⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Poznaj nas bliżej

Jesteśmy częścią Grupy TAURON. Zajmujemy się dystrybucją energii elektrycznej w południowej Polsce.

Operator

Jesteśmy największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarczamy 51 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski.

Ludzie

Koncentrujemy się na tym, aby zapewnić naszym klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej. Obsługujemy 5,92 mln klientów.

Rozwój

Uczestniczymy w pracach badawczo-rozwojowych, wdrażamy nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych sieci.
Zakres działalności TAURON Dystrybucja

Podstawą naszej działalności jest dystrybucja energii. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pełnimy funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego i mamy koncesję na dystrybucję energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 roku. 

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, użytkowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Dostarczamy prąd do odbiorców na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.

Teren działania firmy i dane adresowe oddziałów znajdują się tutaj

Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby zapewnić  naszym klientom ciągłość dostaw energii.   

Obecnie zatrudniamy około 8 tys. pracowników i jesteśmy jednym z największych pracodawców inwestorów Polski południowej.
Oferty pracy

 • Przedmiot działalności

  PKD
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14 Z
  Przesyłanie energii elektrycznej 35.12 Z
  Dystrybucja energii elektrycznej 35.13 Z
  Pozostałe drukowanie 18.12 Z
  Introligatorstwo i podobne usługi 18.14 Z
  Naprawa i konserwacja maszyn 33.12 Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32 Z
  Roboty związane z budową lini telekomunikacyjnych i elektronergetycznych 42.22 Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich 43.13 Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21 Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29 Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.41 Z
  Transport drogowy towarów 49.41 Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20 Z
  Działalnośćw zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10 Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20 Z
  Działalność w zakresie pozostałej komunikacji 61.90 Z
  Działalność związana z oprogramowaniem 62.01 Z
  Działalnośc związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02 Z
  Działalnośc związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09 Z
  Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 Z
  Działalność portali internetowych 63.12 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.90 Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20 Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22 Z
  Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20 B
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11 Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39 Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10 Z
  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91 Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11 Z
 • Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierujemy się każdego dnia. Jest naszym zobowiązaniem do postępowania w sposób etyczny i zapewniający przejrzystość w każdej sytuacji, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Status operatora systemu dystrybucyjnego zobowiązuje nas do odważnego i konsekwentnego wdrażania innowacyjnych oraz pro klienckich rozwiązań, a także do nadążania za zmieniającymi się wyzwaniami i trendami biznesowymi. Jednocześnie nasz system wartości, będący fundamentem wspierającym rozwój organizacji, podlega stałej ewolucji z perspektywy wymagań naszego otoczenia, a także doświadczeń pracowników.

  Poznaj nasz Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu
   
 • Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja S.A. określa przedsięwzięcia, jakie podejmuje TAURON Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego zarówno obecnych jak i potencjalnych.

  Program został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DPK 7124-10(4)/2011/MiKo z dnia 21 lutego 2011 r., zmienioną decyzjami Prezesa URE o znakach: DPK-7124-10(6)/2011/MiKo z dnia 13 września 2011 r., DRR-7124-31(4)2011/MKo1 z dnia 7 kwietnia 2014 r, DRR-7124-83(2)/2016/GMi1 z dnia 28 czerwca 2016 oraz DRR.WRD.748.4.5.2019.APo z dnia 9 czerwca 2020.

  Jeżeli masz pytanie odnośnie Programu Zgodności zapytaj Inspektora ds. zgodności: program.zgodnosci@tauron-dystrybucja.pl

  Pobierz:

  Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu Programu Zgodności z dnia 21.02.2011 r.
  Decyzja Prezesa URE o zmianie zapisów w Programie Zgodności z dnia 13.09.2011 r.
  Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian w Programie Zgodności z dnia 07.04.2014 r.
  Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian w Programie Zgodności z dnia 28.06.2016 r.
  Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca treść Programu Zgodności zgodnie z załącznikiem z dnia 09.06.2020 r.
  Załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 09.06.2020 r.
  Program Zgodności TAURON Dystrybucja S.A.

 • Celem Polityki Poszanowania Praw Człowieka jest przedstawienie zasad Spółki dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w kierunku zapobiegania ich łamaniu oraz wspierania atmosfery godności i wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

  Polityka określa zasady dotyczące poszanowania i ochrony praw człowieka, w tym m.in.:
  zakaz mobbingu i dyskryminacji,
  zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
  zakaz zatrudniania dzieci i nieletnich,
  wolność zrzeszania się,
  przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania,
  bezpieczeństwo i higiena pracy,
  zaangażowanie pracowników,
  przeciwdziałanie przypadkom noszącym znamiona naruszeń praw człowieka.

  Regulacja określa także zasady Spółki dotyczące poszanowania i ochrony praw człowieka w zakresie współpracy z interesariuszami, w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również odnoszące się do społeczności lokalnych.
   
  Poznaj naszą Politykę Poszanowania Praw Człowieka
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Dajwór 27
31-060 Kraków

fax: 12 261 10 01
NIP: 6110202860
REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 455 650,50 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321