Zmiana sprzedawcy

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A., w tym także Odbiorcy zużywający energię elektryczną w gospodarstwach domowych, posiadają prawo do zmiany sprzedawcy. Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.
Dotyczy również sytuacji, w których chciałbyś wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:

wybudowałeś nowy dom i nie masz jeszcze umowy z TAURON Dystrybucja S.A. kupiłeś / wynajmujesz mieszkanie, gdzie nie ma licznika

Kontakt dla odbiorców

Tel.: 32 606 0 616
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

info@tauron-dystrybucja.pl

Kontakt dla sprzedawców

Numery telefonów oraz adresy e-mail określone są w zawartych generalnych umowach dystrybucji (GUD) lub generalnych umowach dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K).
 • Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii z nowym sprzedawca i umowę o świadczenie usług dystrybucji z TAURON Dystrybucja. Jeżeli jesteś odbiorcą w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV możesz zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę kompleksową (zawierającą sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji) i wówczas nie musisz podpisywać odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

  Czas trwania procedury

  Nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. przez sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

  Krok 1

  Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą, sprawdź czy sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży energii lub do zawierania umów kompleksowych na terenie działania TAURON Dystrybucja. Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł zawierać umowy sprzedaży energii elektrycznej z Odbiorcami przyłączonymi do sieci TAURON Dystrybucja S.A. jest posiadanie przez tego sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. tzw. generalnej umowy dystrybucji (GUD). Natomiast podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł świadczyć usługi kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV jest zawarcie przez tego sprzedawcę z TAURON Dystrybucja odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji tzw. generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K). Żeby sprawdzić, czy nowy sprzedawca ma podpisaną odpowiednią umowę z TAURON Dystrybucja S.A., zobacz Listę sprzedawców energii elektrycznej lub Listę sprzedawców usługi kompleksowej na dole strony.

  Jeżeli wybrałeś sprzedawcę, który posiada z TAURON Dystrybucja zawartą GUD lub GUD-K, możesz z tym sprzedawcą podpisać odpowiednio umowę na sprzedaż energii lub umowę kompleksową. Przed podpisaniem umowy kompleksowej będziesz poproszony przez nowego sprzedawcę o podanie danych technicznych miejsca dostarczenia energii elektrycznej z dotychczasowej umowy dystrybucyjnej lub umowy kompleksowej albo o zgodę na pozyskanie takich danych przez sprzedawcę od TAURON Dystrybucja.

  Krok 2

  W przypadku zawarcia z sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, musisz zawrzeć z TAURON Dystrybucja umowę o świadczenie usług dystrybucji. W tym celu wypełnij wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji i złóż w Punkcie Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres TAURON Dystrybucja. Możesz również upoważnić sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w Twoim imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

  Zasady zawierania umów dystrybucyjnych, Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz wzory umów dystrybucyjnych odpowiednio dla danej grupy taryfowej są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

  Poinformuj nowego sprzedawcę o podpisaniu umowy na dystrybucję energii.

  Krok 3

  Wypowiedz sprzedawcy dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową. 
  Punkt ten nie dotyczy sytuacji, gdy wcześniej nie miałeś takiej umowy podpisanej.

  Krok 4

  Wybrany przez Ciebie sprzedawca dokona poprzez Platformę Wymiany Informacji powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o zawartej z Tobą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

  Krok 5

  TAURON Dystrybucja zweryfikuje powiadomienie i poinformuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie Twojej nowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Układ pomiarowo-rozliczeniowych powinien spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja (IRiESD) na dzień powiadomienia TAURON Dystrybucja o zawarciu umowy sprzedaży energii. Obowiązek dostosowania układu do wymagań spoczywa na właścicielu układu, którym w przypadku klientów IV i V grupy przyłączeniowej zasilanych na niskim napięciu jest TAURON Dystrybucja S.A., i na jego koszt.
  Jeżeli nie miałeś wcześniej licznika zostanie on założony po pozytywnej weryfikacji powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży energii, przekazanego przez sprzedawcę do TAURON Dystrybucja.

  Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych TAURON Dystrybucja S.A. dokonuje przypisania punktu pomiarowego, Odbiorcy do nowego sprzedawcy.

  Otrzymasz od TAURON Dystrybucja S.A. potwierdzenie przyjęcia do realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.

  Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana jest do dotychczasowego, jak i nowego sprzedawcy
 • Wykaz dokumentów wymaganych do zmiany odbiorcy w punkcie poboru

  Przypadek 1. Nowy odbiorca zawarł umowę sprzedaży (z dotychczasowym lub nowym sprzedawcą) oraz składa wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

  Nowy odbiorca (lub jego pełnomocnik), składając wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej do TAURON Dystrybucja S.A., powinien dostarczyć dokument potwierdzający zmianę odbiorcy w PPE.
  Takim dokumentem może być jeden z niżej wymienionych:
  a) wypowiedzenie umowy kompleksowej/dystrybucyjnej przez poprzedniego odbiorcę;
  b) protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, wraz z klauzulą o przejęciu lokalu przez nowego odbiorcę;
  c) oświadczenie nowego odbiorcy o posiadaniu prawa do lokalu, dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały oraz o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę;
  Pobierz oświadczenie;
  d) oświadczenie nowego odbiorcy o nieposiadaniu prawa do lokalu, ale o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały, o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę oraz pobieraniu przez nowego odbiorcę w sposób stały energii elektrycznej w tym lokalu; 
  Pobierz oświadczenie;
  e) akt zgonu dotychczasowego odbiorcy.
  Po zawarciu umowy dystrybucyjnej z nowym odbiorcą, ww. dokumenty nie są wymagane przy zgłoszeniu umowy sprzedaży dla nowego odbiorcy.

