• Klientów indywidualnych zachęcamy do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia online. Wniosek online znajdziesz tutaj
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz wszystkie wnioski i druki, które dotyczą procesu przyłączenia do sieci znajdziesz tutaj

  Druki dostępne są także w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja. Ich listę zamieściliśmy tutaj
 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniową, powinien określić specjalista branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu.
 • Tak, na realizację przyłączenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Wniosek podpisujesz Ty - jako wnioskodawca, bądź osoba, którą upoważnisz. Jeżeli upoważnisz kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci - dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo dla tej osoby. 
 • Z pełnomocnictwa możesz skorzystać jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia w Twoim imieniu wniosku, zawarcia umowy lub odbioru dokumentów. 

  Tutaj zamieściliśmy przykład pełnomocnictwa wraz z opisem jak prawidłowo je przygotować, żeby było skuteczne. Pełnomocnictwo możesz napisać ręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, że pełnomocnictwo musi być podpisane przez Ciebie. 
   
 • Do wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia dołącz:
  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów - zalecany rozmiar A-4 lub A-3, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – załącznik jest obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r. (wymaganie wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. z 2023 r. poz. 819), pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
  dodatkowo w zależności od rodzaju i mocy obiektu - dołącz załączniki wskazane na wniosku, który chcesz złożyć. Na ostatniej stronie każdego wniosku znajduje się lista załączników wymaganych i opcjonalnych dla przyłączenia danego obiektu.
 • Tak, jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze, magazyn energii elektrycznej lub sieć dystrybucyjną.
  Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
 • Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze, magazyn energii elektrycznej lub sieć dystrybucyjną - dokument potwierdzający tytuł prawny dostarcz nam w formie uwierzytelnionej kopi np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

  Jeżeli dokumentem, który potwierdza tytuł prawny jest umowa najmu, użyczenia lub dzierżawy - dodatkowo dołącz do wniosku odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja.

 • 1. Jeżeli jesteś klientem indywidualnym - najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz online poprzez:
  2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
      (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

  przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

 • Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
  do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej
  do 150 dni I lub II grupa przyłączeniowa

 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty, kiedy Ci je doręczyliśmy. Jeżeli w tym czasie zawrzesz umowę o przyłączenie, termin ważności warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
 • Prowizorka budowlana to potoczne określenie tymczasowego zasilania placu budowy obiektu. W tym przypadku inwestor realizuje zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez niego instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.  
  Opłata za przyłączenie tymczasowe na niskim napięciu wynosi 8,13 zł netto (10,00 zł brutto) za każdy kW mocy przyłączeniowej. 
  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.
   
 • Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 

  W zależności od ilości urządzeń jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, czas realizacji przyłączenia jest różny. Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren, a także uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie musimy niczego zmieniać w sieci dystrybucyjnej, realizacja przyłączenia  może trwać do kilku tygodni - to od Ciebie zależy jak szybko zrealizujesz postanowienia umowy dotyczące instalacji w Twoim obiekcie.
   
 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu lub elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
 • Jeśli przekroczysz termin, który zadeklarowałeś we wniosku, możemy – zgodnie z zapisami umowy o przyłączanie - naliczyć karę umowną.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia możesz potrzebować:
  jeżeli planujesz zakup terenu/obiektu i chcesz zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową,
  jeżeli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego.

  Pamiętaj, że oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia.
   
 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydajemy tylko dla odbiorców energii elektrycznej. 

  Dla pojedynczego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW – wystarczy, że wypełnisz wniosek online. W odpowiedzi, od razu otrzymasz dokument w formacie PDF, który możesz wydrukować lub zapisać na nośniku danych.
  Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW online

  Dla obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej180 kW – złóż Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej dla obiektów o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW (wniosek MPW).

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia przygotujemy w ciągu 30 dni od daty, kiedy wpłynie do nas wniosek MPW. Oświadczenie prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku MPW. 
  Wniosek MPW
  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

   

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami