Pytania i odpowiedzi

 • Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dostępny jest:

  Na stronie internetowej TAURON Dystrybucja
  W Punkcie Obsługi Klienta
 • Stały - zasilanie docelowe
  Czasowy – czasowe przyłączenie obiektu, które zostanie po pewnym czasie zlikwidowane
  Plac budowy – zasilanie prowizoryczne na czas budowy

 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniowa, powinny zostać określone przez specjalistę branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu, np. bilans mocy dla instalacji elektrycznej w obiekcie.
 • Tak, niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przyłączenia.
 • Wniosek podpisuje wnioskodawca bądź osoba upoważniona przez wnioskodawcę.
 • Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz lokalizację sąsiednich zabudowań.
 • Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do przyłączanego obiektu.
 • Oryginał dokumentu lub jego kopię uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem (odpis) należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta albo wysłać pocztą.
 • Tak
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy:
 • Czas oczekiwania na określenie warunków przyłączenia wynosi do 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku dla obiektów przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Dla obiektów przemysłowych  okres oczekiwania może wynieść do 150 dni od daty poprawnie złożonego wniosku.
 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty doręczenia warunków przyłączenia.
 • W przypadku niewywiązania się z obowiązków przez Podmiot przyłączany, w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci, TAURON Dystrybucja może naliczyć karę w ściśle określonych przypadkach (np. niedochowania należytej staranności lub niewykonania zobowiązań).
 • Prowizorką budowlaną nazywane jest zasilanie placu budowy (najczęściej napowietrzne), budynku mieszkalnego lub innego obiektu będącego w budowie, które Inwestor wykonuje we własnym zakresie.

  Opłata za przyłączenie uzależniona jest od zakresu rozbudowy sieci – jeżeli nie jest konieczna, to zgodnie z Taryfą, 
  opłata za przyłączenie wynosi 7,74 zł za każdy kW wnioskowanej mocy przyłączeniowej.

  W przypadku zasilania placu budowy, Klient jest kwalifikowany do grupy taryfowej C i nie ma możliwości korzystania z grupy taryfowej G11.

 • W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w sieci dystrybucyjnej jesteśmy gotowi dostarczać energię wg nowego zapotrzebowania już w dniu zawarcia umowy o przyłączenie. To od Ciebie będzie zależało jak szybko zrealizujesz postanowienia umowne dotyczące instalacji w Twoim obiekcie.


  W pozostałych przypadkach czas niezbędny dla wykonania przyłączenia wynika z czasu potrzebnego na:
  • Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskanie wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.
  • Realizację prac budowlano montażowych w sieci dystrybucyjnej.

  W zależności od ilości urządzeń jakie należy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych czas realizacji przyłączenia wynosi od trzech miesięcy (budowa przyłącza napowietrznego z najbliższego słupa na podstawie zgłoszenia prac budowlanych) do kilkunastu miesięcy (rozbudowa sieci dystrybucyjnej o stacje transformatorową w obszarze miejskim na podstawie pozwolenia na budowę). Średni czas realizacji  przyłączenia wynosi niecałe sześć miesięcy od dnia obustronnego podpisania umowy o przyłączenie. 
  Najwięcej czasu potrzebne jest na uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń oraz na uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia pozwala upewnić się czy możliwe będzie przyłączenie działki do sieci, której kupno rozważasz. Jest ono również istotne po zakupie działki pod budowę, kiedy potrzebujesz zaświadczenia o zapewnieniu mediów do wystąpienia do Urzędu Miasta o Pozwolenie na budowę.

  Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 40 kW (np. dom jednorodzinny), to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz w każdym Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 40 kW, to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz drogą pocztową od TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia.
 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia wydawane jest na okres 12 miesięcy.
 • Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 40 kW (np. dom jednorodzinny), to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz w każdym Punkcie Obsługi Klienta. Natomiast jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 40 kW, to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz drogą pocztową od TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami