Twoje rozwiązanie osłonowe w 2024 roku

W tym miejscu znajdziesz takie informacje, jak:
z czego wynika rozwiązanie osłonowe, czym jest zerowa opłata mocowa, bon energetyczny, komu przysługuje i jak otrzymać upust 10%, zerową stawkę mocową, bon energetyczny.
Z czego wynika rozwiązanie osłonowe dla klientów w 2024 roku

Rozwiązanie osłonowe wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej [1].
Od 1.07.2024 r. przestają obowiązywać wcześniej ustalone limity i zamrożenia cen usług dystrybucyjnych.

Dla klientów, którzy są odbiorcami uprawnionymi rozpoczęliśmy naliczanie upustu 10%
Upust przysługuje klientom, którzy m.in.:
- od 1.10.2022 r. do 31.12. 2023 r. obniżyli swoje zużycie prądu o minimum 10% względem zużycia między 1.10. 2021 r. a 31.12.2022 r. Więcej informacji
Nowe rozwiązanie osłonowe dla klientów od 1 lipca 2024 roku

Te informacje skierowane są dla klientów z umową dystrybucyjną . Jeżeli masz umowę kompleksową lub sprzedażową - w sprawie ustawy skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.

Przedstawiamy nowe rozwiązania dla klientów - zgodnie z ustawą o bonie energetycznym [2].

Zerowa opłata mocowa
Jest to jeden ze składników rachunku za prąd w części dystrybucyjnej, który od 1.07.do 31.12.2024 r. wynosi 0 zł.
Więcej informacji
Bon energetyczny

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które przysługuje gospodarstwu domowemu jednoosobowemu lub wieloosobowemu. Wniosek o wypłatę bonu możesz złożyć od 1.08. do 30.09.2024 r. – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jako TAURON Dystrybucja nie przyjmujemy wniosków o wypłatę bonu energetycznego.
Więcej informacji

Podstawy prawne

[1] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1704 t.j.) ze zmianami.
[2] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 poz. 859).


Dowiedz się więcej o rozwiązaniach osłonowych

 • Upust przysługuje w 2024 roku klientom, którzy są odbiorcami uprawnionymi, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r. wyniósł nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej od 1.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

  Kto jest odbiorcą uprawnionym do naliczenia upustu

  Upust przysługuje klientom, którzy zużywają energię na potrzeby:
  gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw, domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych, oświetlenia w budynkach mieszkalnych,  zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1).
  Postawy prawne

  [1] Odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 t.j.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 t.j.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 695 t.j. ), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17 t.j.);

  Nie musisz nic robić, aby otrzymać upust

  Jeśli masz uprawnienia do upustu, to naliczymy go automatycznie na najbliższej fakturze lub w fakturze korygującej. Nie musisz nam składać żadnego oświadczenia.

  Jak naliczymy upust

  Upust naliczymy od poniższych składników na fakturze:
  stałej stawki sieciowej, składnika zmiennego stawki sieciowej, opłaty jakościowej, opłaty abonamentowej.
  Kwota upustu wynosi 10% kwoty brutto sumy powyższych czterech składników z rozliczenia usług dystrybucyjnych poniesionej od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

  Jeżeli na 31.12.2023 r. miałeś umowę kompleksową lub sprzedażową - w sprawie upustu, skontaktuj się ze sprzedawcą.
 • Opłata mocowa to jeden ze składników faktury za usługi dystrybucyjne. Od 1.07.2024 r. do 31.12. 2024 r. opłata ta wynosi 0 zł

  Komu przysługuje zerowa stawka opłaty mocowej

  Ustawa, zapewnia wsparcie dla klientów, którzy pobierają energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i zużywają energię elektryczną na potrzeby: gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw, domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych, oświetlenia w budynkach mieszkalnych, zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
 • Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu.

  Wniosek o wypłatę bonu możesz złożyć od 1.08. do 30.09.2024 r. – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
  Jako TAURON Dystrybucja nie przyjmujemy wniosków o wypłatę bonu energetycznego.

  Komu przysługuje bon energetyczny

  Bon energetyczny przysługuje: gospodarstwu domowemu jednoosobowemu z przeciętnym miesięcznym dochodem za 2023 r., który nie przekracza 2 500 zł, gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym miesięczny dochód za 2023 r. na osobę nie przekraczał 1700 zł.

  Gdzie możesz złożyć wniosek o bon energetyczny

  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego możesz złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z adresem Twojego miejsca zamieszkania).
  Wniosek możesz złożyć od 1.08. do 30.09.2024 r. Poprawnie wypełniony i złożony wniosek będzie rozpatrzony do 60 dni od dnia złożenia.

  Jako TAURON Dystrybucja nie przyjmujemy wniosków o wypłatę bonu energetycznego.

  Wartość bonu energetycznego

  Gospodarstwo domowe, w którym źródło ogrzewania jest inne niż energia elektryczna, może otrzymać bon energetyczny o wartości:
  300 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 400 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób, 500 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób, 600 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób.
  Gospodarstwo domowe, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, może otrzymać bon energetyczny o wartości:
  600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 800 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób, 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób, 1200 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób.

Pytania i odpowiedzi

 • Prognozy opłać zgodnie z terminami płatności. Jeżeli będzie nadpłata, to rozliczymy ją na fakturze rozliczeniowej.
  Jeśli chcesz zmienić wystawione prognozy – skontaktuj się z nami.
 • Jeżeli w rozliczeniu będzie nadpłata, to zaliczymy ją na zaległe lub bieżące rozliczenia.
 • Jeżeli na 31.12.2023 r.  miałeś umowę dystrybucyjną i należy Ci się upust, to poprosimy Cię o informację z numerem konta bankowego. Pismo z informacją otrzymasz listem poleconym.
 • Informację z numerem konta bankowego przekaż nam elektronicznie jako skan przez formularz „Napisz do nas” na tej stronie 
  Informację, którą złożysz elektronicznie, podpisz wybranym podpisem: kwalifikowanym, zaufanym, osobistym.
  Nie przyjmujemy zeskanowanej informacji o numerze konta bankowego z własnoręcznymi podpisami.

  Jeśli nie chcesz składać informacji o numerze konta bankowego elektronicznie – możesz ją nam dostarczyć na jeden ze sposobów:
  w formie papierowej na adres:  TAURON Dystrybucja S.A. 
  Skr. pocztowa nr 2708
  40-337 Katowice

  złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta (adresy punktów obsługi klienta są na tej stronie)
  Podstawa prawna
  Art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
 • Jeśli nie dostarczysz nam informacji o numerze konta bankowego, nie będziemy mogli przekazać Ci kwoty z wyliczonego upustu.
 • Upust uwzględnimy na pierwszej stronie faktury w pozycji „Upust ustawowy za niższe zużycie energii”
 • Wniosek o wypłatę bonu energetycznego możesz złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z adresem Twojego miejsca zamieszkania).

  Wniosek możesz złożyć od 1.08. do 30.09.2024 r. Poprawnie wypełniony i złożony wniosek będzie rozpatrzony do 60 dni od dnia złożenia.

  Jako TAURON Dystrybucja nie przyjmujemy wniosków o wypłatę bonu energetycznego.
 • Zasady stosowania stawek opłat za usługi dystrybucji w pierwszym półroczu 2024 roku znajdują się na tej stronie.