⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

 • 16.03.2021
  W dniu 12 marca 2021 roku, PSE S.A. opublikowały zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 19 lutego 2021 r. „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, który wchodzi w życie w dniu 16 marca 2021 r. Link

  03.02.2021

  Szanowni Państwo, 

  dziękujemy za zaangażowanie w proces planowania generacji modułów wytwarzania energii elektrycznej (MWE) za pośrednictwem Platformy PGB. 
  Uprzejmie informujemy, że zaplanowaliśmy w dniach 9.02 oraz 10.02  w godzinach 10.00 -12.00 spotkania webinarowe z Państwem, podczas których chcemy omówić zagadnienia dotyczące obsługi Platformy PGB, jak również zasady planowania generacji w aspekcie obowiązujących przepisów. Celem spotkań jest zaprezentowanie funkcjonalności Platformy PGB, które upraszczają realizację obowiązku wprowadzania danych dotyczących planów generacji energii elektrycznej.

  W dniu 9.02 jesteśmy dostępni pod linkiem  https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day1
  W dniu 10.02 jesteśmy dostępni pod linkiem https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day2

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.


  12.01.2021
  Prace testowe Platformy PGB posadowionej na infrastrukturze docelowej zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Informujemy, że wprowadziliśmy Państwa dane do logowania do Platformy PGB. 
  Od dnia 12.01.2021 roku będą wysyłane do Państwa wiadomości e-mail z kodem TOKEN w celu zarejestrowania i zalogowania się do Platformy PGB. 
  Prosimy o postepowanie zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanej do Państwa wraz z kodem TOKEN wiadomości e-mail.
  Zgodnie z założeniami prosimy o uzupełnienie pierwszych grafików generacji do 15.01.2021r. do godz. 9.00 na kolejne 9 dni kalendarzowych. 


  29.12.2020

  W wyniku technicznych problemów, jakie mają miejsce przy wykonywanych testach, udostępnienie dla Państwa platformy PGB od 1 stycznia 2021 r. jest niemożliwe. Uruchomienie platformy planujemy z zachowaniem dotychczasowego sposobu rejestracji w dniu 15 stycznia 2021 r. Oznacza to, że plany generacji winny zostać wprowadzone do platformy PGB najpóźniej w dniu 15 stycznia 2021 r. do godz. 9.00. Otrzymane informacje na bieżąco wprowadzamy do platformy.
  Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po rozwiązaniu problemów technicznych i ostatecznym zakończeniu testów. 
   
  28.12.2020
  Udostepnienie Platformy PGB na docelowej infrastrukturze jest w trakcie finalnych testów, które niestety uległy wydłużeniu  co skutkuje niedostępnością Platformy dla Państwa. Otrzymujemy od Państwa dane do rejestracji, które aktualnie wprowadzamy do Platformy PGB. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji i obowiązku przygotowywania planów generacji od 1 stycznia 2021. Uprzejmie prosimy o cierpliwość. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po ostatecznym zakończeniu testów.
   

  23.12.2020
  Dziękujemy za zaangażowanie z Państwa strony w aspekcie procesu rejestracji do platformy planowania PGB. Robimy wszystko, aby zgodnie z przedstawionymi w prezentacji krokami przesłać Państwu kod TOKEN. Obecnie uruchamiamy produkcyjnie platformę na docelowej infrastrukturze i weryfikujemy bezpieczeństwo komunikacji. Bardzo prosimy o cierpliwość. Za zwłokę czasową przepraszamy. 

   
 • Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  TAURON Dystrybucja S.A. (TD) jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDp) oraz Znaczący Użytkownicy Systemu (SGU), tj.: 
  a) klienci posiadający moduły wytwarzania energii (MWE) o mocy maksymalnej 200 kW lub większej, 
  b) odbiorcy przyłączeni do sieci OSDp o napięciu 110 kV lub wyższym,
  c) OSDn-y przyłączone do sieci OSDp o napięciu 110 kV lub wyższym, 
  d) OSDn-y przyłączone do sieci OSDp o napięciu niższym niż 110 kV posiadające własne MWE o mocy maksymalnej 200 kW lub większej,
  e) OSDn-y przyłączone do sieci OSDp o napięciu niższym niż 110 kV do których przyłączeni są klienci posiadający MWE o mocy maksymalnej 200 kW lub większej,
  zobowiązani są do wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego. 

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które pełnią rolę Operatora Systemu Przesyłowego określiły datę rozpoczęcia wymiany danych na 01.01.2021 r.

  W ramach procesu wymiany danych, Znaczący Użytkownicy Systemu mają obowiązek przekazywania do OSP bezpośrednio i/lub za pośrednictwem OSDp danych strukturalnych m.in. w zakresie modułów wytwarzania energii , urządzeń, instalacji odbiorczych, danych planistycznych oraz danych czasu rzeczywistego. 

  Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wynikających  z ww. art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 umieszczone zostały na stronie OSP: www.pse.pl/so-gl oraz na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „Usługi dystrybucyjne / Kodeksy Sieciowe”.

