Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Na podstawie Art. 16 ust. 15a Ustawy Prawo Energetyczne, TAURON Dystrybucja publikuje uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. W marcu 2022 roku został przekazany do uzgodnienia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki projekt „Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 dla TAURON Dystrybucja S.A.”, który został uzgodniony w zakresie roku 2023. Po zakończeniu procesu uzgodnień plan zostanie opublikowany w najnowszej wersji.

Dokumenty do pobrania:

Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020-2025 dla TAURON Dystrybucja S.A.
Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku