• Druk wniosku zamieściliśmy w nasze stronie tutaj
  Druk znajdziesz także w każdym z naszych punktów obsługi klienta. Ich listę zamieściliśmy tutaj
 • Charakter odbioru energii, zależy od celu, w jakim chcesz korzystać z przyłączenia do sieci:

  Stały - zasilanie docelowe w Twoimi domu lub innym obiekcie Czasowy – czasowe przyłączenie obiektu, które zlikwidujesz po pewnym czasie Plac budowy – zasilanie prowizoryczne, tylko na czas budowy.

 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniową, powinien określić specjalista branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu, np. bilans mocy dla instalacji elektrycznej w obiekcie. 
 • Tak, na realizację przyłączenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Wniosek podpisujesz ty - jako wnioskodawca, bądź osoba, którą upoważnisz. Musisz wtedy dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo dla tej osoby.
 • Z pełnomocnictwa możesz skorzystać jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia w twoim imieniu wniosku, zawarcia umowy lub odbioru dokumentów. 

  Tutaj zamieściliśmy przykład pełnomocnictwa wraz z opisem jak prawidłowo je przygotować, żeby było skuteczne. Pełnomocnictwo możesz napisać ręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, że pełnomocnictwo musi być podpisane przez ciebie. 
   
 • Do wniosku dołącz te dokumenty:

  Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu. Zalecany rozmiar A-4. – nie dotyczy zwiększenia mocy oraz istniejących obiektów,
  dokument potwierdzający tytuł prawny do przyłączanego obiektu –  jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze. Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku,
  Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci.

   
 • Tak, jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze.
  Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
   
 • Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze - tytuł prawny dostarcz nam w formie  uwierzytelnionej kopi dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy. 
   
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami dostarcz w formie elektronicznej na jeden z poniższych sposobów:

  najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz poprzez Portal Klienta Przyłączenia 
  lub online TUTAJ

 • Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
   do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
  do 150 dni  I lub II grupa przyłączeniowa

 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty, kiedy ci je doręczyliśmy. Jeżeli w tym czasie zawrzesz umowę o przyłączenie, termin ważności warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
 • Jeśli przekroczysz termin, który zadeklarowałeś we wniosku, możemy – zgodnie z zapisami umowy o przyłączanie - naliczyć karę umowną.
 • Prowizorką budowlaną nazywamy tymczasowe zasilanie placu budowy budynku mieszkalnego lub innego obiektu który jest w budowie. W tym przypadku inwestor realizuje zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

  Opłata za przyłączenie wynosi 7,87 zł netto (9,68 zł brutto) za każdy kW mocy przyłączeniowej. 
  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.

   
 • W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie musimy niczego zmieniać w sieci dystrybucyjnej, jesteśmy gotowi dostarczać energię wg nowego zapotrzebowania już w dniu zawarcia umowy o przyłączenie. To od ciebie będzie zależało jak szybko zrealizujesz postanowienia umowy dotyczące instalacji w twoim obiekcie.

  W pozostałych przypadkach czas wykonania przyłączenia jest dłuższy i wynika z czasu potrzebnego na:
  opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskania wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.
  realizację prac budowlano-montażowych w sieci dystrybucyjnej.
  W zależności od ilości urządzeń jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, czas realizacji przyłączenia jest różny. Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren oraz zamontowanie urządzeń, a także na uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  Termin realizacji przyłączenia określamy w umowie o przyłączenie.
 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu lub elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

 • Takie oświadczenie pozwoli upewnić się czy możliwe będzie przyłączenie do sieci działki, której kupno rozważasz. 
 • Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 180 kW (np. dom jednorodzinny), to oświadczenie otrzymasz w formie PDF, gdy wypełnisz formularz MPN na stronie internetowej. 

  Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 180 kW, to oświadczenie dostaniesz od nas pocztą do 30 dni od daty złożenia wniosku MPW o wydanie oświadczenia
   

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami