⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Magazyn energii elektrycznej

Jeżeli chcesz przyłączyć nowy magazyn energii elektrycznej, złóż do nas z Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej (wniosek WPM). 
Magazyn energii elektrycznej jest urządzeniem, które pobiera energię, żeby się naładować. Następnie w cyklu rozładowania oddaje energię do sieci. W okresie oddawania energii do sieci, magazyn staje się źródłem prądu.

Proces przyłączania magazynu energii elektrycznej obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej (wniosek WPM),
wpłatę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów,
zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej,
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wprowadzenia energii elektrycznej oddawanej z magazynu.

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.
 
Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowy regulujące dostarczanie i oddawanie energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej.

Dla zapewnienia możliwości oddawania energii elektrycznej z magazynu, na etapie określania warunków przyłączenia sprawdzamy czy zachowane są odpowiednie parametry sieci, analogicznie jak dla źródeł wytwórczych. 


Podpowiedź dla Ciebie

Jeżeli chcesz wyposażyć istniejący obiekt odbiorczy w magazyn energii elektrycznej:
złóż odpowiedni wniosek WP o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorcy energii elektrycznej, dołącz do wniosku Załącznik WP-M Dane magazynów energii elektrycznej – dla obiektów, które są zasilane z sieci niskiego i średniego napięcia lub dołącz do wniosku Załącznik WP-WM Dane magazynów energii elektrycznej – dla obiektów, które są zasilane z sieci wysokiego napięcia.


Jeżeli chcesz wyposażyć istniejące źródło wytwórcze powyżej 50 kW mocy zainstalowanej w magazyn energii elektrycznej:

złóż wniosek WPW o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla źródła energii elektrycznej, dołącz do wniosku Załącznik WP-M Dane magazynów energii elektrycznej – dla źródeł, które planujesz przyłączyć do sieci niskiego lub średniego napięcia, bądź dołącz do wniosku Załącznik WP-WM Dane magazynów energii elektrycznej– dla źródeł, które planujesz przyłączyć do sieci wysokiego napięcia.


Jeżeli chcesz wyposażyć mikroinstalację w magazyn energii elektrycznej:

Dla pierwotnego zgłoszenia lub aktualizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej wypełnij formularz zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji online, który jest dostępny tutaj:

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.


Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Ważne

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być zlokalizowany magazyn energii elektrycznej np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.


Opłata za przyłączenie

Opłatę za przyłączanie magazynu energii elektrycznej wyznaczamy w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na wykonanie przyłącza, zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla energii eklektycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. Szacowaną opłatę za przyłączenie oraz metodykę jej wyznaczania określamy w umowie o przyłączenie.

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy magazynu energii elektrycznej. 

Zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową magazynu energii elektrycznej.


Ważne

Abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek o przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej średniego lub wysokiego napięcia – musisz wpłacić zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Zaliczkę wpłać na nasz rachunek bankowy: 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894 
W tytule przelewu wpisz: Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie. Obowiązkowo dopisz kod pocztowy miejscowości oraz nazwę obiektu, dla którego złożyłeś wniosek. (Dokładny opis obiektu pomoże nam sprawnie przypisać wpłatę do konkretnego wniosku).

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, art. 7:
Ust. 8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z uwzględnieniem ust. 8b. 
Ust. 8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
Ust. 8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Przyłączenie krok po kroku

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WPM:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
dane określające obiektu,
szczegółowe dane techniczne opisujące magazyn energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Do wypełnionego wniosku WPM dołącz:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów - zalecany rozmiar A-4 lub A-3,
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci. Jeżeli dokumentem, który potwierdza tytuł prawny jest umowa najmu, użyczenia lub dzierżawy - dodatkowo dołącz do wniosku odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja,
wykaz nieruchomości, na których jest planowana budowa przyłączanych do sieci urządzeń, instalacji lub sieci, oraz obiektów lub lokali, w których jest planowana ich budowa, wraz z planem zabudowy albo szkicem sytuacyjnym określającym ich usytuowanie względem istniejącej sieci oraz sąsiednich nieruchomości, a w przypadku urządzeń lub instalacji lokalizowanych na polskim obszarze morskim – wskazanie współrzędnych geograficznych obszaru, na którym jest planowane ich usytuowanie – załącznik jest obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r. (wymaganie wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. z 2023 r. poz. 819), schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – załącznik jest obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r. (wymaganie wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. z 2023 r. poz. 819), planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający jednostki magazynujące, inwertery, transformatory oraz długości linii kablowych i napowietrzny, 
pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.

Jeżeli chcesz przyłączyć magazyn energii elektrycznej do sieci średniego napięcia do wniosku WPM dołącz również:

wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej w pełnym zakresie dostępnej mocy czynnej w trybie ładowania i rozładowania w miejscu przyłączenia (wykres kołowy, który określa obszar pracy magazynu na płaszczyźnie P-Q) .

Jeżeli chcesz przyłączyć magazyn energii elektrycznej do sieci wysokiego napięcia do wniosku WPM dołącz również:

planowany topograficzny schemat wewnętrzny magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych),
planowany schemat elektryczny magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem jednostek magazynujących, inwerterów, transformatorów, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej),
dokumenty opisujące magazyn energii elektrycznej, w tym parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego magazynu energii elektrycznej, w szczególności: wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wymienianej z magazynem energii elektrycznej, charakterystykę sprawności cyklu ładowania jednostki magazynującej w funkcji mocy czynnej (wg producenta), charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej jednostki magazynującej oraz charakterystykę sprawności cyklu ładowania magazynu energii elektrycznej w funkcji temperatury zewnętrznej,
wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej w pełnym zakresie dostępnej mocy czynnej w trybie ładowania i rozładowania w miejscu przyłączenia (wykres kołowy określający obszar pracy magazynu na płaszczyźnie P-Q),
charakterystyka regulacyjna magazynu energii elektrycznej (charakterystyka zwarciowa),
załącznik WPM-WN-M Specyfikacja techniczna magazynu energii elektrycznej,
nastawy zabezpieczeń po stronie magazynu energii elektrycznej,
dokumenty zawierające informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez magazyn energii elektrycznej wnioskodawcy oraz charakterystyki obciążeń.


Jak możesz złożyć wniosek WPM

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Co otrzymasz w odpowiedzi na wniosek WPM, który złożyłeś

Na podstawie kompletnego wniosku WPM przygotujemy warunki przyłączenia dla źródła oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.  Dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku WPM.
Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej i stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie. 
Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy o przyłączenie jest ważny 60 dni.

Ile mamy czasu na określenie warunków przyłączenia

Na podstawie kompletnego wniosku WPM przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:
Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni  I lub II grupa przyłączeniowa - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczkiWażne


Jeżeli wniosek WPM, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WPM.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności propozycji umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub
przekazać nam do najbliższego Punktu Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek UP:

  dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
  numer warunków przyłączenia,
  przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.


Do wypełnionego wniosku UP dołącz: 

  dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu – uwierzytelnioną kopię dokumentów, np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę użyczenia, najmu, dzierżawy.
  Jeżeli jako tytuł prawny przedstawisz nam umowę użyczenia, najmu bądź dzierżawy – do wniosku musisz dołączyć dodatkowo, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli lub władających nieruchomością, numerami działek oraz nazwami obrębów terenu, na którym planujesz inwestycję.
  pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak możesz złożyć wniosek UP

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłącza

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć twój obiekt - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje Twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa. 

Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druk dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.
 

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe po stronie TAURON Dystrybucja,  wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, wydano Kartę Danych Technicznych (KDT), uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia), opłacono należność za przyłączenie,
możesz zawrzeć umowy regulujące dostarczanie i odbiór energii elektrycznej.


Ważne


Gdy zawrzesz umowy regulujące dostarczanie i odbiór energii elektrycznej, pamiętaj o obowiązkach posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:
przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:
Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej
Gdy otrzymasz Kartę Danych Technicznych musisz zawrzeć z TAURON Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej.

Jeżeli chcesz sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci podpisz również umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

Dla magazynu o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW: 
Jeżeli oprócz oddawania energii elektrycznej do sieci będziesz korzystać z niej na potrzeby własne, musisz zawrzeć umowę dystrybucyjną oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Dla magazynu o mocy zainstalowanej poniżej 50 kW:
Jeżeli oprócz oddawania energii elektrycznej do sieci będziesz korzystać z niej na potrzeby własne, musisz zawrzeć z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej:
- umowę kompleksową lub 
- umowę dystrybucyjną i umowę sprzedaży energii. 
Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Gdy zawrzesz umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej i zgłosisz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) – zamontujemy układ pomiarowo-rozliczeniowy dla Twojego punktu poboru, który umożliwi wprowadzanie do sieci energii elektrycznej.

Jeżeli umowa sprzedaży, którą zawrzesz z wybranym Sprzedawcą zapewnia bilansowanie handlowe, to obowiązki Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB) pełnić będzie ten Sprzedawca.