączenia oraz zawrzeć i zrealizować umowę o przyłączenie. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

Procedura rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

Na jego podstawie zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Warunki przyłączenia są to określone przez właściciela sieci wymagania techniczne, które należy spełnić, aby było możliwe przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej. Po ich otrzymaniu należy podpisać umowę o przyłączenie. Czas realizacji przyłączenia jest zależny od wielu czynników - wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie. Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, ma miejsce po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej oraz zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.

  • Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

   Złącze – element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.

   Licznik – jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.

   Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – jest to linia doprowadzająca energię elektryczną od złącza do poszczególnych budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej.

   Tablica rozdzielcza – jest to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca, z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

  • Przyłącze kablowe - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.

   Przyłącze napowietrzne - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów. Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego.

  • Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.

   Zasilanie docelowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z docelowej grupy taryfowej po zakończeniu budowy.

  • Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.

   Zasilanie docelowe - jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej, w okresie użytkowania obiektu.

Dowiedz się więcej:

Przyłączenie

Sprawdź

Dostępne moce

Sprawdź

Zapewnienie dostaw

Sprawdź

Opłata za przyłączenie

Sprawdź

Zmiana mocy przyłączeniowej

Sprawdź

E-mobility

Sprawdź

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź

Dokumenty do pobrania

Sprawdź

Chcesz kupić działkę budowlaną lub uzyskać decyzję WZiZT?

Zanim kupisz działkę sprawdź czy teren, na którym się znajduje, jest ujęty w planie rozwoju zapotrzebowania na energię elektryczną danej gminy oraz w planie zagospodarowania przestrzennego. Zapewnienie o dostawie energii jest również potrzebne do uzyskania warunków zabudowy działki.


Szczegóły