Sprawdzenie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Sprawdź co podlega sprawdzeniu przed przyłączeniem i załączeniem pod napięciem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych obcego podmiotu do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Przed przyłączeniem i załączeniem pod napięcie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych obcego podmiotu (w tym źródeł energii elektrycznej) do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. lub rozpoczęciem eksploatacji obcej infrastruktury umieszczonej na infrastrukturze Operatora wymagane jest sprawdzenie pod kątem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia / warunkami technicznymi usunięcia kolizji/ warunkami technicznymi na współkorzystanie z infrastruktury technicznej oraz wpływu tych obiektów na prawidłowe funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej Operatora.

W szczególności sprawdzeniu podlegają:
 
urządzenia, instalacje i sieci obcego podmiotu, przyłączane do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,

 
przebudowane (zmodernizowane) oraz remontowane urządzenia, instalacje i sieci obcego podmiotu współpracujące z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A., które w istotny sposób mogą wpływać na pracę ww. sieci,

 
obca infrastruktura techniczna (np. podwieszane przewody telekomunikacyjne, reklamy, instalacja oświetlenia zewnętrznego) i udostępniana podmiotom obcym infrastruktura techniczna TAURON Dystrybucja S.A.

Termin sprawdzenia

Standardowo termin sprawdzenia wyznacza się nie później niż 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. W trakcie sprawdzenia w terenie zaleca się udział podmiotu zgłaszającego obiekt do sprawdzenia lub jego przedstawiciela.

Sprawdzenie może być zakończone oceną:

pozytywną lub negatywną

Po pozytywnym sprawdzeniu sporządzany jest na piśmie protokół sprawdzenia, którego jeden egzemplarz otrzymuje podmiot zgłaszający obiekt do sprawdzenia lub jego przedstawiciel.

W przypadku sprawdzenia zakończonego oceną negatywną, uwagi i zalecenia zostają przekazane podmiotowi zgłaszającemu obiekt do sprawdzenia lub jego przedstawicielowi, celem usunięcia braków i usterek wyszczególnionych w protokole. Po usunięciu usterek, podmiot lub jego przedstawiciel ma obowiązek ponownie zgłosić obiekt do sprawdzenia.

Procedura sprawdzeń

 • Przyłączany podmiot lub jego przedstawiciel dokonuje zgłoszenia na druku Zgłoszenie odbioru/sprawdzenia​ oraz w zależności od rodzaju zgłaszanego obiektu składa kompletną dokumentację wraz z ich wykazem zgodnie z drukiem Dokumenty wymagane do sprawdzenia. Po zweryfikowaniu kompletności oraz zawartości dostarczonej dokumentacji ustalany jest termin i miejsce spotkania, o którym powiadamiany jest przyłączany podmiot lub jego przedstawiciel. W celu umożliwienia sprawdzenia funkcjonalności takich elementów jak elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, telemechanika, telekomunikacja dopuszcza się etapowanie sprawdzeń.

  Dodatkowo przy przyłączaniu obiektów do sieci WN należy dostarczyć dokumenty wymagane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W wyniku dokonanego sprawdzenia sporządzany jest na piśmie protokół sprawdzenia, którego jeden egzemplarz otrzymuje przyłączany podmiot lub jego przedstawiciel.
 • Przyłączany podmiot lub jego przedstawiciel w ramach realizacji umowy o przyłączenie obowiązany jest do dostarczenia druku
  plik pdfZgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - oświadczenie o stanie technicznym instalacji (dalej druk ZI), nie później niż w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. W ramach realizacji przyłączenia druk ZI podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Nie sporządza się w tym przypadku protokołu sprawdzenia.
 • Przyłączanie odbywa się na podstawie dostarczonego przez podmiot lub jego przedstawiciela druku
  plik pdfZgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. (dalej druk ZM) wraz z załącznikami. W ramach realizacji przyłączenia druk ZM podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Nie sporządza się w tym przypadku protokołu sprawdzenia.
 • Proces sprawdzeń urządzeń i instalacji zaliczanych do tej grupy przyłączeniowej należy dokonywać zgodnie z poniższymi zaleceniami:  
   
  dla urządzeń WN i SN postępować analogicznie jak dla sprawdzeń wynikających z realizacji umowy o przyłączenie dla grupy przyłączeniowej I, II, III, 

  dla urządzeń nN postępować analogicznie jak dla sprawdzeń uproszczonych wynikających z realizacji umowy o przyłączenie dla grupy przyłączeniowej IV i V.
 • W przypadkach gdy przebudowywane lub modernizowane są urządzenia odbiorcy dla I, II i III grupy przyłączeniowej, tryb postępowania jest analogic​zny jak dla sprawdzeń wynikających z realizacji umowy o przyłączenie dla grupy przyłączeniowej I, II, III.
 • Podmiot mający umowę na udostępnienie infrastruktury TAURON Dystrybucja SA. lub jego przedstawiciel dokonuje zgłoszenia na druku Zgłoszenie odbioru/sprawdzenia oraz dostarcza kompletną dokumentację wraz z ich wykazem zgodnie z drukiem Dokumenty wymagane do sprawdzenia.

  W przypadku gdy dokumentacja obiektu zgłaszanego do sprawdzenia jest niekompletna lub nie zgodna z warunkami umowy na udostępnienie infrastruktury, zostaje ona zwrócona celem poprawy.

  Po zweryfikowaniu kompletności oraz zawartości dostarczonej dokumentacji ustalany jest termin i miejsce spotkania o którym powiadamiany jest również podmiot lub jego przedstawiciel. W trakcie sprawdzenia w terenie zaleca się udział podmiotu zgłaszającego obiekt do sprawdzenia lub jego przedstawiciela.

  Standardowo termin sprawdzenia ustala się w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

  Po pozytywnym sprawdzeniu sporządzany jest na piśmie protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje zgłaszający podmiot lub jego przedstawiciel.

  W przypadku sprawdzenia zakończonego oceną negatywną, uwagi i zalecenia zostają przekazane zgłaszającemu podmiotowi lub jego przedstawicielowi, celem usunięcia braków i usterek wyszczególnionych w protokole. Termin usunięcia usterek nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych. ​​​​

* Druk nie jest wymagany dla sprawdzeń urządzeń, instalacji i sieci obcego podmiotu, związanych z realizacją umowy o przyłączenie dla grup przyłączeniowych IV, V oraz VI - niskie napięcie oraz sprawdzeń mikroinstalacji przyłączanej na zgłoszenie. 

Wraz ze Zgłoszeniem odbioru/sprawdzenia należy dostarczyć kompletną dokumentację wraz z ich wykazem zgodnie z wykazem dokumentów wymaganych do sprawdzenia.

Zakres dokumentów powinien wynikać z rodzaju elementów sieci i urządzeń zgłaszanych do sprawdzenia. W przypadku źródeł wytwórczych, zakres dokumentów powinien obejmować również elementy łączące źródło z siecią TAURON Dystrybucja S.A. oraz elementy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telesterowania i telekomunikacji.

Dokumentację o której mowa powyżej należy złożyć co najmniej 10 dni roboczych przed postulowanym terminem sprawdzenia. W przypadku gdy dokumentacja jest niekompletna, jest ona zwracana celem uzupełnienia.