⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony TAURON Dystrybucja S.A.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej TAURON Dystrybucja S.A. tj. logowanie.tauron-dystrybucja.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie logowanie.tauron-dystrybucja.pl lub złożenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz równoznaczne wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z TAURON Dystrybucja S.A. bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

§2
 1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient - podmiot korzystający z Usług TAURON Dystrybucja S.A., który jest stroną umowy o świadczeniu Usług z TAURON Dystrybucja S.A. będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu. Klientem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

c) Umowa - obowiązująca w TAURON Dystrybucja umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta pomiędzy Klientem a TAURON Dystrybucja,

d) Strona TAURON Dystrybucja S.A. strona internetowa dla Klientów TAURON Dystrybucja S.A. udostępniająca informacje o firmie dostępna pod adresem http://www.tauron-dystrybucja.pl,

e) Przeglądarka internetowa program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym. TAURON Dystrybucja S.A. zaleca korzystanie z Przeglądarek podanych w miejscu określonym w §3 ust.1 Regulaminu,

f) Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o Systemie teleinformatycznym Spółek oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem,

g) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

h) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki itp.,

i) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego,

j) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty,

k) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

l) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

§3
 1. Prawidłowe korzystanie z Usług TAURON Dystrybucja S.A. możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych określonych w stopce redakcyjnej na Stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.

 2. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

 3. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

 4. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z Przeglądarek innych niż zalecane.


Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4
 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

  a) Wysyłka Newslettera na podstawie rejestracji,

  b) Obsługa pozostałych Usług świadczonych przez TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie odrębnych umów.
 2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.

 3. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

 4. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§5
 1. TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego TAURON Dystrybucja S.A. poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.Rozdział 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

 1. TAURON Dystrybucja S.A. świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych Regulaminów opublikowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi ofertami.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez TAURON Dystrybucja S.A. ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

 5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z TAURON Dystrybucja S.A. na skorzystanie z danej Usługi.

§7
 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Newsletterze na Stronie internetowej.

 2. TAURON Dystrybucja S.A. jest zobowiązana zbierać przesłane przez Klientów zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.

 4. TAURON Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§8
 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć:

a) Adresów e-mail,

b) Danych udostępnionych w celach marketingowych,

c) Danych niezbędnych do wykonania lub zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji.

§9
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie teleinformatycznym.

 2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów, w szczególności Umowy o świadczenie usług dystrybucji. 


Rozdział 4

Korzystanie z usług

§10

 1. Strona internetowa TAURON Dystrybucja S.A. jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega sobie możliwość dokonywania z przerw w dostępie do Strony internetowej TAURON Dystrybucja S.A. w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

 2. Czasem właściwym dla Strony internetowej TAURON Dystrybucja S.A. jest czas właściwy dla terytorium Polski.

 3. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z postanowieniami §12.

§11

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych TAURON Dystrybucja następujących treści:

  a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych TAURON Dystrybucja lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. TAURON Dystrybucja S.A. nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej TAURON Dystrybucja S.A., czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

 3. TAURON Dystrybucja S.A. zaleca również stosowanie programów antywirusowych. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, TAURON Dystrybucja S.A. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.Rozdział 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

§12

 1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

  a) Telefonicznie(32) 606 0 616 (Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)
  b) Za pomocą poczty elektronicznej pod adreseminfo@tauron-dystrybucja.pl

 2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.


Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§13

 1. TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.

 2. W przypadku zmian Regulaminu TAURON Dystrybucja S.A. powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie TAURON Dystrybucja S.A.

§14

 1. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących spoza TAURON Dystrybucja S.A.

 2. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego.