Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

 • 16.03.2021
  W dniu 12 marca 2021 roku, PSE S.A. opublikowały zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 19 lutego 2021 r. „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, który wchodzi w życie w dniu 16 marca 2021 r. Link

  03.02.2021

  Szanowni Państwo, 

  dziękujemy za zaangażowanie w proces planowania generacji modułów wytwarzania energii elektrycznej (MWE) za pośrednictwem Platformy PGB. 
  Uprzejmie informujemy, że zaplanowaliśmy w dniach 9.02 oraz 10.02  w godzinach 10.00 -12.00 spotkania webinarowe z Państwem, podczas których chcemy omówić zagadnienia dotyczące obsługi Platformy PGB, jak również zasady planowania generacji w aspekcie obowiązujących przepisów. Celem spotkań jest zaprezentowanie funkcjonalności Platformy PGB, które upraszczają realizację obowiązku wprowadzania danych dotyczących planów generacji energii elektrycznej.

  W dniu 9.02 jesteśmy dostępni pod linkiem  https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day1
  W dniu 10.02 jesteśmy dostępni pod linkiem https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day2

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.


  12.01.2021
  Prace testowe Platformy PGB posadowionej na infrastrukturze docelowej zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Informujemy, że wprowadziliśmy Państwa dane do logowania do Platformy PGB. 
  Od dnia 12.01.2021 roku będą wysyłane do Państwa wiadomości e-mail z kodem TOKEN w celu zarejestrowania i zalogowania się do Platformy PGB. 
  Prosimy o postepowanie zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanej do Państwa wraz z kodem TOKEN wiadomości e-mail.
  Zgodnie z założeniami prosimy o uzupełnienie pierwszych grafików generacji do 15.01.2021r. do godz. 9.00 na kolejne 9 dni kalendarzowych. 


  29.12.2020

  W wyniku technicznych problemów, jakie mają miejsce przy wykonywanych testach, udostępnienie dla Państwa platformy PGB od 1 stycznia 2021 r. jest niemożliwe. Uruchomienie platformy planujemy z zachowaniem dotychczasowego sposobu rejestracji w dniu 15 stycznia 2021 r. Oznacza to, że plany generacji winny zostać wprowadzone do platformy PGB najpóźniej w dniu 15 stycznia 2021 r. do godz. 9.00. Otrzymane informacje na bieżąco wprowadzamy do platformy.
  Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po rozwiązaniu problemów technicznych i ostatecznym zakończeniu testów. 
   
  28.12.2020
  Udostepnienie Platformy PGB na docelowej infrastrukturze jest w trakcie finalnych testów, które niestety uległy wydłużeniu  co skutkuje niedostępnością Platformy dla Państwa. Otrzymujemy od Państwa dane do rejestracji, które aktualnie wprowadzamy do Platformy PGB. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji i obowiązku przygotowywania planów generacji od 1 stycznia 2021. Uprzejmie prosimy o cierpliwość. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po ostatecznym zakończeniu testów.
   

  23.12.2020
  Dziękujemy za zaangażowanie z Państwa strony w aspekcie procesu rejestracji do platformy planowania PGB. Robimy wszystko, aby zgodnie z przedstawionymi w prezentacji krokami przesłać Państwu kod TOKEN. Obecnie uruchamiamy produkcyjnie platformę na docelowej infrastrukturze i weryfikujemy bezpieczeństwo komunikacji. Bardzo prosimy o cierpliwość. Za zwłokę czasową przepraszamy. 

   
 • Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  TAURON Dystrybucja S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Znaczący Użytkownicy Systemu, tj.: 

  a) klienci posiadający źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej w danym obiekcie, 
  b) odbiorcy przyłączeni do sieci OSD o napięciu 110 kV lub wyższym,
  c) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu 110 kV lub wyższym, 
  d) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu niższym niż 110 kV posiadające własne źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej 
  w danym obiekcie,
  e) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu niższym niż 110 kV do których przyłączeni są klienci posiadający źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej  w danym obiekcie,

  zobowiązani są do wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego. W ramach planowanego procesu wymiany danych będzie istniała konieczność przekazywania bezpośrednio do OSP lub za pośrednictwem OSD danych m.in. w zakresie urządzeń, źródeł energii elektrycznej i instalacji odbiorczych oraz danych planistycznych w zakresie planowania pracy źródeł energii elektrycznej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP) określił, że wymiana wskazanych wyżej danych rozpocznie się z dniem 1.01.2021 r.

  Prosimy o zapoznanie się, ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowych obowiązków wynikających  z ww. art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485, które umieszczone są na stronie OSP www.pse.pl/so-gl oraz dodatkowymi informacjami, które sukcesywnie będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „Usługi dystrybucyjne / Kodeksy Sieciowe”.

  Na początku grudnia bieżącego roku planujemy przeprowadzenie bezpłatnego webinarium dla Znaczących Uczestników Systemu dotyczącego procesu wymiany danych. Informacja o planowanym webinarium będzie umieszczona na naszej ww. stronie internetowej. 

  W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl z tytułem wymiana danych SOGL.
   
 • Istniejący 

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1503642745640&uri=CELEX:32017R1485

  Zatwierdzony decyzją Prezesa URE dokument: Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r. Tekst decyzji i zatwierdzonego dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://bip.ure.gov.pl/download/3/10760/PSE-zakreswymianydanych.pdf

  Zmiana IRiESP uwzględniające zapisy dokumentu: Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r. Wprowadzone zmiany można znaleźć w Karcie Aktualizacji nr CK/12/2020. Tekst Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie - Komunikaty OSP - PSE

  Zmiana IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. uwzględniające zapisy dokumentu: „Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r. Wprowadzone zmiany można znaleźć w Karcie Aktualizacji nr 17/2020 . Tekst Karty Aktualizacji nr 17/2020 dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2020/09/25-09-2020-1

  Opublikowane zostały przez PSE „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.pse.pl/-/publikacja-dokumentu-standardy-wymiany-danych-strukturalnych-i-planistycznych-wer-3-0-

  Zatwierdzony decyzją Prezesa URE zaktualizowany dokument: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 19 lutego 2021 r. Tekst decyzji i zatwierdzonego dokumentu dostępny tutaj.

  Planowany 

  Po zatwierdzeniu przez Prezesa URE dokumentu: „Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, OSP i OSD zaktualizują swoje IRiESP i IRiESD celem dostosowania aktualnych zapisów do wyżej wymienionego dokumentu.
   

 • Proces wymiany danych strukturalnych ma się rozpocząć od momentu uruchomienia Portalu Wymiany Danych Strukturalnych (dalej: PWDS) – systemu, który aktualnie opracowuje PSE S.A. Proces ten  dotyczyć będzie Znaczących Użytkowników Systemu (SGU), zdefiniowanych w informacjach ogólnych.

  Planowane przez PSE S.A. uruchomienie PWDS to III kwartał 2021 roku. Do czasu uruchomienia PWDS wymiana danych strukturalnych będzie się odbywać pozasystemowo, zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. 

  Celem zobrazowania procesu wymiany danych strukturalnych przedstawiony został poniższy uproszczony schemat, opracowany na podstawie materiałów i prezentacji udostępnionych przez  PSE S.A.:
  OSDn-y przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. (dalej TD) przekazują dane strukturalne do OSP za pośrednictwem TD, który pełni rolę OSDp.

  Zakres wymiany danych strukturalnych:

  Pełny zakres wymaganych danych strukturalnych ujęty został w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który jest podstępny pod adresem: https://www.pse.pl/-/aktualizacja-dokumentu-zakres-wymienianych-danych-dla-potrzeb-planowania-i-prowadzenia-ruchu-kse.

