Mikroinstalacja

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej postępuj według poniższych kroków.


Informacja dla zgłaszających mikroinstalacje do przyłączenia

Drogi Kliencie, w związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie zostały zmienione druki zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Wprowadzona zmiana wymaga załączenia do ww. zgłoszenia deklaracji zgodności producenta przyłączanego sprzętu.

Jeżeli rozważasz przyłączenie mikroinstlacji w swoim domu

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat mikroinstalacji.

Prośba do producentów i dostawców inwerterów dla mikroinstalacji!

W związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie, w celu ułatwienia procesu przyłączania mikroinstalacji, TAURON Dystrybucja S.A. zwraca się do wszystkich producentów i dostawców inwerterów do mikroinstalacji fotowoltaicznych z prośbą o przesyłanie na niżej podany adres wymaganych deklaracji zgodności dla tych urządzeń. Otrzymane deklaracje pozwolą złagodzić naszym klientom powstałą uciążliwość związaną z koniecznością ich okazania w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie czytelnie wykonanego skanu na adres: info@tauron-dystrybucja.pl

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Z dniem 01.07.2020 r. wszedł w życie dokument "Warunki i procedury wykorzystania certfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: Enea Operator. Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. W pozostałym zakresie merytorycznym dokument nie uległ zmianie. Jednocześnie informujemy, że po konsultacji z Polskim Centrum Akredytacji i zgodnie z jego rekomendacją, wyżej wymienieni OSD i OSP zrzeszeni w PTPiREE planują przyjąć do stosowania z dniem 01.07.2020 r. w miejsce własnych dokumentów dotyczących zasad wykorzystania certyfikatów opublikowanych na poziomie każdego ww. OSD i OSP, zasady określone we wspólnym dokumencie, opublikowanym poniżej. Stosowne informacje o przyjęciu opisanego powyżej rozwiązania przez ww. Operatorów Systemu znajdą Państwo na ich stronach internetowych. Celem wprowadzenia do stosowania jednego, wspólnego dokumentu zamiast sześciu, formalnie odrębnych dokumentów o tej samej treści, opublikowanych na stronach każdego z ww. Operatorów indywidulanie jest możliwość docelowego pozyskania certyfikatu na zgodność modułu wytwarzania energii z wymaganiami NC RfG, na podstawie jednego dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki temu certyfikat będzie mógł być uznany przez wszystkich ww. Operatorów po przejściu tylko jednej ścieżki akredytacji związanej z pozyskaniem certyfikatu, przy przywołaniu jednego dokumentu określającego warunki i procedury wykorzystania certyfikatów.

Pliki do pobrania:
 200326_wzor_deklaracji_zgodnosci.docx  200327_wzor_deklaracji_zgodnosci.pdf  200327_zasady-wykorzysta_cert_komisja_ver-b.pdf

 

Sprawdź, czy jesteś odbiorcą końcowym

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym*, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu, postępuj według poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. 

Więcej informacji o przyłączeniu źródeł wytwórczych

* Dokonujesz zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą.

Ważne - sprawdź, czy jesteś prosumentem 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego czy jesteś prosumentem czy też nie.

Prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730);”

 • Znajdź uprawnionego instalatora

  Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj. certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Zainstaluj swoją mikroinstalację

  Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
  Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 


  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem a mikroinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.

  Poinformuj TAURON Dystrybucja o zainstalowaniu mikroinstalacji

  Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A., co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem.

  Złóż Zgłoszenie mikroinstalacji:

  Złóż Zgłoszenie mikroinstalacji online (zalecane)

  Złóz Zgłoszenie mikroinstalacji za pomocą poczty, na adres umieszczony na zgłoszeniu

  Ważne: wypełnij na druku Zgłoszenia oświadczenie, że spełniasz wymagania stawiane Prosumentom w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

  Zgłoszenie zawiera:
  • Dane Zgłaszającego- odbiorcy końcowego mikroinstalacji
  • Dane techniczne mikroinstalacji wraz z wymaganymi certyfikatami/testami (szczegóły tutaj)
  • Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację
  TAURON Dystrybucja S.A. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i poinformuje o jego przyjęciu lub o konieczności jego uzupełnienia.


  Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

  Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia TAURON Dystrybucja S.A. swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.  Po zabudowie urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych wytwarzaj i korzystaj z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. ​

  Obowiązki informacyjne

  Po zabudowie mikroinstalacji spoczywa na Tobie obowiązek informowania TAURON Dystrybucja S.A. o:
   
  1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych
  2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

  OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.
 • Znajdź uprawnionego instalatora

  Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj. certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.​

  Zainstaluj swoją mikroinstalację

  Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o

  Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
  Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 

  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem a mikroinstalacja należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.

  Poinformuj TAURON Dystrybucja o zainstalowaniu mikroinstalacji

  Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A., co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem.

  Złóż Zgłoszenie mikroinstalacji:

  Złóż Zgłoszenie mikroinstalacji online (zalecane)

  Złóz Zgłoszenie mikroinstalacji za pomocą poczty, na adres umieszczony na zgłoszeniu

  Zgłoszenie zawiera:
  • Dane Zgłaszającego - odbiorcy końcowego  mikroinstalacji
  • Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację
  • Dane techniczne mikroinstalacji wraz z wymaganymi certyfikatami/testami (szczegóły tutaj)
  Zgłoszenie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres najbliższej siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Następnie TAURON Dystrybucja S.A. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.

  Podpisz umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

  Na podstawie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji ZM, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej  Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Pamiętaj, żeby wskazać w jej załączniku podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) Wzór umowy został zamieszczony poniżej, zapoznaj się z jej treścią.
   
  Wzory umów:
   
  Wzór umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
  Ogólne warunki umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji


  Zaoferuj wytworzoną w mikroinstalacji energię elektryczną  sprzedawcy i podpisz z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę o bilansowanie handlowe. Pozwoli Ci ona skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

  Umowa ta może zostać podpisana z dowolnie wybranym sprzedawcą  - w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB. Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe. W 2016 roku obowiązki te wykonuje sprzedawca z urzędu. Na terenie TAURON Dystrybucja, jest to TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

  Od 01.01.2017 roku na terenie TAURON Dystrybucja S.A. rolę sprzedawcy zobowiązanego będzie pełnić TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.

  Pełny wykaz sprzedawców energii elektrycznej i POB znajdziesz tutaj.
  Umowa sprzedaży może zapewniać bilansowanie handlowe, dlatego TAURON Dystrybucja S.A. akceptuje w załączniku do umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji wskazanie POB potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.

  Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

  Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia TAURON Dystrybucja S.A. swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.

  Obowiązki informacyjne

  Po zabudowie mikroinstalacji spoczywa na Tobie obowiązek informowania TAURON Dystrybucja S.A. o:
  1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych
  2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
  Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.