Mikroinstalacja

Jeśli planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej postępuj według poniższych wskazówek.

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych


Od 28 kwietnia 2021 r. obowiązuje zaktualizowany dokument "Warunków i procedur wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych". Dokument ten jest zgodny z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14.04.2016 r., które ustanawia kodeks sieci.
 

Jeżeli rozważasz przyłączenie mikroinstalacji w swoim domu

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat mikroinstalacji.
Kodeks sieci reguluje:
wymagania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) zrzeszonych w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE ) (tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.).
Aby uniknąć zakłóceń w procesie przyłączania instalacji wytwórczych wydłużony został okres przejściowy dla wymogów stosowania certyfikatów na poniższych warunkach:

Etap I – możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 r.

Etap II – w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. dopuszcza się możliwość stosowania:
certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatów na zgodność z norma PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie wraz z dokumentem, który potwierdza przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Etap III – od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Ważne

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Centrum Akredytacji OSD i OSP zrzeszeni w PTPiREE od 1 lipca 2020 r. stosują zasady określone we wspólnym dla wszystkich operatorów w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania - uzyskany certyfikat będzie uznawany przez wszystkich wskazanych operatorów (po przejściu tylko jednej ścieżki akredytacji związanej z jego pozyskaniem), przy przywołaniu jednego dokumentu określającego warunki i procedury wykorzystania certyfikatów.


Tutaj pobierzesz:


Deklaracja zgodności składana przez dostawcę zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 (wersja DOC) Deklaracja zgodności składana przez dostawcę zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 (wersja PDF) Wdrożenie wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Zasady wykorzystania certyfikatów

Załącznik nr 1 wzór deklaracji
Załącznik nr 2 wytyczne certyfikat

Public FAQ certyfikaty

Definicje

Mikroinstalacja

to instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.


Odbiorca Końcowy

to podmiot, który dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy osoba  prowadząca działalność gospodarczą.

Prosument

to produkujący prąd konsument - odbiorca końcowy, który produkuje prąd z odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikroinstalacji i jednocześnie zużywa go na potrzeby własne, ale niezwiązane z wykonywaną/prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 
Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej mikroinstalację, której moc zainstalowana nie będzie większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu, postępuj według poniższych kroków.

W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.


Jak przyłączyć mikroinstalację?

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego czy jesteś prosumentem czy nie, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Wybierz sytuację, która dotyczy ciebie i zapoznaj się ze szczegółami.
 • Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
   

  Krok 2: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez ciebie uprawniony instalator zamontuje twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o Rozporządzenie UE nr 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. Zapewni także gwarancję oraz serwis dla zamontowanej mikroinstalacji.

  Tutaj możesz pobrać:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
  Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji


  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem prądu, w twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem, a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym. 

  Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

  Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym fakcie. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji musisz wypełnić i złożyć zgłoszenie ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji Dokument mikroinstalacji.

  Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia zgłoszenia ZM

  dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) –  muszą to być dane odbiorcy końcowego, na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa,
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej)
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

  Do wypełnionego zgłoszenia ZM dołącz:
  Schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji,
  Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, 
  Certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

  Ważne: 
  W zgłoszeniu ZM wypełnij oświadczenie, że spełniasz wymagania stawiane prosumentom w ustawie o odnawialnych źródłach energii. 

  Jak złożyć zgłoszenie ZM

  Najszybciej zgłoszenie ZM wraz z załącznikami złożysz:
  Online
  Wypełnione zgłoszenie ZM wraz załącznikami w wersji papierowej możesz przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja. 

  Wypełnione i zeskanowane zgłoszenie ZM wraz załącznikami  możesz też przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

  Jeżeli jesteś instalatorem mikroinstalacji i składasz kilka zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji (dla kilku swoich klientów) drogą mailową – pamiętaj, aby każde zgłoszenie przesłać do nas oddzielną wiadomością (załączniki do wiadomości mailowej tylko w formie plików).  Dzięki temu zapewnimy wysoki poziom ochrony przekazanych nam danych osobowych (RODO). 

  Tutaj pobierzesz :
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji Dokument mikroinstalacji.

  Krok 4: Podpisz lub zaktualizuj umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

  Na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji ZM, który złożyłeś, otrzymasz jeden egzemplarz aneksu do Umowy kompleksowej.

  Krok 5: Zabudowa urządzeń pomiarowo rozliczeniowych

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzeń mamy 30 dni od daty wpłynięcia do nas twojego kompletnego zgłoszenia ZM.  

  Gdy zabudujemy ci urządzenie pomiarowo – rozliczeniowe zaczniesz wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. 
   

  Krok 6: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 14 dni od zmiany
  Zgłoś taką zmianę za pomocą druku:  
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale nie mniej niż 24 miesiące – do 45 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.
  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.


 • Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Krok 2: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez ciebie uprawniony instalator zamontuje twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o Rozporządzenie UE nr 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. Zapewni także gwarancję oraz serwis dla zamontowanej mikroinstalacji.

  Tutaj możesz pobrać:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
  Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 
  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem energii elektrycznej/prądu, w twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie bez napięciowym.

  Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

  Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym fakcie. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji musisz wypełnić i złożyć zgłoszenie ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji Dokument mikroinstalacji.

  Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia zgłoszenia ZM

  dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) –  muszą to być dane odbiorcy końcowego na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa,
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej)
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

  Do wypełnionego zgłoszenia ZM dołącz:
  Schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji,
  Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, 
  Certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

  Jak złożyć zgłoszenie ZM

  Najszybciej zgłoszenie ZM wraz z załącznikami złożysz:
  Online

  Wypełnione zgłoszenie ZM wraz załącznikami w wersji papierowej możesz przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja

  Wypełnione i zeskanowane zgłoszenie ZM wraz załącznikami możesz też przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

  Jeżeli składasz  zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji drogą mailową – pamiętaj, aby każde zgłoszenie przesłać do nas oddzielną wiadomością (załączniki do wiadomości mailowej tylko w formie plików).  Dzięki temu zapewnimy wysoki poziom ochrony przekazanych nam danych osobowych (RODO). 

  Tutaj pobierzesz: 
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji Dokument mikroinstalacji

  Krok 4: Podpisz lub zaktualizuj umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

  Na podstawie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji ZM, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. W załączniku do umowy musisz wskazać Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe (POB). Umowa ta pozwoli skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
  Umowę możesz podpisać z dowolnie wybranym sprzedawcą  - w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB.
  Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe.
  Umowa sprzedaży może zapewniać bilansowanie handlowe, dlatego TAURON Dystrybucja  akceptuje w załączniku do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji wskazanie POB potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

  Wzór umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
  Ogólne warunki umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

  Krok 5: Zabudowa urządzeń pomiarowo rozliczeniowych

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzeń mamy 30 dni od daty wpłynięcia do nas twojego kompletnego zgłoszenia ZM.  

  Gdy  zabudujemy ci urządzenie pomiarowo – rozliczeniowe zaczniesz wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. 

  Krok 6: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 14 dni od zmiany
  Zgłoś taką zmianę za pomocą druku:  
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale nie mniej niż 24 miesiące – do 45 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.
  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.