Dla konsumenta

Informacja dla Konsumenta zamierzającego zawrzeć na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A.
Działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, TAURON Dystrybucja S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. i Konsumentem, której wzór jest zamieszczony na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
 • Umowa dotyczy świadczenia przez TAURON Dystrybucja S.A. usług dystrybucji energii elektrycznej, niezbędnych do realizacji przez sprzedawcę umowy sprzedaży tej energii, w tym w szczególności: 

  dotrzymania parametrów
  jakościowych energii elektrycznej
  utrzymania ciągłości
  dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania
  transportu energii elektrycznej
  siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A. w celu dostarczania energii elektrycznej do lokalu lub obiektu
 • TAURON Dystrybucja S.A. będzie porozumiewał się z Konsumentem listownie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną lub bezpośrednio. 
 • TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321 z kapitałem zakładowym (wpłaconym) w wysokości 560 455 650,50 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216. 

 • Poczta
  TAURON Dystrybucja S.A. 
  Skrytka pocztowa nr 2708
  40-337 Katowice

  Infolinia
  32 606 0 616
  czynna pn-pt od 7.00 do 20.00
  Na podane powyżej dane kontaktowe możliwe jest również składanie reklamacji.
  Konsument, kontaktując się telefonicznie pod bezpłatnym numerem tel. 991, może całodobowo zgłosić awarię urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oraz uzyskać informację o planowanym czasie usunięcia awarii.
   
  Dodatkowo dane kontaktowe znajdują się również na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. w zakładce Kontakt.

 • Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad i stawek opłat zawartych w taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A., w ustalonym w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej okresie rozliczeniowym w oparciu o dokument rozliczeniowy, wystawioną na podstawie danych z układu pomiarowo-rozliczeniowego dla miejsca dostarczania. Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. jest publikowana w Biuletynie URE, a także dostępna w punktach obsługi klienta TAURON Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl 

  Opłatę za świadczenie usług dystrybucji w okresie rozliczeniowym oblicza się według wzoru: 


  gdzie:

   

  Opoi

  opłata za świadczenie usługi dystrybucji obliczona dla Konsumenta, w zł;

  SSVn

  składnik stały stawki sieciowej, w zł/miesiąc;

  Pi

  liczba miesięcy;

  SZVn m

  składnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy czasowej (strefa czasowa m), w zł/kWh;

  Eoim

  ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę w rozliczeniowej strefie czasowej m, w kWh;

  SoSJ

  stawka jakościowa, w zł/kWh;

  Eok

  ilość energii elektrycznej zużytej przez Konsumenta, w kWh;

  Sop

  stawka opłaty przejściowej, w zł/miesiąc;

  SOZE

  stawka opłaty OZE, w zł/MWh; (obowiązuje od 1 lipca 2016 r.)

  Eokm

  ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez Konsumenta, w kWh;

  Oa

  opłata abonamentowa, w zł;

  R

  liczba stref czasowych.

   

 • Należności za świadczone usługi dystrybucji regulowane będą przez Konsumenta na rachunek bankowy wskazany na dokumentach rozliczeniowych. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Konsument wnosi należności za świadczone usługi dystrybucji w wysokości i terminie określonymi na dokumencie rozliczeniowym, przy czym termin nie może być krótszy niż 14 dni od daty wystawienia dokumentu rozliczeniowego przez TAURON Dystrybucja S.A., a TAURON Dystrybucja S.A. zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi dokument rozliczeniowy co najmniej na 7 dni przed terminem płatności. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zawinione przez TAURON Dystrybucja S.A. opóźnienia w dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych Konsumentowi. TAURON Dystrybucja S.A. ma prawo, w przypadku opóźnienia w płatnościach, do naliczenia ustawowych odsetek.

   
   
 • W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, TAURON Dystrybucja S.A. może obciążyć Konsumenta nielegalnie pobierającego tę energię opłatami w wysokości określonej w taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

 • Świadczenie będzie spełniane poprzez wykorzystanie sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w sposób ciągły, przy zachowaniu obowiązujących, wynikających z przepisów prawa standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej. 
 • TAURON Dystrybucja S.A. stosuje następujące procedury reklamacyjne: 

  a) rozpatruje wnioski i reklamacje w sprawie rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, z wyjątkami wskazanymi w umowie o świadczenie usług dystrybucji, które są rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów;

  b) rozpatruje reklamacje dotyczące kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanym z inicjatywy TAURON Dystrybucja S.A. w terminie 14 dni od jej otrzymania przez TAURON Dystrybucja S.A.; 

  c) rozpatruje reklamacje w zakresie innym niż określono w pkt. a) i b) w terminie 30 dni od daty jej otrzymania; 

  d) przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej.
   
  Reklamacje można składać za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych
   

  Poczta
  TAURON Dystrybucja S.A. 
  Skrytka pocztowa nr 2708
  40-337 Katowice
  Infolinia
  32 606 0 616
  czynna pn-pt od 7.00 do 20.00

  Dodatkowo dane kontaktowe znajdują się również na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. w zakładce Kontakt.
 • Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować TAURON Dystrybucja S.A. o odstąpieniu od ww. umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od ww. umowy, dostarczonego przed zawarciem tej umowy oraz udostępnionego na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od ww. umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od ww. umowy przed upływem terminu do odstąpienia od ww. umowy.

  Skorzystanie z prawa odstąpienia, może spowodować zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej do obiektu Konsumenta. 

  Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty TAURON Dystrybucja S.A. kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował TAURON Dystrybucja S.A. o odstąpieniu od umowy.


   
 • TAURON Dystrybucja S.A. podpisał Kodeks dobrych praktyk operatorów systemów dystrybucyjnych. 

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest na czas nieoznaczony albo na czas oznaczony, według wyboru Konsumenta. Konsument ma prawo w każdym czasie i bez podania przyczyny do wypowiedzenia ww. umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie dotarło do TAURON Dystrybucja S.A. Konsument może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. 

 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku, gdy złożona przez Odbiorcę reklamacja dotycząca dostarczania energii elektrycznej nie zostanie uwzględniona przez OSD, Odbiorcy przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu  do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorstwami energetycznymi. W przypadku złożenia powyższego wniosku dostarczania energii elektrycznej nie wstrzymuje się do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora. Informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub uzyskać w Urzędzie Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa.