• Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dostępny jest:

  Na stronie internetowej TAURON Dystrybucja
  W Punkcie Obsługi Klienta
 • Stały - zasilanie docelowe
  Czasowy – czasowe przyłączenie obiektu, które zostanie po pewnym czasie zlikwidowane
  Plac budowy – zasilanie prowizoryczne na czas budowy

 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniowa, powinny zostać określone przez specjalistę branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu, np. bilans mocy dla instalacji elektrycznej w obiekcie.
 • Tak, niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przyłączenia.
 • Wniosek podpisuje wnioskodawca bądź osoba upoważniona przez wnioskodawcę.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do przyłączanego obiektu oraz Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz lokalizację sąsiednich zabudowań.
 • Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do przyłączanego obiektu.
 • Oryginał dokumentu lub jego kopię uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem (odpis) należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta albo wysłać pocztą.
 • Tak
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy:
 • Czas oczekiwania na określenie warunków przyłączenia wynosi do 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku dla obiektów przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Dla obiektów przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV okres oczekiwania może wynieść do 150 dni od daty poprawnie złożonego wniosku.
 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty doręczenia warunków przyłączenia.
 • W przypadku niewywiązania się z obowiązków przez Podmiot przyłączany, w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci, TAURON Dystrybucja może naliczyć karę umowną określoną w umowie o przyłączenie.
 • Prowizorką budowlaną nazywane jest zasilanie placu budowy (najczęściej napowietrzne), budynku mieszkalnego lub innego obiektu będącego w budowie, które Inwestor wykonuje we własnym zakresie.

  Opłata za przyłączenie wynosi 7,87 zł netto (9,68 zł brutto) za każdy kW wnioskowanej mocy przyłączeniowej.

  W przypadku zasilania placu budowy, Klient jest kwalifikowany do grupy taryfowej C i nie ma możliwości korzystania z grupy taryfowej G.

 • W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w sieci dystrybucyjnej jesteśmy gotowi dostarczać energię wg nowego zapotrzebowania już w dniu zawarcia umowy o przyłączenie. To od Ciebie będzie zależało jak szybko zrealizujesz postanowienia umowne dotyczące instalacji w Twoim obiekcie.


  W pozostałych przypadkach czas niezbędny dla wykonania przyłączenia wynika z czasu potrzebnego na:
  • Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskanie wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.
  • Realizację prac budowlano montażowych w sieci dystrybucyjnej.

  W zależności od ilości urządzeń jakie należy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych czas realizacji przyłączenia wynosi od trzech miesięcy (budowa przyłącza napowietrznego z najbliższego słupa na podstawie zgłoszenia prac budowlanych) do kilkunastu miesięcy (rozbudowa sieci dystrybucyjnej o stacje transformatorową w obszarze miejskim na podstawie pozwolenia na budowę). Średni czas realizacji  przyłączenia wynosi niecałe sześć miesięcy od dnia obustronnego podpisania umowy o przyłączenie. 
  Najwięcej czasu potrzebne jest na uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń oraz na uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia pozwala upewnić się czy możliwe będzie przyłączenie działki do sieci, której kupno rozważasz. Jest ono również istotne po zakupie działki pod budowę, kiedy potrzebujesz zaświadczenia o zapewnieniu mediów do wystąpienia do Urzędu Miasta o Pozwolenie na budowę.

  Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 40 kW (np. dom jednorodzinny), to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz w każdym Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 40 kW, to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz drogą pocztową od TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia. Aby uzyskać oświadczenie w formie elektronicznej wypełnij formularz OK. Następnie zapisz go w formacie PDF lub wydrukuj i podpisz. Zapisaną wersję lub skan dokumentu prześlij na adres info@tauron-dystrybucja.pl Oświadczenie otrzymasz do kilku dni zwrotnie na adres z którego wysłałeś wypełniony druk.

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia wydawane jest na okres 12 miesięcy.
 • Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 180 kW (np. dom jednorodzinny), to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz w każdym Punkcie Obsługi Klienta. Natomiast jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 180 kW, to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz drogą pocztową od TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami