O spółce

TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.

Operator

Jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Dystrybuuje 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 940 km2 , co stanowi 18,5% powierzchni Polski.

Ludzie

Koncentruje się na zapewnieniu dostaw energii elektrycznej klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firm. Obsługuje 5,6 mln klientów.

Serwis

Dla zapewnienia realizacji celów strategicznych aktywnie poszukuje rozwiązań innowacyjnych. Uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych oraz wdraża nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii smart grid.
Obszar działania TAURON Dystrybucja S.A.

Aby poznać szczegóły, przejdź na stronę Oddziałów TAURON Dystrybucja

Zakres działalności TAURON Dystrybucja S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja oraz przesyłanie energii elektrycznej. Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki TAURON Dystrybucja S.A. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego i posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 r.

Spółka odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. TAURON Dystrybucja S.A. jest głównym dostawcą energii elektrycznej na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego. Teren działania to blisko 58 tys. km kw.

TAURON Dystrybucja S.A. wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i posiada potencjał gwarantujący klientom bezpieczeństwo zasilania i wysoki standard świadczonych usług.

Obecnie Spółka zatrudnia ponad 10 tys. pracowników, jest jednym z największych pracodawców oraz jednym z największych inwestorów Polski południowej.

 • Przedmiotdziałalności

  PKD
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14 Z
  Przesyłanie energii elektrycznej 35.12 Z
  Dystrybucja energii elektrycznej 35.13 Z
  Pozostałe drukowanie 18.12 Z
  Introligatorstwo i podobne usługi 18.14 Z
  Naprawa i konserwacja maszyn 33.12 Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32 Z
  Roboty związane z budową lini telekomunikacyjnych i elektronergetycznych 42.22 Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich 43.13 Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21 Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29 Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.41 Z
  Transport drogowy towarów 49.41 Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20 Z
  Działalnośćw zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10 Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20 Z
  Działalność w zakresie pozostałej komunikacji 61.90 Z
  Działalność związana z oprogramowaniem 62.01 Z
  Działalnośc związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02 Z
  Działalnośc związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09 Z
  Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 Z
  Działalność portali internetowych 63.12 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.90 Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20 Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22 Z
  Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20 B
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11 Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39 Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10 Z
  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91 Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11 Z
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A,
31- 035 Kraków

Adres do korespondencji:
ul Dajwór 27,
31-060 Kraków

fax: 12 261 10 01
NIP: 6110202860,
REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: 560 575 920,52 zł (wpłacony)
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321