• Klientów indywidualnych zachęcamy do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia online. Wniosek online znajdziesz tutaj
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz wszystkie wnioski i druki, które dotyczą procesu przyłączenia do sieci znajdziesz tutaj

  Druki dostępne są także w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja. Ich listę zamieściliśmy tutaj
 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniową, powinien określić specjalista branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu.
 • Tak, na realizację przyłączenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Wniosek podpisujesz Ty - jako wnioskodawca, bądź osoba, którą upoważnisz. Jeżeli upoważnisz kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci - dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo dla tej osoby. 
 • Z pełnomocnictwa możesz skorzystać jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia w Twoim imieniu wniosku, zawarcia umowy lub odbioru dokumentów. 

  Tutaj zamieściliśmy przykład pełnomocnictwa wraz z opisem jak prawidłowo je przygotować, żeby było skuteczne. Pełnomocnictwo możesz napisać ręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, że pełnomocnictwo musi być podpisane przez Ciebie. 
   
 • Do wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia dołącz:
  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaniem dostępu do drogi publicznej, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje do sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów - zalecany rozmiar A4 lub A3, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – dla obiektów przyłączanych do sieci niskiego napięcia dołącz, jeżeli stopień skomplikowania instalacji uniemożliwia odwzorowanie jej na schemacie uproszczonym, który jest częścią wniosku WP (np. przyłączenie magazynu energii elektrycznej, rozdział lub scalenie istniejącej instalacji, obiekt wielolokalowy, zasilanie rezerwowe), pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
  dodatkowo w zależności od rodzaju i mocy obiektu - dołącz załączniki wskazane na wniosku, który chcesz złożyć. Na ostatniej stronie każdego wniosku znajduje się lista załączników wymaganych i opcjonalnych dla przyłączenia danego obiektu.
 • Tak, jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze, magazyn energii elektrycznej lub sieć dystrybucyjną.
  Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
 • Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze, magazyn energii elektrycznej lub sieć dystrybucyjną - dokument potwierdzający tytuł prawny dostarcz nam w formie uwierzytelnionej kopi np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

  Jeżeli dokumentem, który potwierdza tytuł prawny jest umowa najmu, użyczenia lub dzierżawy - dodatkowo dołącz do wniosku odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja.

 • 1. Jeżeli jesteś klientem indywidualnym - najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz online poprzez:
  2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
      (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

  przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

 • Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
  do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej
  do 150 dni I lub II grupa przyłączeniowa

 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty, kiedy Ci je doręczyliśmy. Jeżeli w tym czasie zawrzesz umowę o przyłączenie, termin ważności warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
 • Prowizorka budowlana to potoczne określenie tymczasowego zasilania placu budowy obiektu. W tym przypadku inwestor realizuje zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez niego instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.  
  Opłata za przyłączenie tymczasowe na niskim napięciu wynosi 9,52 zł netto (11,71 zł brutto) za każdy kW mocy przyłączeniowej. 
  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.
   
 • Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 

  W zależności od ilości urządzeń jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, czas realizacji przyłączenia jest różny. Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren, a także uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie musimy niczego zmieniać w sieci dystrybucyjnej, realizacja przyłączenia  może trwać do kilku tygodni - to od Ciebie zależy jak szybko zrealizujesz postanowienia umowy dotyczące instalacji w Twoim obiekcie.
   
 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu lub elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
 • Jeśli przekroczysz termin, który zadeklarowałeś we wniosku, możemy – zgodnie z zapisami umowy o przyłączanie - naliczyć karę umowną.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia możesz potrzebować:
  jeżeli planujesz zakup terenu/obiektu i chcesz zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową,
  jeżeli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego.

  Pamiętaj, że oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia.
   
 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydajemy tylko dla odbiorców energii elektrycznej. 

  Dla pojedynczego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW – wystarczy, że wypełnisz wniosek online. W odpowiedzi, od razu otrzymasz dokument w formacie PDF, który możesz wydrukować lub zapisać na nośniku danych.
  Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW online

  Dla obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej180 kW – złóż Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej dla obiektów o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW (wniosek MPW).

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia przygotujemy w ciągu 30 dni od daty, kiedy wpłynie do nas wniosek MPW. Oświadczenie prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku MPW. 
  Wniosek MPW
  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

   

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami