⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Poznaj nas bliżej

Jesteśmy częścią Grupy TAURON. Zajmujemy się dystrybucją energii elektrycznej w południowej Polsce.

Operator

Jesteśmy największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarczamy 51,6 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski.

Ludzie

Koncentrujemy się na tym, aby zapewnić naszym klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej. Obsługujemy 5,84 mln klientów.

Rozwój

Uczestniczymy w pracach badawczo-rozwojowych, wdrażamy nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych sieci.
Zakres działalności TAURON Dystrybucja

Podstawą naszej działalności jest dystrybucja energii. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pełnimy funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego i mamy koncesję na dystrybucję energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 roku. 

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, użytkowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Dostarczamy prąd do odbiorców na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.

Teren działania firmy i dane adresowe oddziałów znajdują się tutaj

Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby zapewnić  naszym klientom ciągłość dostaw energii.   

Obecnie zatrudniamy około 8 tys. pracowników i jesteśmy jednym z największych pracodawców inwestorów Polski południowej.
Oferty pracy

 • Przedmiot działalności

  PKD
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14 Z
  Przesyłanie energii elektrycznej 35.12 Z
  Dystrybucja energii elektrycznej 35.13 Z
  Pozostałe drukowanie 18.12 Z
  Introligatorstwo i podobne usługi 18.14 Z
  Naprawa i konserwacja maszyn 33.12 Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32 Z
  Roboty związane z budową lini telekomunikacyjnych i elektronergetycznych 42.22 Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich 43.13 Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21 Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29 Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.41 Z
  Transport drogowy towarów 49.41 Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20 Z
  Działalnośćw zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10 Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20 Z
  Działalność w zakresie pozostałej komunikacji 61.90 Z
  Działalność związana z oprogramowaniem 62.01 Z
  Działalnośc związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02 Z
  Działalnośc związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09 Z
  Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 Z
  Działalność portali internetowych 63.12 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.90 Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20 Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22 Z
  Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20 B
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11 Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39 Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10 Z
  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91 Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11 Z
 • Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierujemy się każdego dnia. Jest naszym zobowiązaniem do postępowania w sposób etyczny i zapewniający przejrzystość w każdej sytuacji, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Status operatora systemu dystrybucyjnego zobowiązuje nas do odważnego i konsekwentnego wdrażania innowacyjnych oraz pro klienckich rozwiązań, a także do nadążania za zmieniającymi się wyzwaniami i trendami biznesowymi. Jednocześnie nasz system wartości, będący fundamentem wspierającym rozwój organizacji, podlega stałej ewolucji z perspektywy wymagań naszego otoczenia, a także doświadczeń pracowników.

  Poznaj nasz Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

 • Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja S.A. określa przedsięwzięcia, jakie podejmuje TAURON Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego zarówno obecnych jak i potencjalnych.

  Program został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DPK 7124-10(4)/2011/MiKo z dnia 21 lutego 2011 r., zmienioną decyzjami Prezesa URE o znakach: DPK-7124-10(6)/2011/MiKo z dnia 13 września 2011 r., DRR-7124-31(4)2011/MKo1 z dnia 7 kwietnia 2014 r, DRR-7124-83(2)/2016/GMi1 z dnia 28 czerwca 2016 oraz DRR.WRD.748.4.5.2019.APo z dnia 9 czerwca 2020.

  Jeżeli masz pytanie odnośnie Programu Zgodności zapytaj Inspektora ds. zgodności: program.zgodnosci@tauron-dystrybucja.pl

  Pobierz:

  Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu Programu Zgodności z dnia 21.02.2011 r.
  Decyzja Prezesa URE o zmianie zapisów w Programie Zgodności z dnia 13.09.2011 r.
  Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian w Programie Zgodności z dnia 07.04.2014 r.
  Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian w Programie Zgodności z dnia 28.06.2016 r.
  Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca treść Programu Zgodności zgodnie z załącznikiem z dnia 09.06.2020 r.
  Załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 09.06.2020 r.
  Program Zgodności TAURON Dystrybucja S.A.

 • Celem Polityki Poszanowania Praw Człowieka jest przedstawienie zasad Spółki dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w kierunku zapobiegania ich łamaniu oraz wspierania atmosfery godności i wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

  Polityka określa zasady dotyczące poszanowania i ochrony praw człowieka, w tym m.in.:
  zakaz mobbingu i dyskryminacji,
  zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
  zakaz zatrudniania dzieci i nieletnich,
  wolność zrzeszania się,
  przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania,
  bezpieczeństwo i higiena pracy,
  zaangażowanie pracowników,
  przeciwdziałanie przypadkom noszącym znamiona naruszeń praw człowieka.

  Regulacja określa także zasady Spółki dotyczące poszanowania i ochrony praw człowieka w zakresie współpracy z interesariuszami, w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również odnoszące się do społeczności lokalnych.
   
  Poznaj naszą Politykę Poszanowania Praw Człowieka
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Dajwór 27
31-060 Kraków

fax: 12 261 10 01
NIP: 6110202860
REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 467 130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321