Mikroinstalacja

Jeżeli chcesz podłączyć mikroinstalację do swojej instalacji wewnętrznej, złóż do nas druk ZM: Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji/Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci/Dokument mikroinstalacji.

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Od 1 maja 2022 r. zgodnie z wymaganiami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", konieczne jest okazanie certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, który potwierdza zgodność modułu wytwarzania energii z wymaganiami poniższych dokumentów:

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).
 2. Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Obowiązek dostarczenia certyfikatu zgodności dotyczy tylko tych modułów wytwarzania energii, które nie znajdują się w obowiązującym wykazie certyfikowanych urządzeń. Wykaz dostępny jest tutaj.

Jak przyłączyć się do sieci

Pobierz ulotkę, z której dowiesz się, jak krok po kroku przyłączyć się do naszej sieci energetycznej.

Fotowoltaika - to warto wiedzieć

Jak dobrać moc? Kim jest prosument? Jaki inwerter wybrać? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziesz w naszej broszurze. W broszurze także przydatna check-lista dla prosumentów.

Ważne


Zgodnie z rekomendacją Polskiego Centrum Akredytacji, Operatorzy Przesyłowi i Dystrybucyjni zrzeszeni w PTPiREE od 1 lipca 2020 r. stosują zasady określone we wspólnym dla wszystkich operatorów dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania - uzyskany certyfikat będzie uznawany przez wszystkich wskazanych operatorów (po przejściu tylko jednej ścieżki akredytacji związanej z jego pozyskaniem), przy przywołaniu jednego dokumentu określającego warunki i procedury wykorzystania certyfikatów.

Definicje:

  Mikroinstalacja
to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
  Odbiorca końcowy 
to odbiorca, który dokonuje zakupu energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
  Prosument energii odnawialnej 
to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
  Prosument zbiorowy energii odnawialnej
to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
  PPE 
to punkt poboru energii. Numer ten znajduje się m. in. na fakturze rozliczeniowej za energię elektryczną.Kiedy możesz zgłosić przyłączenie mikroinstalacji, a kiedy musisz złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym i planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej mikroinstalację, której moc zainstalowana nie będzie większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu, złóż druk ZM - jako zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. 
W innym przypadku złóż druk ZM – jako wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Jeśli posiadasz już umowę na wytwarzanie (źródło o mocy ponad 50 kW) nie możesz zgłosić przyłączenia mikroinstalacji.
 • Procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego, czy spełniasz wymogi definicji prosumenta, prosumenta zbiorowego, lub też nie spełniasz wyżej opisanych definicji. Wybierz wariant, który dotyczy Ciebie i zapoznaj się ze szczegółami:

  Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje Ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Krok 2: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez Ciebie uprawniony instalator zamontuje Twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o poniższe akty prawne:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów
  w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec

  Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji
  Wymogi Ogólnego Stosowania
  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem prądu, w Twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem, a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym. 

  Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

  Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji

  dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) –  muszą to być dane odbiorcy końcowego, na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa,
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej),
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

  Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:

  załącznik ZM-S Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji lub własny schemat,
  jeżeli modelu Twojego inwertera nie ma na wykazie certyfikowanych urządzeń, dostępnym na stronie www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow do zgłoszenia dodatkowo dołącz:
  parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący.
  pisemne pełnomocnictwo – jeżeli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie zgłoszenia mikroinstalacji,
  załącznik ZM-M Dane magazynu energii elektrycznej przyłączonego w mikroinstalacji - jeżeli korzystasz z własnego projektu instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób przyłączenia mikroinstalacji wraz z magazynem,
  dodatkowe załączniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.


  Ważne

  W zgłoszeniu wypełnij oświadczenie, że spełniasz wymagania stawiane prosumentom w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Dla każdego obiektu, w którym zainstalujesz mikroinstalację, złóż zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, z uwzględnieniem jednego punktu poboru energii elektrycznej (dotyczy także obiektu zasilanego kilkoma przyłączami). Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji w obiekcie nie może przekroczyć 50 kW.

  Jak zgłosić przyłączanie mikroinstalacji

  Najszybciej przyłączenie mikroinstalacji zgłosisz poprzez formularz online:

  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

  Druki dostępne są w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja i tutaj.

  Krok 4: Aktualizacja Umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

  Na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, które złożyłeś, otrzymasz jeden egzemplarz aneksu do Umowy kompleksowej. W przypadku umowy sprzedaży energii elektrycznej, w celu aktualizacji umowy zgłoś się do swojego Sprzedawcy energii.

  Krok 5: Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzeń mamy 30 dni od daty wpływu do nas Twojego kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.  

  Gdy zabudujemy Ci urządzenie pomiarowo – rozliczeniowe zaczniesz wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. 

  Krok 6: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 5 dni od zmiany.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą:  
  formularza online
  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online
  druku
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Dokument mikroinstalacji

  Ważne

  Gdy zgłaszasz zmianę zainstalowanej mikroinstalacji - w zgłoszeniu, w sekcji „Dane przyłączonej mikroinstalacji lub magazynu energii” wprowadź łącznie dane techniczne nowych i dotychczasowych urządzeń wykorzystywanych w Twojej mikroinstalacji.

  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale mniej niż 24 miesiące – do 14 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 14 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

  Krok 7: Zmiana statusu prosumenta energii odnawialnej

  chcesz zmienić swój status prosumenta energii odnawialnej
  Zgłoś taką zmianę za pomocą zgłoszenia:
  ZPM – Zgłoszenie zmiany statusu PROSUMENT/NIE PROSUMENT przyłączonej mikroinstalacji

  Ważne

  Zanim złożysz zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji musisz zawrzeć umowę na zakup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci z wybranym przez siebie sprzedawcą* lub Sprzedawcą zobowiązanym**. Sprzedawca zobowiązany**, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe. Umowa sprzedaży może zapewniać bilansowanie handlowe, dlatego TAURON Dystrybucja akceptuje w załączniku do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji wskazanie POB potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.
  * Sprzedawcą wybranym jest sprzedawca, z którym zgłaszający/wnioskodawca ma zawartą i aktywną umowę na dostawę energii elektrycznej oraz zakup wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
  ** Sprzedawcą zobowiązanym jest wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej, na którym, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o OZE, ciąży obowiązek zakupu oferowanej przez wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, o ile zakupu nie dokonuje sprzedawca wybrany przez wytwórcę.

  Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje Ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Krok 2: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez Ciebie uprawniony instalator zamontuje Twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o poniższe akty prawne:

  Tutaj możesz pobrać:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów
  w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec

  Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 
  Wymogi Ogólnego Stosowania
  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem energii elektrycznej, w Twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym.

  Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

  Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

  Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji:

  dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) –  muszą to być dane odbiorcy końcowego na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej),
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

  Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:

  załącznik ZM-S Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji lub własny schemat,
  jeżeli modelu Twojego inwertera nie ma w wykazie certyfikowanych urządzeń, dostępnym na stronie www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-ceryfikatow do zgłoszenia dodatkowo dołącz:
  parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący,
  pisemne pełnomocnictwo – jeżeli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie zgłoszenia mikroinstalacji, załącznik ZM-M Dane magazynu energii elektrycznej przyłączonego w mikroinstalacji - jeżeli korzystasz z własnego projektu instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób przyłączenia mikroinstalacji wraz z magazynem,
  umowę na zakup energii elektrycznej sprzedawcy – jeżeli wnioskodawca/zgłaszający nie jest prosumentem energii odnawialnej i zamierza sprzedawać energię elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy zobowiązanemu, dodatkowe załączniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

  Ważne

  Dla każdego obiektu, w którym zainstalujesz mikroinstalację, złóż zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, z uwzględnieniem jednego punktu poboru energii elektrycznej (dotyczy także obiektu zasilanego kilkoma przyłączami). Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji w obiekcie nie może przekroczyć 50 kW. W zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji zaznacz oświadczenie, że nie spełniasz wymogów definicji prosumenta energii odnawialnej.

  Jak zgłosić przyłączanie mikroinstalacji

  Najszybciej przyłączenie mikroinstalacji zgłosisz poprzez formularz online:
  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

  Druki dostępne są w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja i tutaj.

  Krok 4:  Zaktualizuj umowy regulujące dystrybucję i wprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do sieci

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie:
  Otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. 
  Aby zaktualizować umowę - podpisz i odeślij obydwa egzemplarze umowy wraz z uzupełnionym Załącznikiem nr 2.
  Umowa ta pozwoli wprowadzać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji do sieci.

  Wzór umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
  Ogólne warunki umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

  Krok 5: Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzeń mamy 30 dni od daty wpływu do nas Twojego kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

  Gdy zabudujemy Ci urządzenie pomiarowo – rozliczeniowe zaczniesz wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej.

  Krok 6: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 5 dni od zmiany.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą:  
  formularza online
  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online
  druku
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Dokument mikroinstalacji


  Ważne

  Gdy zgłaszasz zmianę zainstalowanej mikroinstalacji - w zgłoszeniu, w sekcji „Dane przyłączonej mikroinstalacji lub magazynu energii” wprowadź łącznie dane techniczne nowych i dotychczasowych urządzeń wykorzystywanych w Twojej mikroinstalacji.

  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale nie mniej niż 24 miesiące – do 14 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 14 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

  Krok 7: Zmiana statusu prosumenta energii odnawialnej

  chcesz zmienić swój status prosumenta energii odnawialnej
  Zgłoś taką zmianę za pomocą zgłoszenia:
  ZPM – Zgłoszenie zmiany statusu PROSUMENT/NIE PROSUMENT przyłączonej mikroinstalacji

  Ważne

  Przyłączenie mikroinstalacji prosumenta zbiorowego jest możliwe tylko wtedy, gdy są spełnione wszystkie poniższe wymagania:

  1. W budynku wielolokalowym istnieje wewnętrzna linia zasilająca, która zasili obwód odbiorczy (odbiorcy końcowego), do którego zostanie przyłączona mikroinstalacja.
  2. Moc przyłączeniowa obwodu odbiorczego nie może być mniejsza niż moc zainstalowana mikroinstalacji.
  3. Obwód odbiorczy musi mieć zamontowany układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik netto), który zostanie wymieniony lub sparametryzowany do pomiaru energii w dwóch kierunkach. 
  4. Na PPE musi być zawarta umowa regulująca dostarczanie energii elektrycznej.
  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację dla prosumenta zbiorowego, ale nie spełniasz wymagań opisanych powyżej – Reprezentant prosumenta(ów) zbiorowego(ych) składa do nas Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla źródła energii elektrycznej (wniosek WPW).

  Krok 1: Uzyskaj wymagane zgody

  Jeśli chcesz przyłączyć mikroinstalację musisz uzyskać formalną zgodę na wykorzystanie dachu lub innej części wspólnej nieruchomości na potrzeby montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

  Krok 2: Znajdź uprawnionego instalatora

  Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje Ci, że  mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

  Instalator musi posiadać  kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:

  certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub  ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Krok 3: Podpisanie umowy pomiędzy prosumentami zbiorowymi

  W przypadku gdy więcej niż jeden prosument zbiorowy wytwarza energię w instalacji odnawialnego źródła energii, prosumenci zbiorowi zawierają między sobą umowę w której określają (art. 4a ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii):
   
  przysługujący poszczególnym prosumentom zbiorowym udział wyrażony w procentach w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii oraz maksymalną moc zainstalowaną odpowiadającą temu udziałowi, tytuł prawny przysługujący prosumentem zbiorowym do instalacji odnawialnego źródła energii, reprezentanta prosumentów, zasady zarządzania instalacją odnawialnego źródła energii oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację oraz remonty instalacji odnawialnego źródła energii, położenie (adres) oraz dane techniczne instalacji odnawialnego źródła energii, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, położenie (adres) oraz dane identyfikacyjne punktów poboru energii elektrycznej (kod PPE) poszczególnych prosumentów zbiorowych energii odnawialnej.

  Krok 4: Montaż mikroinstalacji

  Wybrany przez Ciebie uprawniony instalator zamontuje Twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o poniższe akty prawne:

  Tutaj możesz pobrać:

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów
  w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec

  Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 
  Wymogi Ogólnego Stosowania
  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem energii elektrycznej, w Twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym.

  Krok 5: Zgłoszenie mikroinstalacji przez reprezentanta prosumenta(ów) zbiorowego(ych)

  Powiadom nas o montażu instalacji na 30 dni przed planowanym przyłączeniem mikroinstalacji.

  Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji:

  dane identyfikacyjne i teleadresowe odbiorcy końcowego, na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
  dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
  dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej),
  oświadczenie instalatora mikroinstalacji,
  dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, Pesel, NIP) i nr PPE podmiotów ubiegających się o podłączenie mikroinstalacji jako prosument zbiorowy.

  Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:

  załącznik ZM-S Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji lub własny schemat,
  jeżeli modelu Twojego inwertera nie ma w wykazie certyfikowanych urządzeń, dostępnym na stronie www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-ceryfikatow do zgłoszenia dodatkowo dołącz:
  parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący,
  pisemne pełnomocnictwo – jeżeli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie zgłoszenia mikroinstalacji, załącznik ZM-M Dane magazynu energii elektrycznej przyłączonego w mikroinstalacji - jeżeli korzystasz z własnego projektu instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób przyłączenia mikroinstalacji wraz z magazynem,
  załącznik ZM-O Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania prosumenta(ów) zbiorowego(ych) energii odnawialnej – jeżeli źródło wytwórcze pracuje dla prosumenta zbiorowego,
  dodatkowe załączniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.


  Ważne

  Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji w obiekcie nie może przekroczyć 50 kW. W zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji zaznacz oświadczenie, że źródło wytwórcze pracuje dla Prosumenta zbiorowego.

  Jak zgłosić przyłączanie mikroinstalacji

  1. Wypełniony i zeskanowany druk ZM wraz z załącznikami możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl
  2. Wypełniony druk ZM wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
  przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

  Druki dostępne są w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja i tutaj.

  Krok 6: Zaktualizuj umowy regulujące dystrybucję i wprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do sieci

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie prześlemy do Ciebie egzemplarz spersonalizowanego potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji dla właściciela instalacji wytwórczej.

  Umowa ta warunkuje wprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do sieci. 

  Wzór umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji
  Ogólne warunki umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji

  Krok 7: Zabudowa urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla źródła energii odnawialnej

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe, które będzie mierzyć energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzenia mamy 30 dni od daty wpływu do nas Twojego kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

  Krok 8: Zgłoś prosumentów zbiorowych

  Na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii dostarcz do nas zgłoszenie prosumentów zbiorowych.

  Zgłoszenie prosumentów zbiorowych 

  Krok 9: Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u prosumentów zbiorowych 

  Gdy pozytywnie zweryfikujemy zgłoszenie prosumenta(ów) zbiorowego(ych), zabudujemy na nasz koszt urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, które będą mierzyć energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci u każdego zgłoszonego prosumenta zbiorowego.
  Gdy zabudujemy wszystkie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe możesz zacząć wytwarzać energię elektryczną z odnawialnego źródła energii oraz każdy z prosumentów zbiorowych może korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej.

  Krok 10: Aktualizacja umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej przez poszczególnych prosumentów zbiorowych, która uwzględni status prosumenta zbiorowego

  Aktualizacji powinien dokonać prosument zbiorowy w relacji ze swoim Sprzedawcą.

  Krok 11: Obowiązki informacyjne

  Pamiętaj, że gdy już zainstalujesz mikroinstalację musisz poinformować nas, jeżeli:

  zmienisz rodzaj lub moc zainstalowanej mikroinstalacji – do 5 dni od zmiany.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą:  
  formularza online
  Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online
  druku
  ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Dokument mikroinstalacji

  Ważne

  Gdy zgłaszasz zmianę zainstalowanej mikroinstalacji - w zgłoszeniu, w sekcji „Dane przyłączonej mikroinstalacji lub magazynu energii” wprowadź łącznie dane techniczne nowych i dotychczasowych urządzeń wykorzystywanych w Twojej mikroinstalacji.

  zawiesisz produkcję prądu na więcej niż 30 dni, ale mniej niż 24 miesiące – do 14 dni od dnia zawieszenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia: 
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

  kończysz produkcję prądu z mikroinstalacji – do 14 dni od dnia zakończenia produkcji.
  Zgłoś taką zmianę za pomocą oświadczenia:
  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

  zmienisz przysługujący poszczególnym prosumentom zbiorowym udział w wytwarzaniu energii elektrycznej – zmiany udziału możesz dokonać co najmniej raz na okres 12 miesięcy
  Zgłoś taką zmianę za pomocą dokumentu:
  Zgłoszenie prosumentów zbiorowych. 

  zmienisz dane lub dane kontaktowe reprezentanta prosumentów zbiorowych – do 14 dni od dnia zmiany informacji 
  Zgłoś taką zmianę za pomocą dokumentu:
  ZM-O Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania prosumenta(ów) zbiorowego(ych) energii odnawialnej.  

  Krok 12: Zmiana statusu prosumenta energii odnawialnej

  chcesz zmienić swój status prosumenta energii odnawialnej
  Zgłoś taką zmianę za pomocą zgłoszenia:
  ZPM – Zgłoszenie zmiany statusu PROSUMENT/NIE PROSUMENT przyłączonej mikroinstalacji

Mikroinstalacje - Działanie w sieci elektroenergetycznej

Z roku na rok przyłączamy do naszej sieci dystrybucyjnej rekordowe liczby  nowych mikroinstalacji. W sumie do naszej sieci przyłączyliśmy już ponad 375 tys. mikroinstalacji. Tak duży przyrost przyłączonych mikroinstalacji powoduje, że musimy stale czuwać nad utrzymaniem stabilnej pracy naszej sieci.
 

Webinaria

 • Tematy omówione podczas webinarium:

  Przyłączenia mikroinstalacji na terenie działania TAURON Dystrybucja w latach 2020-2021 Rozwój OZE na obszarze TAURON Dystrybucja
  Wymagania dla modułów wytwarzania energii typu A
  Wpływ mikroinstalacji PV na pracę sieci
  Badania możliwości regulacyjnych inwerterów PV
  Wpływ niepoprawnie skonfigurowanego inwertera PV na sieć
  Odpowiedzialność cywilna odbiorców za zmiany parametrów inwerterów powyżej dopuszczalnych
  Proces reklamacyjny

  Pobierz prezentację z webinarium
   

Pytania i odpowiedzi

 • Duże nasycenie mikroinstalacji okresowo wpływa na stabilność napięcia w naszej sieci. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy prosumenci wprowadzają do naszej sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy na bieżąco zużywają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów rośnie i prowadzi do wyłączenia mikroinstalacji. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej.                                                                                       
  Prosumenci, mogą ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne (autokonsumpcja). Autokonsumpcja prosumentów wzrośnie, jeżeli urządzenia w  domach będą pracowały w czasie, gdy mikroinstalacja produkuje najwięcej energii. Zasada autokonsumpcji zawarta jest też w definicji prosumenta, którą określa prawo [1]. Zgodnie z nią prosument to właśnie osoba, która produkuje energię na potrzeby własne.
   

 • Wyłączanie się mikroinstalacji nie oznacza, że nasza sieć, lub sama mikroinstalacja, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie mikroinstalacji.
  Mikroinstalacja wyłącza się w momencie, kiedy napięcie w instalacji prosumenta jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. W ten sposób mikroinstalacja chroni przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w domu.
  Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa [2]. Zgodnie z nimi wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego czyli:
  dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,
  dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V. 
 • Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, można skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator. Powinien  w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej ustawienia są zgodne z prawem europejskim [3]  oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego [4]. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną.
  Może ją uruchomić w jednym z trzech trybów:sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U) jako tryb podstawowy,
  sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny,
  cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj,  jako tryb dodatkowy.

  Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech trybów nie zmniejszy liczbę wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien sprawdzić możliwość ustawienia trybu pracy:zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U))

  Mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki temu napięcie w instalacji Prosumenta nie będzie rosnąć, mikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy mikroinstalacji. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalacje.


 • Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii  w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Nasza sieć nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Gdy mikroinstalacje prosumentów produkują duże nadwyżki energii, dochodzi do zjawisk, które mogą powodować wyłączanie się ich mikroinstalacji. Niestety, żaden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) nie ma na nie wpływu. Jednak sami prosumenci mogą ograniczyć negatywne zjawiska, związane z nadprodukcją energii w ich mikroinstalacjach. Mogą to zrobić, jeśli zagospodarują energię, którą wytworzą, lub ją zmagazynują w przydomowych magazynach energii. Dzięki przydomowym magazynom energii praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w naszej sieci. Prosumenci, którzy zainstalują u siebie przydomowe magazyny energii zwiększą swoją niezależność energetyczną. Wzrośnie też bezpieczeństwo dostaw energii do ich domów w razie awarii naszej sieci. Im więcej prosumentów zagospodaruje i zmagazynuje lokalnie energię z mikroinstalacji, tym bardziej stabilnie mikroinstalacje będą współpracować z naszą siecią. Dzięki temu idea lokalnych źródeł energii (energetyka rozproszona) będzie mogła wciąż się rozwijać.
   
 • Chcemy poprawić warunki pracy mikroinstalacji, które przyłączamy do naszej sieci. Dlatego intensywnie monitorujemy pracę naszej sieci. Wykorzystujemy analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu. Na tej podstawie wykonujemy liczne analizy techniczne. Dzięki analizom możemy  ocenić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów naszej sieci. Informacje te wykorzystujemy żeby zaplanować inwestycje, które poprawią współpracę naszej sieci z mikroinstalacjami. Na podstawie analiz podejmujemy również działania eksploatacyjne (doraźne). Polegają one m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych oraz ogólnej poprawie stanu technicznego połączeń prądowych  w naszej sieci.
  Konsekwentnie wdrażamy systemy inteligentnego opomiarowania naszej sieci (liczniki, transmisja, system akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych). Budujemy więc sieć w standardzie „smart grid”.  Współpracujemy też z ośrodkami naukowymi, które pomagają nam symulować wpływ energetyki rozproszonej na naszą sieć w przyszłości. Na podstawie wyników symulacji wspólnie rozwijamy projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym wypracujemy optymalne kierunki rozwoju naszej sieci.
   
 • Reprezentantem prosumentów zbiorowych może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną na podstawie umowy między prosumentami zbiorowymi do reprezentowania prosumentów zbiorowych, w szczególności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zarządcą budynku wielolokalowego, organami administracyjnymi.
 • Tak, prosumentem zbiorowym może być także jedna osoba, która odbiera energię z instalacji przyłączonej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w punkcie poboru energii znajdującym się w tej instalacji.
 • Nie, reprezentant prosumentów ma zgłosić w imieniu wszystkich prosumentów zbiorowych przyłączenie mikroinstalacji lub małej instalacji, a na 30 dni przed rozpoczęciem wytwarzania przekazać Zgłoszenie Prosumentów Zbiorowych, wraz z udziałem % w wytwarzaniu energii oraz udziałem w maksymalnej mocy zainstalowanej instalacji wytwórczej.
   

Podstawy prawne

[1] Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami).
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami).
[3] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14.04.2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), (Dz. U. UE, L 112 z 27.04.2016 r.) oraz Wymogi ogólnego stosowania, które wynikają z tego rozporządzenia.
[4] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.