Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

 • 16.03.2021
  W dniu 12 marca 2021 roku, PSE S.A. opublikowały zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 19 lutego 2021 r. „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, który wchodzi w życie w dniu 16 marca 2021 r. Link

  03.02.2021

  Szanowni Państwo, 

  dziękujemy za zaangażowanie w proces planowania generacji modułów wytwarzania energii elektrycznej (MWE) za pośrednictwem Platformy PGB. 
  Uprzejmie informujemy, że zaplanowaliśmy w dniach 9.02 oraz 10.02  w godzinach 10.00 -12.00 spotkania webinarowe z Państwem, podczas których chcemy omówić zagadnienia dotyczące obsługi Platformy PGB, jak również zasady planowania generacji w aspekcie obowiązujących przepisów. Celem spotkań jest zaprezentowanie funkcjonalności Platformy PGB, które upraszczają realizację obowiązku wprowadzania danych dotyczących planów generacji energii elektrycznej.

  W dniu 9.02 jesteśmy dostępni pod linkiem  https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day1
  W dniu 10.02 jesteśmy dostępni pod linkiem https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day2

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.


  12.01.2021
  Prace testowe Platformy PGB posadowionej na infrastrukturze docelowej zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Informujemy, że wprowadziliśmy Państwa dane do logowania do Platformy PGB. 
  Od dnia 12.01.2021 roku będą wysyłane do Państwa wiadomości e-mail z kodem TOKEN w celu zarejestrowania i zalogowania się do Platformy PGB. 
  Prosimy o postepowanie zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanej do Państwa wraz z kodem TOKEN wiadomości e-mail.
  Zgodnie z założeniami prosimy o uzupełnienie pierwszych grafików generacji do 15.01.2021r. do godz. 9.00 na kolejne 9 dni kalendarzowych. 


  29.12.2020

  W wyniku technicznych problemów, jakie mają miejsce przy wykonywanych testach, udostępnienie dla Państwa platformy PGB od 1 stycznia 2021 r. jest niemożliwe. Uruchomienie platformy planujemy z zachowaniem dotychczasowego sposobu rejestracji w dniu 15 stycznia 2021 r. Oznacza to, że plany generacji winny zostać wprowadzone do platformy PGB najpóźniej w dniu 15 stycznia 2021 r. do godz. 9.00. Otrzymane informacje na bieżąco wprowadzamy do platformy.
  Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po rozwiązaniu problemów technicznych i ostatecznym zakończeniu testów. 
   
  28.12.2020
  Udostepnienie Platformy PGB na docelowej infrastrukturze jest w trakcie finalnych testów, które niestety uległy wydłużeniu  co skutkuje niedostępnością Platformy dla Państwa. Otrzymujemy od Państwa dane do rejestracji, które aktualnie wprowadzamy do Platformy PGB. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji i obowiązku przygotowywania planów generacji od 1 stycznia 2021. Uprzejmie prosimy o cierpliwość. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po ostatecznym zakończeniu testów.
   

  23.12.2020
  Dziękujemy za zaangażowanie z Państwa strony w aspekcie procesu rejestracji do platformy planowania PGB. Robimy wszystko, aby zgodnie z przedstawionymi w prezentacji krokami przesłać Państwu kod TOKEN. Obecnie uruchamiamy produkcyjnie platformę na docelowej infrastrukturze i weryfikujemy bezpieczeństwo komunikacji. Bardzo prosimy o cierpliwość. Za zwłokę czasową przepraszamy. 

   
 • Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  TAURON Dystrybucja S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Znaczący Użytkownicy Systemu, tj.: 

  a) klienci posiadający źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej w danym obiekcie, 
  b) odbiorcy przyłączeni do sieci OSD o napięciu 110 kV lub wyższym,
  c) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu 110 kV lub wyższym, 
  d) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu niższym niż 110 kV posiadające własne źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej 
  w danym obiekcie,
  e) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu niższym niż 110 kV do których przyłączeni są klienci posiadający źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej  w danym obiekcie,

  zobowiązani są do wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego. W ramach planowanego procesu wymiany danych będzie istniała konieczność przekazywania bezpośrednio do OSP lub za pośrednictwem OSD danych m.in. w zakresie urządzeń, źródeł energii elektrycznej i instalacji odbiorczych oraz danych planistycznych w zakresie planowania pracy źródeł energii elektrycznej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP) określił, że wymiana wskazanych wyżej danych rozpocznie się z dniem 1.01.2021 r.

  Prosimy o zapoznanie się, ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowych obowiązków wynikających  z ww. art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485, które umieszczone są na stronie OSP www.pse.pl/so-gl oraz dodatkowymi informacjami, które sukcesywnie będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „Usługi dystrybucyjne / Kodeksy Sieciowe”.

  Na początku grudnia bieżącego roku planujemy przeprowadzenie bezpłatnego webinarium dla Znaczących Uczestników Systemu dotyczącego procesu wymiany danych. Informacja o planowanym webinarium będzie umieszczona na naszej ww. stronie internetowej. 

  W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl z tytułem wymiana danych SOGL.
   
 • Istniejący 

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1503642745640&uri=CELEX:32017R1485

  Zatwierdzony decyzją Prezesa URE dokument: Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r. Tekst decyzji i zatwierdzonego dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://bip.ure.gov.pl/download/3/10760/PSE-zakreswymianydanych.pdf

  Zmiana IRiESP uwzględniające zapisy dokumentu: Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r. Wprowadzone zmiany można znaleźć w Karcie Aktualizacji nr CK/12/2020. Tekst Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie - Komunikaty OSP - PSE

  Zmiana IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. uwzględniające zapisy dokumentu: „Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r. Wprowadzone zmiany można znaleźć w Karcie Aktualizacji nr 17/2020 . Tekst Karty Aktualizacji nr 17/2020 dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2020/09/25-09-2020-1

  Opublikowane zostały przez PSE „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.pse.pl/-/publikacja-dokumentu-standardy-wymiany-danych-strukturalnych-i-planistycznych-wer-3-0-

  Zatwierdzony decyzją Prezesa URE zaktualizowany dokument: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 19 lutego 2021 r. Tekst decyzji i zatwierdzonego dokumentu dostępny tutaj.

  Planowany 

  Po zatwierdzeniu przez Prezesa URE dokumentu: „Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, OSP i OSD zaktualizują swoje IRiESP i IRiESD celem dostosowania aktualnych zapisów do wyżej wymienionego dokumentu.
   

 • Proces wymiany danych strukturalnych ma się rozpocząć od momentu uruchomienia Portalu Wymiany Danych Strukturalnych (dalej: PWDS) – systemu, który aktualnie opracowuje PSE S.A. Proces ten  dotyczyć będzie Znaczących Użytkowników Systemu (SGU), zdefiniowanych w informacjach ogólnych.

  Planowane przez PSE S.A. uruchomienie PWDS to III kwartał 2021 roku. Do czasu uruchomienia PWDS wymiana danych strukturalnych będzie się odbywać pozasystemowo, zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. 

  Celem zobrazowania procesu wymiany danych strukturalnych przedstawiony został poniższy uproszczony schemat, opracowany na podstawie materiałów i prezentacji udostępnionych przez  PSE S.A.:




  OSDn-y przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. (dalej TD) przekazują dane strukturalne do OSP za pośrednictwem TD, który pełni rolę OSDp.

  Zakres wymiany danych strukturalnych:

  Pełny zakres wymaganych danych strukturalnych ujęty został w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który jest podstępny pod adresem: https://www.pse.pl/-/aktualizacja-dokumentu-zakres-wymienianych-danych-dla-potrzeb-planowania-i-prowadzenia-ruchu-kse.

  Dokument ten jest aktualnie po wszystkich przewidzianych konsultacjach i oczekuje na  zatwierdzenie przez Prezesa URE. W dokumencie tym określono zakres wymiany danych strukturalnych – szczególnie szczegółowo opisano ten zakres w załącznikach nr 1 i nr 2:

  w załączniku nr 1  - przedstawiono wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od OSDp i Odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV,

  w załączniku nr 2 – przedstawiono wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od Wytwórców posiadających MWE typu D, C i B

  W przypadku OSDn-ów, które są przyłączone do sieci poniżej 110 kV, uczestnictwo w procesie wymiany danych strukturalnych przedstawia się następująco:

  jeśli OSDn nie posiada żadnych źródeł wytwórczych – to nie bierze udziału w wymianie danych strukturalnych planistycznych i czasu rzeczywistego,

  jeśli OSDn nie posiadają źródeł wytwórczych o mocy 200 kW i powyżej, ale posiada źródła wytwórcze o mocy od 0,8 kW do 200 kW -  to ma jedynie obowiązek przekazać TAURON Dystrybucja S.A. jako OSD, jednorazową informacje o:

  mocy zainstalowanej takiego źródła (modułu wytwarzania energii),

  źródle energii pierwotnej (wiatr, fotowoltaika, woda, cieplne (jakie…) itd.)

  miejscowość instalacji takiego źródła.


  Dodatkowo tak zdefiniowany OSDn ma obowiązek przekazania informacji (danych) o dokonywanych zmianach np. zwiększenia mocy zainstalowanej, czy też o zabudowie nowych źródeł energii elektrycznej do 200 kW, a w przypadku przyłączenia źródła o mocy 200 kW lub wyższej taki OSDn będzie wówczas zobowiązany do uczestnictw w procesie wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie opisanym w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”.
   

 • Celem zobrazowania procesu wymiany danych planistycznych przedstawiony został poniższy uproszczony schemat, opracowany na podstawie materiałów i prezentacji udostępnionych przez  PSE S.A.:




  Z dniem 01.01.2021 zostanie uruchomiony Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) budowany przez Operatora OSP – PSE SA. Jest to system, do którego będą przekazywane dane planistyczne przez TAURON Dystrybucja SA. w przypadku modułów  wytwarzania energii elektrycznej (MWE) typu  B i C, na podstawie pozyskanych danych planistycznych oraz bezpośrednio przez moduły MWE typu D.

  Równocześnie TAURON Dystrybucja SA. buduje system do wprowadzania danych planistycznych i zakłada udostępnienie tego systemu wszystkim modułom MWE typu B i C, którzy zobowiązani są do wypełniania obowiązku wynikającego z kodeksu sieciowego SO GL.  Szczegółowy zakres tych danych planistycznych jest ujęty w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. Link do tego dokumentu jest umieszczony w zakładce „Stan sprawny”.

  Dane planistyczne przekazywane są do OSDp przez:

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci 110 kV będącej własnością OSDp.

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii C i B w zakresie:

  Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
  Planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii.
  Planowanej generacji mocy czynnej do sieci – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”.
  Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

  Odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp w zakresie propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

  OSDn przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp w zakresie:

  Danych dotyczących przyłączonych do sieci danego OSDn modułów wytwarzania energii w zakresie zdefiniowanym powyżej.
  Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

 • Wkrótce przedstawimy informacje w zakresie danych czasu rzeczywistego.


 • Informujemy, że webinarium w temacie rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 roku procesu wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla Znaczących Użytkowników Systemu (SGU) odbędzie się dniach: 17, 18 oraz 21 grudnia 2020 w godzinach od 10.00-12.00.

  Aby wziąć udział w webinarium, uprzejmie prosimy o rejestrację pod linkiem:  

  W dniu 17.12.2020 – [ zarejestruj się ]
  W dniu 18.12.2020 – [ zarejestruj się ]
  W dniu 21.12.2020  [ zarejestruj się ]

  Otrzymają Państwo automatycznie na podany email potwierdzenie rejestracji wraz z dostępem do webinarium.
  Planowane webinarium jest jednodniowym wydarzeniem, w przypadku chęci uczestnictwa ponownie w kolejnym dniu, należy ponownie zarejestrować się do kolejnego wydarzenia.

  Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Firefox lub Microsoft Edge.


  Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentacje która była omawiana na webinarium:
  Wymiana danych SGU-OSD-OSP