Mikroinstalacja

Jeśli planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej postępuj według poniższych wskazówek.

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych


TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. nie ma prawnej możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci elektroenergetycznej.
Akceptowane będą tylko inwertery znajdujące się na wykazie certyfikowanych urządzeń, który jest dostępny pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

 

Jeżeli rozważasz przyłączenie mikroinstalacji w swoim domu

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat mikroinstalacji.
Na stronie PTPiREE (http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci) opublikowano zasady związane z procesem certyfikacji pod nazwą „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz „Wykaz certyfikowanych urządzeń wytwórczych” pozytywnie zweryfikowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych pod kątem posiadania odpowiednich certyfikatów dla MWE. Wykaz ten jest aktualizowany na bieżąco.
Jeśli wskazany w zgłoszeniu inwerter znajduje się w „Wykazie certyfikowanych urządzeń”, to nie ma konieczności dołączenia certyfikatu sprzętu do zgłoszenia.
W przypadku inwerterów nieznajdujących się na wyżej wymienionej liście wymagać się będzie złożenia dokumentów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi Etapu II opublikowanymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.

Poniżej przedstawiono etapy dotyczące procesu certyfikacji, zgodne z dokumentem pn. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”:

ETAP I – możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 r. – etap zakończony.

ETAP II -  od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.  - dopuszcza się możliwość stosowania:
certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG, lub
certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą,  przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Etap III – od 1 maja 2022 r.  - wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Ważne

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Centrum Akredytacji, Operatorzy Przesyłowi i Dystrybucyjni zrzeszeni w PTPiREE od 1 lipca 2020 r. stosują zasady określone we wspólnym dla wszystkich operatorów dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania - uzyskany certyfikat będzie uznawany przez wszystkich wskazanych operatorów (po przejściu tylko jednej ścieżki akredytacji związanej z jego pozyskaniem), przy przywołaniu jednego dokumentu określającego warunki i procedury wykorzystania certyfikatów.
 

Tutaj pobierzesz:


Deklaracja zgodności składana przez dostawcę zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 (wersja DOC) Deklaracja zgodności składana przez dostawcę zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 (wersja PDF) Wdrożenie wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Zasady wykorzystania certyfikatów

Załącznik nr 1 wzór deklaracji
Załącznik nr 2 wytyczne certyfikat

Public FAQ certyfikaty

Definicje

Mikroinstalacja

to instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.


Odbiorca Końcowy

to podmiot, który dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy osoba  prowadząca działalność gospodarczą.

Prosument energii odnawialnej

to produkujący prąd konsument - odbiorca końcowy, który produkuje prąd
z odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikroinstalacji i jednocześnie wytwarzanie energii elektrycznej nie jest przeważająca częścią jego działalności. Prosument rozlicza się ze sprzedawcą energii wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej.


Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej mikroinstalację, której moc zainstalowana nie będzie większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu, postępuj według poniższych kroków.

W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.


Jak przyłączyć mikroinstalację?

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego czy jesteś prosumentem czy nie, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Wybierz sytuację, która dotyczy ciebie i zapoznaj się ze szczegółami.
 • Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
   

  Krok 2: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez ciebie uprawniony instalator zamontuje twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o Rozporządzenie UE nr 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. Zapewni także gwarancję oraz serwis dla zamontowanej mikroinstalacji.

  Tutaj możesz pobrać:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
  Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji


  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem prądu, w twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem, a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym. 

  Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

  Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji - złóż zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.

  Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji

  dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) –  muszą to być dane odbiorcy końcowego, na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa,
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej),
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

  Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:
  Schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji,
  Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, 
  Certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

  Ważne: 
  W zgłoszeniu wypełnij oświadczenie, że spełniasz wymagania stawiane prosumentom w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
  Dla każdego punktu poboru energii elektrycznej należy złożyć oddzielne zgłoszenie. 

  Jak zgłosić przyłączanie mikroinstalacji

  Najszybciej przyłączenie mikroinstalacji zgłosisz poprzez formularz online:
  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

  Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta i tutaj.

