Źródło wytwórcze

Jeżeli chcesz przyłączyć nowe źródło wytwórcze, złóż do nas Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla źródła energii elektrycznej (wniosek WPW). 

Proces przyłączania źródła wytwórczego obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia WPW,
wpłatę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
uzyskanie warunków przyłączenia, 
zawarcie umowy o przyłączenie, 
realizację postanowień umowy o przyłączenie, 
przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów zgodnie z zapisami kodeksów sieciowych NC RfG.
zawarcie umowy na dostawę energii na potrzeby własne,
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji wytwarzanej energii.

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych. 

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Dla przyłączenia modułów wytwarzania energii typu A (tj. o mocy od 0,8 kW do 200 kW przyłączonych do sieci o napięciu poniżej 110 kV) musisz spełnić wymagania zawarte w dokumencie:

Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji

Dodatkowo na etapie określania warunków przyłączenia dla źródła wytwórczego sprawdzamy czy zachowane są odpowiednie parametry sieci, zgodnie z kryteriami:

dla niskiego napięcia: 
Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A.
dla średniego napięcia: 
Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla źródeł energii przyłączanych do sieci SN Operatora Systemu Dystrybucyjnego - dokument obowiązuje w TAURON Dystrybucja S.A. od dnia 02.01.2024 r. dla wniosków o określenie warunków przyłączenia złożonych od tej daty Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla źródeł energii przyłączanych do sieci SN Operatora Systemu Dystrybucyjnego - dokument obowiązuje w TAURON Dystrybucja S.A. do dnia 01.01.2024 r. dla wniosków o określenie warunków przyłączenia złożonych przed 02.01.2024 r.

Uwaga

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że z dniem 2 kwietnia 2024 r. przyjmuje do stosowania zaktualizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (ZIWWE).

Wprowadzone zmiany do ZIWWE wynikają z aktualnego stanu w zakresie przyłączeń obiektów do sieci elektroenergetycznej (w szczególności magazynów energii elektrycznej) operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, jak również zebranych doświadczeń w ramach wykonywanych ekspertyz przyłączeniowych przy uwzględnieniu zasad ujętych w założeniach do wykonania ekspertyz przyłączeniowych obowiązujących dotychczas. Nowe ZIWWE będą stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. złożonych od dnia 2 kwietnia 2024 r.


Od 2 stycznia 2024 roku obowiązują nowe Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla źródeł energii przyłączanych do sieci SN Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Zmiany w kryteriach wynikają między innymi:

ze zmian w otoczeniu regulacyjnym m.in. ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, z naszych doświadczeń z prowadzeniem ruchu sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, do której przyłączyliśmy jednostki wytwórcze, magazyny energii oraz sieci dystrybucyjne, z rozwoju możliwości technicznych w zakresie sterowania pracą źródłami wytwórczymi.


Ważne

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowane źródło wytwórcze np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Opłata za przyłączenie

Opłatę za przyłączanie źródła wytwórczego wyznaczamy w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na wykonanie przyłącza, zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla energii elektrycznej. Szacowaną opłatę za przyłączenie oraz metodykę jej wyznaczania określamy w umowie o przyłączenie.
Za przyłączenie mikroinstalacji do istniejącego obiektu nie pobieramy opłat. 

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy źródła wytwórczego.

Zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową źródła wytwórczego.

Komunikat dotyczący realizacji umów o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii objętych art. 184d ustawy OZE

OSD informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacji nr 37/2024 dotyczącej wykonywania zawartych umów o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii m.in. objętych art. 184d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Uwzględniając powyższą informację, dążąc do zapewnienia transparentności i sprawności procesu przyłączeniowego oraz przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, OSD wystosuje do stron umów o przyłączenie zapytanie, celem wykazania objęcia przyłączanej instalacji wygraną aukcją rynku mocy lub zaawansowanego etapu realizacji tej instalacji. Informacje te będą podstawą do podjęcia przez OSD działań związanych z upływem terminu, o którym mowa w art. 184d ust. 1 ustawy OZE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod linkiem: Informacja Prezesa URE nr 37/2024.