  Przypadek 2. Nowy odbiorca zawarł umowę kompleksową (z dotychczasowym lub nowym sprzedawcą).

  Sprzedawca, zgłaszając do realizacji umowę kompleksową zawartą z nowym odbiorcą, powinien dostarczyć dokument potwierdzający zmianę odbiorcy w PPE.
  Takim dokumentem może być jeden z niżej wymienionych:
  a) wypowiedzenie umowy kompleksowej/dystrybucyjnej przez poprzedniego odbiorcę;
  b) protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, zawierający klauzulę o przejęciu lokalu przez nowego odbiorcę;
  c) oświadczenie nowego odbiorcy o posiadaniu prawa do lokalu, dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały oraz o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę lub 
  d) oświadczenie nowego odbiorcy o nieposiadaniu prawa do lokalu, ale o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały, o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę oraz pobieraniu przez nowego odbiorcę w sposób stały energii elektrycznej w tym lokalu; 
  Pobierz oświadczenie;
  e) akt zgonu dotychczasowego odbiorcy. W przypadku braku możliwości pozyskania ww. dokumentów, dopuszcza się:
  f) oświadczenie sprzedawcy, o posiadaniu przez nowego odbiorcę prawa do lokalu, o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały oraz o opuszczeniu w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę lub
  g) oświadczenie sprzedawcy o nieposiadaniu przez nowego odbiorcę prawa do lokalu, ale o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały , o opuszczeniu w sposób trwały lokalu przez dotychczasowego odbiorcę oraz pobieraniu przez nowego odbiorcę w sposób stały energii elektrycznej w tym lokalu;
  Pobierz oświadczenie.

 • Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej:

  Będziesz posiadał dwie umowy: na dystrybucję prądu z TAURON Dystrybucja S.A. i na sprzedaż energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą Będziesz otrzymywał dwie faktury: za dystrybucję prądu z TAURON Dystrybucja S.A. i za sprzedaż energii od nowego sprzedawcy 
  Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę kompleksową:

  Będziesz posiadał jedynie umowę z wybranym przez siebie sprzedawcą Będziesz otrzymywał od nowego sprzedawcy jedną fakturę - łącznie za sprzedaż energii oraz za dystrybucję prądu 

 • Powiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowej

Listy sprzedawców energii i POB

Informacje dla sprzedawców i POB

 • Informacja dla sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania wszystkich oddziałów TAURON Dystrybucja S.A.

  GUD Generalna Umowa Dystrybucji
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Formularz powiadamiania o zmianie POB
  Formularz oświadczenia POB
  WYTYCZNE w zakresie zawartości pełnomocnictwa
  Komunikat 1/DH/2014
  Komunikat 2/DH/2014
  Komunikat 3/DH/2014
  Komunikat 4/DH/2014
  Komunikat 5/DH/2018
  Komunikat 6/DH/2018
  Komunikat 7/DH/2018
  Komunikat 8/DH/2019
  Komunikat 9/DH/2019
  Komunikat 10/DH/2019

 • Każdy Sprzedawca może świadczyć usługę kompleksową dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV po podpisaniu Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej z TAURON Dystrybucja S.A. (wzór na dole strony).

  Zakres współpracy sprzedawcy i TAURON Dystrybucja


  1. Sprzedawca pozyskuje dane, niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej w części dotyczącej usługi dystrybucyjnej, poprzez publikacje na Platformie Wymiany Informacji (PWI) dokumentu - Wniosek o dane do umowy kompleksowej_paszport, dołączając jednocześnie skan wniosku o zawarcie umowy kompleksowej, składanego przez URD do wybranego sprzedawcy. TAURON Dystrybucja przesyła w odpowiedzi dane w ciągu trzech (3) dni roboczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do pięciu (5) dni roboczych.
  2. Sprzedawca dokonuje powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej poprzez platformę PWI, dołączając jednocześnie skan pełnomocnictwa odbiorcy dla OSD do zawarcia w jego imieniu rezerwowej umowy kompleksowej. Proces zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni.
  3. TAURON Dystrybucja weryfikuje powiadomienie i informuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie umowy kompleksowej.
  4.  Sprzedawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami Umowy GUDk.
   Wzory gwarancji, lista agencji ratingowych
  5. Rozliczenie za świadczone przez TAURON Dystrybucja usługi dystrybucji dokonywane są zgodnie z zapisami Umowy GUDk a dokumenty w tym zakresie (Faktura VAT + zestawienie wartości opłat dla poszczególnych odbiorców, dla których w danym miesiącu kalendarzowym zakończył się okres rozliczeniowy/prognozowy) dostarczane są sprzedawcy w formie elektronicznej na serwerze ftp.
   Plik rozliczenia
  6. Dane pomiarowe odbiorców dostarczone są sprzedawcy na platformie PWI, w formie dokumentu Z06, zgodnie z terminami, określonymi w Umowie GUDk.
  7. Do bieżących kontaktów sprzedawcy z TAURON Dystrybucja, w tym zmiana parametrów dotyczących realizowanych umów lub przekazywania informacji i wniosków odbiorców w postępowaniu reklamacyjnym udostępniono adres mailowy gudk@tauron-dystrybucja.pl.
  8. Proces obsługi wniosków wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej odbywa się poprzez Platformę PWI.
  9. Zawartość komunikatów wymiany informacji i danych pomiędzy OSD a Sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową zawiera dokument SWI (Standardy Wymiany Informacji).
  10. Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUDk) wzorzec umowy:
  GUDk
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Klauzula RODO umowa kompleksowa - TAURON Dystrybucja
 • Informacja dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Formularz potwierdzenia przejęcia/zaprzestania funkcji POB dla URDw