  Dokument ten jest aktualnie po wszystkich przewidzianych konsultacjach i oczekuje na  zatwierdzenie przez Prezesa URE. W dokumencie tym określono zakres wymiany danych strukturalnych – szczególnie szczegółowo opisano ten zakres w załącznikach nr 1 i nr 2:

  w załączniku nr 1  - przedstawiono wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od OSDp i Odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV,

  w załączniku nr 2 – przedstawiono wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od Wytwórców posiadających MWE typu D, C i B

  W przypadku OSDn-ów, które są przyłączone do sieci poniżej 110 kV, uczestnictwo w procesie wymiany danych strukturalnych przedstawia się następująco:

  jeśli OSDn nie posiada żadnych źródeł wytwórczych – to nie bierze udziału w wymianie danych strukturalnych planistycznych i czasu rzeczywistego,

  jeśli OSDn nie posiadają źródeł wytwórczych o mocy 200 kW i powyżej, ale posiada źródła wytwórcze o mocy od 0,8 kW do 200 kW -  to ma jedynie obowiązek przekazać TAURON Dystrybucja S.A. jako OSD, jednorazową informacje o:

  mocy zainstalowanej takiego źródła (modułu wytwarzania energii),

  źródle energii pierwotnej (wiatr, fotowoltaika, woda, cieplne (jakie…) itd.)

  miejscowość instalacji takiego źródła.


  Dodatkowo tak zdefiniowany OSDn ma obowiązek przekazania informacji (danych) o dokonywanych zmianach np. zwiększenia mocy zainstalowanej, czy też o zabudowie nowych źródeł energii elektrycznej do 200 kW, a w przypadku przyłączenia źródła o mocy 200 kW lub wyższej taki OSDn będzie wówczas zobowiązany do uczestnictw w procesie wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie opisanym w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”.
   

 • Celem zobrazowania procesu wymiany danych planistycznych przedstawiony został poniższy uproszczony schemat, opracowany na podstawie materiałów i prezentacji udostępnionych przez  PSE S.A.:
  Z dniem 01.01.2021 zostanie uruchomiony Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) budowany przez Operatora OSP – PSE SA. Jest to system, do którego będą przekazywane dane planistyczne przez TAURON Dystrybucja SA. w przypadku modułów  wytwarzania energii elektrycznej (MWE) typu  B i C, na podstawie pozyskanych danych planistycznych oraz bezpośrednio przez moduły MWE typu D.

  Równocześnie TAURON Dystrybucja SA. buduje system do wprowadzania danych planistycznych i zakłada udostępnienie tego systemu wszystkim modułom MWE typu B i C, którzy zobowiązani są do wypełniania obowiązku wynikającego z kodeksu sieciowego SO GL.  Szczegółowy zakres tych danych planistycznych jest ujęty w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. Link do tego dokumentu jest umieszczony w zakładce „Stan sprawny”.

  Dane planistyczne przekazywane są do OSDp przez:

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci 110 kV będącej własnością OSDp.

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii C i B w zakresie:

  Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
  Planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii.
  Planowanej generacji mocy czynnej do sieci – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”.
  Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

  Odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp w zakresie propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

  OSDn przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp w zakresie:

  Danych dotyczących przyłączonych do sieci danego OSDn modułów wytwarzania energii w zakresie zdefiniowanym powyżej.
  Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

 • Wkrótce przedstawimy informacje w zakresie danych czasu rzeczywistego.


 • Informujemy, że webinarium w temacie rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 roku procesu wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla Znaczących Użytkowników Systemu (SGU) odbędzie się dniach: 17, 18 oraz 21 grudnia 2020 w godzinach od 10.00-12.00.

  Aby wziąć udział w webinarium, uprzejmie prosimy o rejestrację pod linkiem:  

  W dniu 17.12.2020 – [ zarejestruj się ]
  W dniu 18.12.2020 – [ zarejestruj się ]
  W dniu 21.12.2020  [ zarejestruj się ]

  Otrzymają Państwo automatycznie na podany email potwierdzenie rejestracji wraz z dostępem do webinarium.
  Planowane webinarium jest jednodniowym wydarzeniem, w przypadku chęci uczestnictwa ponownie w kolejnym dniu, należy ponownie zarejestrować się do kolejnego wydarzenia.

  Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Firefox lub Microsoft Edge.


  Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentacje która była omawiana na webinarium:
  Wymiana danych SGU-OSD-OSP