  Krok 4: Podpisz lub zaktualizuj umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

  Na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, które złożyłeś, otrzymasz jeden egzemplarz aneksu do Umowy kompleksowej.

  Krok 5: Zabudowa urządzeń pomiarowo rozliczeniowych

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzeń mamy 30 dni od daty wpływu do nas twojego kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.  

  Gdy zabudujemy ci urządzenie pomiarowo – rozliczeniowe zaczniesz wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. 
   

  Krok 6: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 14 dni od zmiany
  Zgłoś taką zmianę za pomocą druku:  
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale nie mniej niż 24 miesiące – do 45 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.
  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.


 • Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Krok 2: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez ciebie uprawniony instalator zamontuje twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o Rozporządzenie UE nr 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. Zapewni także gwarancję oraz serwis dla zamontowanej mikroinstalacji.

  Tutaj możesz pobrać:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
  Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 
  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem energii elektrycznej/prądu, w twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie bez napięciowym.

  Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

  Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji - złóż zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.

  Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji

  dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) –  muszą to być dane odbiorcy końcowego na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa,
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej),
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

  Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:
  Schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji,
  Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, 
  Certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

  Jak zgłosić przyłączanie mikroinstalacji

  Najszybciej przyłączenie mikroinstalacji zgłosisz poprzez formularz online:
  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

  Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta i tutaj.

  Krok 4: Podpisz lub zaktualizuj umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

  Na podstawie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. W załączniku do umowy musisz wskazać Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe (POB). Umowa ta pozwoli skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
  Umowę możesz podpisać z dowolnie wybranym sprzedawcą  - w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB.
  Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe.
  Umowa sprzedaży może zapewniać bilansowanie handlowe, dlatego TAURON Dystrybucja  akceptuje w załączniku do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji wskazanie POB potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

  Wzór umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
  Ogólne warunki umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

  Krok 5: Zabudowa urządzeń pomiarowo rozliczeniowych

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzeń mamy 30 dni od daty wpływu do nas twojego kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.  

  Gdy  zabudujemy ci urządzenie pomiarowo – rozliczeniowe zaczniesz wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. 

  Krok 6: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 14 dni od zmiany
  Zgłoś taką zmianę za pomocą druku:  
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale nie mniej niż 24 miesiące – do 45 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.
  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.


Mikroinstalacje - Działanie w sieci elektroenergetycznej

Z roku na rok przyłączamy do naszej sieci dystrybucyjnej rekordowe liczby  nowych mikroinstalacji. W 2020 r. przyłączyliśmy ich 97,7 tys., o łącznej mocy 658 MW. 
Dla porównania w 2017 r. przyłączyliśmy znacznie mniej mikroinstalacji, nieco ponad 4 tys. W ubiegłym roku kilka tysięcy mikroinstalacji przyłączaliśmy w ciągu kilkunastu dni. W sumie do naszej sieci przyłączyliśmy ponad 160 tys. mikroinstalacji.
Tak duży przyrost mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci powoduje, że musimy stale czuwać nad utrzymaniem stabilnej pracy naszej sieci
 

Webinaria

 • Tematy omówione podczas webinarium:

  Przyłączenia mikroinstalacji na terenie działania TAURON Dystrybucja w latach 2020-2021 Rozwój OZE na obszarze TAURON Dystrybucja
  Wymagania dla modułów wytwarzania energii typu A
  Wpływ mikroinstalacji PV na pracę sieci
  Badania możliwości regulacyjnych inwerterów PV
  Wpływ niepoprawnie skonfigurowanego inwertera PV na sieć
  Odpowiedzialność cywilna odbiorców za zmiany parametrów inwerterów powyżej dopuszczalnych
  Proces reklamacyjny

  Pobierz prezentację z webinarium
   

Pytania i odpowiedzi - Poradnik prosumenta

 • Duże nasycenie mikroinstalacji okresowo wpływa na stabilność napięcia w naszej sieci. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy prosumenci wprowadzają do naszej sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy na bieżąco zużywają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów rośnie i prowadzi do wyłączenia mikroinstalacji. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej.                                                                                       
  Prosumenci, mogą ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne (autokonsumpcja). Autokonsumpcja prosumentów wzrośnie, jeżeli urządzenia w  domach będą pracowały w czasie, gdy mikroinstalacja produkuje najwięcej energii. Zasada autokonsumpcji zawarta jest też w definicji prosumenta, którą określa prawo [1]. Zgodnie z nią prosument to właśnie osoba, która produkuje energię na potrzeby własne.
   

 • Wyłączanie się mikroinstalacji nie oznacza, że nasza sieć, lub sama mikroinstalacja, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie mikroinstalacji.
  Mikroinstalacja wyłącza się w momencie, kiedy napięcie w instalacji prosumenta jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. W ten sposób mikroinstalacja chroni przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w domu.
  Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa [2]. Zgodnie z nimi wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego czyli:
  dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,
  dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V. 
 • Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, można skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator. Powinien  w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej ustawienia są zgodne 
  z prawem europejskim [3]  oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego [4]. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną.
  Może ją uruchomić w jednym z trzech trybów:sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U) jako tryb podstawowy,
  sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny,
  cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj,  jako tryb dodatkowy.

  Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech trybów 
  nie zmniejszy liczbę wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien sprawdzić możliwość ustawienia trybu pracy:zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U))

  Mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki temu napięcie w instalacji Prosumenta nie będzie rosnąć, amikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy mikroinstalacji. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalacje.


 • Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii  w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Nasza sieć nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Gdy mikroinstalacje prosumentów produkują duże nadwyżki energii, dochodzi do zjawisk, które mogą powodować wyłączanie się ich mikroinstalacji. Niestety, żaden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) nie ma na nie wpływu. Jednak sami prosumenci mogą ograniczyć negatywne zjawiska, związane z nadprodukcją energii w ich mikroinstalacjach. Mogą to zrobić, jeśli zagospodarują energię, którą wytworzą, lub ją zmagazynują w przydomowych magazynach energii. Dzięki przydomowym magazynom energii praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w naszej sieci. Prosumenci, którzy zainstalują u siebie przydomowe magazyny energii zwiększą swoją niezależność energetyczną. Wzrośnie też bezpieczeństwo dostaw energii do ich domów w razie awarii naszej sieci. Im więcej prosumentów zagospodaruje i zmagazynuje lokalnie energię z mikroinstalacji, tym bardziej stabilnie mikroinstalacje będą współpracować z naszą siecią. Dzięki temu idea lokalnych źródeł energii (energetyka rozproszona) będzie mogła wciąż się rozwijać.
   
 • Chcemy poprawić warunki pracy mikroinstalacji, które przyłączamy do naszej sieci. Dlatego intensywnie monitorujemy pracę naszej sieci. Wykorzystujemy analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu. Na tej podstawie wykonujemy liczne analizy techniczne. Dzięki analizom możemy  ocenić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów naszej sieci. Informacje te wykorzystujemy żeby zaplanować inwestycje, które poprawią współpracę naszej sieci z mikroinstalacjami. Na podstawie analiz podejmujemy również działania eksploatacyjne (doraźne). Polegają one m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych oraz ogólnej poprawie stanu technicznego połączeń prądowych  w naszej sieci.
  Konsekwentnie wdrażamy systemy inteligentnego opomiarowania naszej sieci (liczniki, transmisja, system akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych). Budujemy więc sieć w standardzie „smart grid”.  Współpracujemy też z ośrodkami naukowymi, które pomagają nam symulować wpływ energetyki rozproszonej na naszą sieć w przyszłości. Na podstawie wyników symulacji wspólnie rozwijamy projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym wypracujemy optymalne kierunki rozwoju naszej sieci.
   

Podstawy prawne

[1] Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami).
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami).
[3] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14.04.2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), (Dz. U. UE, L 112 
z 27.04.2016 r.) oraz Wymogi ogólnego stosowania, które wynikają z tego rozporządzenia.
[4] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.