  W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego z tytułem „Wymiana danych SOGL”.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1503642745640&uri=CELEX:32017R1485

  „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.pse.pl/-/publikacja-dokumentu-standardy-wymiany-danych-strukturalnych-i-planistycznych-wer-3-0-

  „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” zatwierdzony decyzją Prezesa URE z dnia 19 lutego 2021 r. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publikacja-zmienionej-metody-z-art-40-ust-5-so-gl-zakres-wymienianych-danych-dla-potrzeb-planowania-pracy-i-prowadzenia-ruchu-kse?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d68747470732533412532462532467777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
   https://www.pse.pl/dokumenty

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:  
  https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd
 • Proces wymiany danych strukturalnych (w pełnym zakresie) ma rozpocząć się od momentu uruchomienia przez OSP systemu informatycznego o nazwie Portal Wymiany Danych Strukturalnych (dalej: PWDS) . Proces ten  dotyczyć będzie Znaczących Użytkowników Systemu zdefiniowanych w informacjach ogólnych.
  Uruchomienie PWDS zostało zaplanowane przez OSP na IV kwartał 2024 roku. Do czasu uruchomienia PWDS wymiana danych strukturalnych będzie odbywać się pozasystemowo, zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. 
   

  Schemat wymiany danych strukturalnych


  Schemat wymiany danych strukturalnych
  OSDn-y przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przekazują dane strukturalne do OSP za pośrednictwem TD.


  Zakres wymiany danych strukturalnych:

  Pełny zakres wymaganych danych strukturalnych ujęty został w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który jest dostępny pod adresem: https://www.pse.pl/-/aktualizacja-dokumentu-zakres-wymienianych-danych-dla-potrzeb-planowania-i-prowadzenia-ruchu-kse.

  W dokumencie tym, szczegółowo określono zakres wymiany danych strukturalnych, szczególnie w załącznikach nr 1 i 2 w których przedstawiono: 
  wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od OSDp i Odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (załącznik nr 1),
  wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od Wytwórców posiadających MWE typu D, C i B (załącznik nr 2)

  OSDn-y przyłączone do sieci 110 kV mają obowiązek uczestnictwa w wymianie danych w zakresie sieci WN oraz MWE.

  W przypadku OSDn-ów, które są przyłączone do sieci poniżej 110 kV, uczestnictwo w procesie wymiany danych strukturalnych ogranicza się tylko do MWE i przedstawia się następująco:
  jeśli OSDn nie posiada żadnych MWE i do jego sieci nie zostały przyłączone MWE własności innych podmiotów, to taki OSDn nie bierze udziału w wymianie danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego,
  jeśli OSDn posiada MWE i/lub do jego sieci zostały przyłączone MWE innych podmiotów o mocy 200 kW i powyżej, to taki OSDn ma obowiązek uczestnictwa w  pełnym zakresie w procesie wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego, 
  jeśli OSDn posiada MWE o mocy od 0,8 kW do 200 kW i/lub do jego sieci zostały przyłączone MWE innych podmiotów o mocy od 0,8 kW do 200 kW, to taki OSDn ma obowiązek przekazywać do TAURON Dystrybucja S.A. , dane o:
  mocy zainstalowanej i maksymalnej dla poszczególnych MWE,
  źródle energii pierwotnej (wiatr, fotowoltaika, woda, cieplne, magazyny energii  itd.),
  miejscu przyłączenia OSDn-a do sieci dystrybucyjnej OSDp, jeśli takich miejsc przyłączenia jest więcej niż jedno (dane z umowy pomiędzy OSDn, a OSDp),
  miejscowości instalacji MWE.

  Dodatkowo tak zdefiniowany OSDn ma obowiązek przekazania informacji (danych) o dokonywanych zmianach np. zwiększeniu mocy zainstalowanej/maksymalnej, czy też o zabudowie nowych MWE do 200 kW, a w przypadku przyłączenia źródła o mocy 200 kW lub wyższej, taki OSDn będzie wówczas zobowiązany do uczestnictwa w procesie wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie opisanym w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”.
 • Proces wymiany danych planistycznych przedstawia  poniższy uproszczony schemat, opracowany na podstawie materiałów i prezentacji udostępnionych przez  OSP:

  Schemat wymiany danych planistycznych

  Schemat wymiany danych planistycznych


  Z dniem 01.01.2021 został przez OSP uruchomiony Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). Jest to system, do którego przekazywane są dane planistyczne przez TAURON Dystrybucja S.A. dla modułów  wytwarzania energii elektrycznej typu  B i C, oraz bezpośrednio dla modułów typu D.
  Równocześnie TAURON Dystrybucja S.A. przygotował system do wprowadzania danych planistycznych w zakresie planów generacji dla MWE typu B i C.  Szczegółowy zakres danych planistycznych jest ujęty w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. Link do tego dokumentu jest umieszczony w zakładce „Stan sprawny”.

