Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Na podstawie Art. 16 ust. 15a Ustawy Prawo Energetyczne, TAURON Dystrybucja publikuje uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

Dokumenty do pobrania:

Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 dla TAURON Dystrybucja S.A.
Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców