Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

 • 16.03.2021
  W dniu 12 marca 2021 roku, PSE S.A. opublikowały zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 19 lutego 2021 r. „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, który wchodzi w życie w dniu 16 marca 2021 r. Link

  03.02.2021

  Szanowni Państwo, 

  dziękujemy za zaangażowanie w proces planowania generacji modułów wytwarzania energii elektrycznej (MWE) za pośrednictwem Platformy PGB. 
  Uprzejmie informujemy, że zaplanowaliśmy w dniach 9.02 oraz 10.02  w godzinach 10.00 -12.00 spotkania webinarowe z Państwem, podczas których chcemy omówić zagadnienia dotyczące obsługi Platformy PGB, jak również zasady planowania generacji w aspekcie obowiązujących przepisów. Celem spotkań jest zaprezentowanie funkcjonalności Platformy PGB, które upraszczają realizację obowiązku wprowadzania danych dotyczących planów generacji energii elektrycznej.

  W dniu 9.02 jesteśmy dostępni pod linkiem  https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day1
  W dniu 10.02 jesteśmy dostępni pod linkiem https://taurondystrybucja.clickmeeting.com/wymiana-danych-sogl_day2

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.


  12.01.2021
  Prace testowe Platformy PGB posadowionej na infrastrukturze docelowej zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Informujemy, że wprowadziliśmy Państwa dane do logowania do Platformy PGB. 
  Od dnia 12.01.2021 roku będą wysyłane do Państwa wiadomości e-mail z kodem TOKEN w celu zarejestrowania i zalogowania się do Platformy PGB. 
  Prosimy o postepowanie zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanej do Państwa wraz z kodem TOKEN wiadomości e-mail.
  Zgodnie z założeniami prosimy o uzupełnienie pierwszych grafików generacji do 15.01.2021r. do godz. 9.00 na kolejne 9 dni kalendarzowych. 


  29.12.2020

  W wyniku technicznych problemów, jakie mają miejsce przy wykonywanych testach, udostępnienie dla Państwa platformy PGB od 1 stycznia 2021 r. jest niemożliwe. Uruchomienie platformy planujemy z zachowaniem dotychczasowego sposobu rejestracji w dniu 15 stycznia 2021 r. Oznacza to, że plany generacji winny zostać wprowadzone do platformy PGB najpóźniej w dniu 15 stycznia 2021 r. do godz. 9.00. Otrzymane informacje na bieżąco wprowadzamy do platformy.
  Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po rozwiązaniu problemów technicznych i ostatecznym zakończeniu testów. 
   
  28.12.2020
  Udostepnienie Platformy PGB na docelowej infrastrukturze jest w trakcie finalnych testów, które niestety uległy wydłużeniu  co skutkuje niedostępnością Platformy dla Państwa. Otrzymujemy od Państwa dane do rejestracji, które aktualnie wprowadzamy do Platformy PGB. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji i obowiązku przygotowywania planów generacji od 1 stycznia 2021. Uprzejmie prosimy o cierpliwość. Informację o możliwości zarejestrowania się do Platformy PGB niezwłocznie prześlemy indywidulanie, jako potwierdzenie założenia użytkownika, po ostatecznym zakończeniu testów.
   

  23.12.2020
  Dziękujemy za zaangażowanie z Państwa strony w aspekcie procesu rejestracji do platformy planowania PGB. Robimy wszystko, aby zgodnie z przedstawionymi w prezentacji krokami przesłać Państwu kod TOKEN. Obecnie uruchamiamy produkcyjnie platformę na docelowej infrastrukturze i weryfikujemy bezpieczeństwo komunikacji. Bardzo prosimy o cierpliwość. Za zwłokę czasową przepraszamy. 

   
 • Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  TAURON Dystrybucja S.A. (TD) jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDp) oraz Znaczący Użytkownicy Systemu (SGU), tj.: 
  a) klienci posiadający moduły wytwarzania energii (MWE) o mocy maksymalnej 200 kW lub większej, 
  b) odbiorcy przyłączeni do sieci OSDp o napięciu 110 kV lub wyższym,
  c) OSDn-y przyłączone do sieci OSDp o napięciu 110 kV lub wyższym, 
  d) OSDn-y przyłączone do sieci OSDp o napięciu niższym niż 110 kV posiadające własne MWE o mocy maksymalnej 200 kW lub większej,
  e) OSDn-y przyłączone do sieci OSDp o napięciu niższym niż 110 kV do których przyłączeni są klienci posiadający MWE o mocy maksymalnej 200 kW lub większej,
  zobowiązani są do wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego. 

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które pełnią rolę Operatora Systemu Przesyłowego określiły datę rozpoczęcia wymiany danych na 01.01.2021 r.

  W ramach procesu wymiany danych, Znaczący Użytkownicy Systemu mają obowiązek przekazywania do OSP bezpośrednio i/lub za pośrednictwem OSDp danych strukturalnych m.in. w zakresie modułów wytwarzania energii , urządzeń, instalacji odbiorczych, danych planistycznych oraz danych czasu rzeczywistego. 

  Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wynikających  z ww. art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 umieszczone zostały na stronie OSP: www.pse.pl/so-gl oraz na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „Usługi dystrybucyjne / Kodeksy Sieciowe”.

  W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego z tytułem „Wymiana danych SOGL”.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1503642745640&uri=CELEX:32017R1485

  „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.pse.pl/-/publikacja-dokumentu-standardy-wymiany-danych-strukturalnych-i-planistycznych-wer-3-0-

  „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” zatwierdzony decyzją Prezesa URE z dnia 19 lutego 2021 r. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publikacja-zmienionej-metody-z-art-40-ust-5-so-gl-zakres-wymienianych-danych-dla-potrzeb-planowania-pracy-i-prowadzenia-ruchu-kse?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d68747470732533412532462532467777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
   https://www.pse.pl/dokumenty

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:  
  https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd
 • Proces wymiany danych strukturalnych (w pełnym zakresie) ma rozpocząć się od momentu uruchomienia przez OSP systemu informatycznego o nazwie Portal Wymiany Danych Strukturalnych (dalej: PWDS) . Proces ten  dotyczyć będzie Znaczących Użytkowników Systemu zdefiniowanych w informacjach ogólnych.
  Uruchomienie PWDS zostało zaplanowane przez OSP na IV kwartał 2024 roku. Do czasu uruchomienia PWDS wymiana danych strukturalnych będzie odbywać się pozasystemowo, zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. 
   

  Schemat wymiany danych strukturalnych


  Schemat wymiany danych strukturalnych
  OSDn-y przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przekazują dane strukturalne do OSP za pośrednictwem TD.


  Zakres wymiany danych strukturalnych:

  Pełny zakres wymaganych danych strukturalnych ujęty został w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który jest dostępny pod adresem: https://www.pse.pl/-/aktualizacja-dokumentu-zakres-wymienianych-danych-dla-potrzeb-planowania-i-prowadzenia-ruchu-kse.

  W dokumencie tym, szczegółowo określono zakres wymiany danych strukturalnych, szczególnie w załącznikach nr 1 i 2 w których przedstawiono: 
  wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od OSDp i Odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (załącznik nr 1),
  wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od Wytwórców posiadających MWE typu D, C i B (załącznik nr 2)

  OSDn-y przyłączone do sieci 110 kV mają obowiązek uczestnictwa w wymianie danych w zakresie sieci WN oraz MWE.

  W przypadku OSDn-ów, które są przyłączone do sieci poniżej 110 kV, uczestnictwo w procesie wymiany danych strukturalnych ogranicza się tylko do MWE i przedstawia się następująco:
  jeśli OSDn nie posiada żadnych MWE i do jego sieci nie zostały przyłączone MWE własności innych podmiotów, to taki OSDn nie bierze udziału w wymianie danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego,
  jeśli OSDn posiada MWE i/lub do jego sieci zostały przyłączone MWE innych podmiotów o mocy 200 kW i powyżej, to taki OSDn ma obowiązek uczestnictwa w  pełnym zakresie w procesie wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego, 
  jeśli OSDn posiada MWE o mocy od 0,8 kW do 200 kW i/lub do jego sieci zostały przyłączone MWE innych podmiotów o mocy od 0,8 kW do 200 kW, to taki OSDn ma obowiązek przekazywać do TAURON Dystrybucja S.A. , dane o:
  mocy zainstalowanej i maksymalnej dla poszczególnych MWE,
  źródle energii pierwotnej (wiatr, fotowoltaika, woda, cieplne, magazyny energii  itd.),
  miejscu przyłączenia OSDn-a do sieci dystrybucyjnej OSDp, jeśli takich miejsc przyłączenia jest więcej niż jedno (dane z umowy pomiędzy OSDn, a OSDp),
  miejscowości instalacji MWE.

  Dodatkowo tak zdefiniowany OSDn ma obowiązek przekazania informacji (danych) o dokonywanych zmianach np. zwiększeniu mocy zainstalowanej/maksymalnej, czy też o zabudowie nowych MWE do 200 kW, a w przypadku przyłączenia źródła o mocy 200 kW lub wyższej, taki OSDn będzie wówczas zobowiązany do uczestnictwa w procesie wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie opisanym w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”.
 • Proces wymiany danych planistycznych przedstawia  poniższy uproszczony schemat, opracowany na podstawie materiałów i prezentacji udostępnionych przez  OSP:

  Schemat wymiany danych planistycznych

  Schemat wymiany danych planistycznych


  Z dniem 01.01.2021 został przez OSP uruchomiony Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). Jest to system, do którego przekazywane są dane planistyczne przez TAURON Dystrybucja S.A. dla modułów  wytwarzania energii elektrycznej typu  B i C, oraz bezpośrednio dla modułów typu D.
  Równocześnie TAURON Dystrybucja S.A. przygotował system do wprowadzania danych planistycznych w zakresie planów generacji dla MWE typu B i C.  Szczegółowy zakres danych planistycznych jest ujęty w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. Link do tego dokumentu jest umieszczony w zakładce „Stan sprawny”.

  Dane planistyczne w zakresie planów generacji przekazywane są do OSDp przez:

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci 110 kV będącej własnością OSDp.

  Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii C i B w zakresie:

  Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
  Planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii.
  Planowanej generacji mocy czynnej do sieci – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”.
  Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

  OSDn przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp w zakresie:

  Danych dotyczących przyłączonych do sieci danego OSDn modułów wytwarzania energii w zakresie zdefiniowanym powyżej.


  Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentacje dot. rejestracji użytkownika do platformy PGB w TAURON Dystrybucja SA, oraz instrukcję obsługi:
  Instrukcja obsługi Platformy PGB.pdf  PGB Rejestracja Uzytkownika.pdf
 • Dane czasu rzeczywistego są to dane przekazywane w czasie rzeczywistym przez SGU i OSD zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych SO GL, zapewniające obserwowalność systemu elektroenergetycznego (np. stany łączników, pomiary)

  Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSDp dotyczące pracy modułów wytwarzania energii typu B, C i D przyłączonych zarówno do sieci OSDp, jak i sieci OSDn , a także odbiorców przyłączonych do sieci 110kV OSDp i OSDn, są następnie - zgodnie wymaganiami Kodeksu SOGL - odpowiednio agregowane i  retransmitowane do systemów SCADA OSP.

  Schemat wymiany danych czasu rzeczywistego

  Schemat wymiany danych czasu rzeczywistego

  OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w ich posiadaniu oraz danych niezbędnych do monitorowania pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B.

  Szczegółowy zakres przekazywanych danych określony został w dokumencie „Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. Link do tego dokumentu jest umieszczony w zakładce „Stan sprawny”.

  Wymagania z zakresu przekazywanych danych określa OSD na etapie wydawania warunków przyłączenia.

  Podstawowy zakres wymagań przedstawia poniższa tabela:

  Grupa  MWE typu B   MWE typu B MWE typu C 
   Napięcie  nN  SN  SN
   Odwzorowanie MWE w SCADA Tor prądowy od generatora do miejsca przyłączenia z siecią TD Szczegółowy schemat stacji bezpośrednio przyłączonej do sieci TD (w przypadku sieci rozległej klienta pozostałe stacje uproszczone), tor prądowy od generatora do miejsca przyłączenia z siecią TD Szczegółowy schemat stacji bezpośrednio przyłączonej do sieci TD (w przypadku sieci rozległej klienta pozostałe stacje uproszczone), tor prądowy od generatora do miejsca przyłączenia z siecią TD
   Sygnalizacja  Łączniki po stronie OSD i łączniki po stronie Wytwórcy (uproszczony jeżeli PPM) Sygnalizacja stanu położenia łączników w rozdzielniach SN od przyłączonego generatora  Sygnalizacja stanu położenia łączników w rozdzielniach SN od przyłączonego generatora
   Pomiary w SCADA Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach f,U, I dla poszczególnych MWE, dla PPM pomiar w miejscu przyłączenia poziom nasłonecznienia dla PV średnia prędkość wiatru dla FW,  kierunek wiatru, temperatura powietrza, liczba turbin gotowych do pracy, pracujących i odstawionych liczba falowników PV gotowych do pracy, pracujących i odstawionych Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach f,U, I dla poszczególnych MWE, dla PPM pomiar w miejscu przyłączenia poziom nasłonecznienia dla PV średnia prędkość wiatru dla FW ,  kierunek wiatru, temperatura powietrza, liczba turbin gotowych do pracy, pracujących i odstawionych liczba falowników PV gotowych do pracy, pracujących i odstawionych Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych MWE, dla PPM mowa o wszystkich turbinach lub falownikach f,U, I dla poszczególnych MWE, dla PPM pomiar w miejscu przyłączenia poziom wody na górnym i dolnym zbiorniku dotyczy MWE wodnych poziom nasłonecznienia dla PV średnia prędkość wiatru dla FW , kierunek wiatru, temperatura powietrza, liczba turbin gotowych do pracy, pracujących i odstawionych liczba falowników PV gotowych do pracy, pracujących i odstawionych
   Sterowanie w SCADA Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu przyłączenia od strony OSD, 

  Dla PPM - Tryby regulacji mocy czynnej,  biernej , U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru zadanego)
  Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu przyłączenia od strony OSD,

  Dla PPM - Tryby regulacji mocy czynnej,  biernej, U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru zadanego)
   Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu przyłączenia od strony OSD,

  DLA PPM - Tryby regulacji mocy czynnej,  biernej oraz cos(fi), U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru zadanego)
   
  Gdzie: PPM (power park module) moduł parku energii zgodny z definicja zawartą w kodeksie sieciowym NC RfG dot. wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci
 • Aktualnie brak jest zaplanowanych webinariów.

  Ostatnie webinaria odbyły się w dniach 17-22.12.2020 r.

  Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentację, która była omawiana na webinarium w dniach 17-21.12.2020 r.  - po dokonanej aktualizacji w listopadzie 2021 r.
  Wymiana danych SGU-OSD-OSP