  Dane planistyczne w zakresie planów generacji przekazywane są do OSDp przez:

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci 110 kV będącej własnością OSDp.

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii C i B w zakresie:

  Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
  Planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii.
  Planowanej generacji mocy czynnej do sieci – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”.
  Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

  OSDn przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp w zakresie:

  Danych dotyczących przyłączonych do sieci danego OSDn modułów wytwarzania energii w zakresie zdefiniowanym powyżej.


  Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentacje dot. rejestracji użytkownika do platformy PGB w TAURON Dystrybucja SA, oraz instrukcję obsługi:
  Instrukcja obsługi Platformy PGB.pdf  PGB Rejestracja Uzytkownika.pdf
 • Dane czasu rzeczywistego są to dane przekazywane w czasie rzeczywistym przez SGU i OSD zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych SO GL, zapewniające obserwowalność systemu elektroenergetycznego (np. stany łączników, pomiary)

  Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSDp dotyczące pracy modułów wytwarzania energii typu B, C i D przyłączonych zarówno do sieci OSDp, jak i sieci OSDn , a także odbiorców przyłączonych do sieci 110kV OSDp i OSDn, są następnie - zgodnie wymaganiami Kodeksu SOGL - odpowiednio agregowane i  retransmitowane do systemów SCADA OSP.

  Schemat wymiany danych czasu rzeczywistego

  Schemat wymiany danych czasu rzeczywistego

  OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w ich posiadaniu oraz danych niezbędnych do monitorowania pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B.

  Szczegółowy zakres przekazywanych danych określony został w dokumencie „Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. Link do tego dokumentu jest umieszczony w zakładce „Stan sprawny”.

  Wymagania z zakresu przekazywanych danych określa OSD na etapie wydawania warunków przyłączenia.

  Podstawowy zakres wymagań przedstawia poniższa tabela:

  Grupa  MWE typu B   MWE typu B MWE typu C 
   Napięcie  nN  SN  SN
   Odwzorowanie MWE w SCADA Tor prądowy od generatora do miejsca przyłączenia z siecią TD Szczegółowy schemat stacji bezpośrednio przyłączonej do sieci TD (w przypadku sieci rozległej klienta pozostałe stacje uproszczone), tor prądowy od generatora do miejsca przyłączenia z siecią TD Szczegółowy schemat stacji bezpośrednio przyłączonej do sieci TD (w przypadku sieci rozległej klienta pozostałe stacje uproszczone), tor prądowy od generatora do miejsca przyłączenia z siecią TD
   Sygnalizacja  Łączniki po stronie OSD i łączniki po stronie Wytwórcy (uproszczony jeżeli PPM) Sygnalizacja stanu położenia łączników w rozdzielniach SN od przyłączonego generatora  Sygnalizacja stanu położenia łączników w rozdzielniach SN od przyłączonego generatora
   Pomiary w SCADA Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach f,U, I dla poszczególnych MWE, dla PPM pomiar w miejscu przyłączenia poziom nasłonecznienia dla PV średnia prędkość wiatru dla FW,  kierunek wiatru, temperatura powietrza, liczba turbin gotowych do pracy, pracujących i odstawionych liczba falowników PV gotowych do pracy, pracujących i odstawionych Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach f,U, I dla poszczególnych MWE, dla PPM pomiar w miejscu przyłączenia poziom nasłonecznienia dla PV średnia prędkość wiatru dla FW ,  kierunek wiatru, temperatura powietrza, liczba turbin gotowych do pracy, pracujących i odstawionych liczba falowników PV gotowych do pracy, pracujących i odstawionych Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach f,U, I dla poszczególnych MWE, dla PPM pomiar w miejscu przyłączenia poziom wody na górnym i dolnym zbiorniku dotyczy MWE wodnych poziom nasłonecznienia dla PV średnia prędkość wiatru dla FW , kierunek wiatru, temperatura powietrza, liczba turbin gotowych do pracy, pracujących i odstawionych liczba falowników PV gotowych do pracy, pracujących i odstawionych
   Sterowanie w SCADA Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu przyłączenia od strony OSD, 

  Dla PPM - Tryby regulacji mocy czynnej,  biernej , U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru zadanego)
  Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu przyłączenia od strony OSD,

  Dla PPM - Tryby regulacji mocy czynnej,  biernej, U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru zadanego)
   Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu przyłączenia od strony OSD,

  DLA PPM - Tryby regulacji mocy czynnej,  biernej oraz cos(fi), U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru zadanego)
   
  Gdzie: PPM (power park module) moduł parku energii zgodny z definicja zawartą w kodeksie sieciowym NC RfG dot. wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci
 • Aktualnie brak jest zaplanowanych webinariów.

  Ostatnie webinaria odbyły się w dniach 17-22.12.2020 r.

  Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentację, która była omawiana na webinarium w dniach 17-21.12.2020 r.  - po dokonanej aktualizacji w listopadzie 2021 r.
  Wymiana danych SGU-OSD-OSP