⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Przyłączenie domu

Jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z domu lub działki, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy, możesz złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci (wniosek WP).

Proces przyłączenia obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
uzyskanie warunków przyłączenia, 
zawarcie umowy o przyłączenie, 
realizację postanowień umowy o przyłączenie, 
zawarcie  umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. 
Zawarta umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 
Jeżeli chcesz uzyskać informację o prognozowanym terminie realizacji Twojej umowy o przyłączenie – zadzwoń na naszą infolinię 32 606 0 616.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.Podpowiedź dla Ciebie 

Jeżeli chcesz przyłączyć dom wyposażony w magazyn energii elektrycznej lub chcesz wyposażyć istniejący dom w magazyn energii elektrycznej:

złóż wniosek WP o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorcy energii elektrycznej,
dołącz do wniosku Załącznik WP-M Dane magazynów energii elektrycznej.

Jeżeli jesteś deweloperem i chcesz wystąpić o przyłączenie kilku domów zlokalizowanych obok siebie – gdy będziesz składać wniosek WP-nN skorzystaj z załącznika WP-nN-C – na tej podstawie określimy warunki przyłączenia dla wszystkich budynków, a ty nie będziesz musiał składać oddzielnego wniosku o przyłączenie dla każdego budynku.

Opłata za przyłączenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.

Zmiana mocy przyłączeniowej

Chcesz zwiększyć moc przyłączeniową lub zmienić sposób zasilania z jednofazowego na trójfazowe w swoim domu.

Jeżeli potrzebujesz szybko zasilić plac budowy – złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej (moc przyłączeniowa obiektu do 180 kW) NOWE PRZYŁĄCZE. Jako cel złożenia wniosku zaznacz zasilanie tymczasowe.

W takim przypadku realizujesz zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez Ciebie instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej. Gdy zakończysz budowę musisz zdemontować przyłącze tymczasowe.  

Czas realizacji takiego przyłączenia trwa do kilku tygodni – w zależności od tego jak szybko przygotujesz instalację.

Ważne: 
Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu, który nadzoruje proces budowlany. Kopię tego dokumentu musisz dołączyć do wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.
W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 
Aby przyłączyć dom musisz złożyć osobny wniosek o określenie warunków przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie domu. Realizacja przyłącza docelowego trwa kilkanaście miesięcy – dlatego złóż wniosek odpowiednio wcześniej (np. jednocześnie z wnioskiem o zasilanie tymczasowe). 

Jeżeli masz więcej czasu – plac budowy możesz zasilić z przyłącza docelowego

Realizacja takiego przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy - dlatego złóż wniosek odpowiednio wcześniej i podpisz umowę o przyłączenie.  Gdy wykonamy dla Ciebie przyłącze, w pierwszej kolejności wykorzystasz je do zasilania placu budowy. Gdy zakończysz budowę i uzyskasz pozwolenie na użytkowanie budynku wykorzystasz to przyłącze do zasilania domu.

W zależności od ilości urządzeń, jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, termin realizacji przyłączenia jest różny.  Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren oraz uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

Termin realizacji przyłączenia określamy w umowie o przyłączenie.

Gdy zakończysz budowę domu możesz wystąpić o:
aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej, 
zmianę grupy taryfowej z C na G. 

Przyłączenie krok po kroku

Proces przyłączenia obiektu do sieci zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosku WP).

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. dom jednorodzinny, 
przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej),
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu - WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaniem dostępu do drogi publicznej, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje do sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów – zalecany rozmiar A4 lub A3,
schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – dołącz jeżeli stopień skomplikowania instalacji uniemożliwia odwzorowanie jej na schemacie uproszczonym, który jest częścią wniosku WP (np. przyłączenie magazynu energii elektrycznej, rozdział lub scalenie istniejącej instalacji, obiekt wielolokalowy, zasilanie rezerwowe), pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna, załącznik WP-nN-C Dane dla zespołu budynków jednorodzinnych – jeżeli jesteś deweloperem, załącznik WP-M Dane magazynów energii elektrycznej – jeżeli magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część instalacji odbiorczej.


Jak możesz złożyć wniosek WP

1. Najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz online poprzez: 

2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy 
     (jako temat kontaktu wybierz „Napisz wiadomość”).
 
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Skorzystaj z jednego z poniższych wniosków:
WP-nN Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej (moc przyłączeniowa do 180 kW) NOWE PRZYŁĄCZE Wybierz ten wniosek jeżeli chcesz przyłączyć nowy obiekt do sieci TAURON Dystrybucji S.A.
WP-nN Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej (moc przyłączeniowa do 180 kW) ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE
Wybierz ten wniosek jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w przyłączonym obiekcie np.: zmienić moc przyłączeniową, wyposażyć obiekt w magazyn energii elektrycznej, zmienić układ zasilania z 1 fazowego na 3 fazowy, rozdzielić instalację, scalić moc przyłączeniową z istniejących układów pomiarowych.


Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Co otrzymasz w odpowiedzi na wniosek WP, który złożyłeś

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku WP.

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej i stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy o przyłączenie jest ważny 60 dni.

Ile mamy czasu na określenie warunków przyłączenia

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V grupa przyłączeniowa
lub VI grupa przyłączeniowa, (przyłączenie do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV)
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowaWażne 

Jeżeli wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności projektu umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub przekazać nam do najbliższego Punktu Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek UP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
numer warunków przyłączenia,
przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu - wniosek UP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

    pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
    umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
    załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak możesz złożyć wniosek UP

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy 
     (jako temat kontaktu wybierz „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłączenia

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć Twój obiekt - pokaż warunki przyłączenia elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje Twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa. 

Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy Ci także,  co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej. 
W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie musimy przebudować naszej sieci, Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy Ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy. 

Tu zapłacisz online

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
    zakończono prace budowlano-montażowe, wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, opłacono fakturę za przyłączenie
oraz masz już Kartę Danych Technicznych możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.
Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Gdy zawrzesz umowę na dostarczanie energii zamontujemy Ci licznik. Od tego momentu będziesz mógł korzystać z energii elektrycznej w swoim domu. 
O tym, że możemy już założyć licznik poinformuje nas sprzedawca, którego wybrałeś i z którym podpisałeś umowę.  

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy: 

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Kartę Danych Technicznych, Kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę domu – gdy przyłączasz plac budowy.