Źródło wytwórcze

Jeżeli planujesz budowę nowego źródła wytwórczego, w pierwszej kolejności zadbaj o zasilanie placu budowy. 

O przyłączenie źródła wytwórczego do sieci możesz wystąpić, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowane to źródło. 

Możesz również przyłączyć źródło wytwórcze w istniejącym obiekcie, np. panele fotowoltaiczna na dachu swojego domu. 

Opłatę za przyłączanie źródła wytwórczego wyznaczamy w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na wykonanie przyłącza, zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla energii elektrycznej. Szacowaną opłatę za przyłączenie oraz metodykę/sposób jej wyznaczania określamy w umowie o przyłączenie.

Za przyłączenie mikroinstalacji do istniejącego obiektu nie pobieramy opłat.
 

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy źródła wytwórczego


Przeczytaj

Źródła wytwórcze

Jeżeli chcesz przyłączyć nowe źródło wytwórcze na podstawie wniosku WPW


Przeczytaj

Mikroinstalacja

Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze w istniejącym obiekcie na podstawie zgłoszenia ZM

Przeczytaj