Podpowiedź dla Ciebie 

Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze wyposażone w magazyn energii elektrycznej lub chcesz wyposażyć istniejące źródło wytwórcze w magazyn energii elektrycznej:

złóż wniosek WPW o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla źródła energii elektrycznej, dołącz do wniosku Załącznik WP-M Dane magazynów energii elektrycznej – dla źródeł, które planujesz przyłączyć do sieci niskiego lub średniego napięcia, bądź dołącz do wniosku Załącznik WP-WN-M Dane magazynów energii elektrycznej oraz Załącznik WPM-WN-M Specyfikacja techniczna magazynu energii elektrycznej – dla źródeł, które planujesz przyłączyć do sieci wysokiego napięcia.Ważne

Abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek o przyłączenie źródła do sieci dystrybucyjnej średniego lub wysokiego napięcia – musisz wpłacić zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Zaliczkę wpłać na nasz rachunek bankowy: 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894 
W tytule przelewu wpisz: Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie. Obowiązkowo dopisz kod pocztowy miejscowości oraz nazwę obiektu, dla którego złożyłeś wniosek. (Dokładny opis obiektu pomoże nam sprawnie przypisać wpłatę do konkretnego wniosku).

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, art. 7:
Ust. 8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z uwzględnieniem ust. 8b. 
Ust. 8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
Ust. 8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Przyłączenie krok po kroku

Procedura przyłączenia instalacji wytwórczej do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla źródła energii elektrycznej (wniosek WPW) wraz z załącznikami. Typ załącznika zależy od rodzaju źródła wytwórczego.

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WPW:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie obiektu (źródła), które będzie przyłączane do sieci, np. Farma fotowoltaiczna, Farma wiatrowa,
dane jednostki wytwórczej,
przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną,
moc przyłączeniową w miejscu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnej [kW],
łączną moc jednostek wytwórczych: zainstalowaną, osiągalną, dyspozycyjną, pozorną,
zapotrzebowanie mocy w celu pokrycia potrzeb własnych z sieci OSD,
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Do wypełnionego wniosku WPW dołącz:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów - zalecany rozmiar A-4 lub A-3, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci. Jeżeli dokumentem, który potwierdza tytuł prawny jest umowa najmu, użyczenia lub dzierżawy - dodatkowo dołącz do wniosku odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja,
wykaz nieruchomości, na których jest planowana budowa przyłączanych do sieci urządzeń, instalacji lub sieci, oraz obiektów lub lokali, w których jest planowana ich budowa, wraz z planem zabudowy albo szkicem sytuacyjnym określającym ich usytuowanie względem istniejącej sieci oraz sąsiednich nieruchomości, a w przypadku urządzeń lub instalacji lokalizowanych na polskim obszarze morskim – wskazanie współrzędnych geograficznych obszaru, na którym jest planowane ich usytuowanie, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem, certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydany przez jednostkę certyfikującą, posiadająca kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065,
jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV –  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku WPW, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym inwestycją, o której przyłączenie występujesz. Jeżeli planujesz przyłączyć farmę fotowoltaiczną na obszarze o przeznaczeniu rolniczym, klasa gruntu V, VI, VIz lub nieużytki – do wniosku dołącz Uproszczony Wypis i Wyrys z Rejestru Gruntów,
pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna, załącznik WP-P Dane dla dodatkowych przyłączy – dołącz jeżeli obiekt ma więcej niż 2 przyłącza,
załącznik WP-M Dane magazynów energii elektrycznej – dołącz jeżeli część instalacji odbiorczej będzie stanowił magazyn energii elektrycznej – dla obiektów przyłączonych do sieci niskiego lub średniego napięcia, 
załącznik WP-WN-M Dane magazynów energii elektrycznej oraz załącznik WPM-WN-M Specyfikacja techniczna magazynu energii elektrycznej – dołącz jeżeli część instalacji odbiorczej będzie stanowił magazyn energii elektrycznej – dla obiektów przyłączonych do sieci wysokiego napięcia,
dodatkowo w zależności od rodzaju i mocy źródła wytwórczego, o którego przyłączenie wnioskujesz - dołącz załączniki wskazane na wniosku, który chcesz złożyć.


Jak możesz złożyć wniosek WPW

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Co otrzymasz w odpowiedzi na wniosek WPW, który złożyłeś

Na podstawie kompletnego wniosku WPW przygotujemy warunki przyłączenia dla źródła oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.  Dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku WPW.

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej i stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie. 

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy o przyłączenie jest ważny 60 dni.

Ile mamy czasu na określenie warunków przyłączenia

Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni I lub II grupa przyłączeniowa - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki


Ważne

Jeżeli wniosek WPW, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku masz 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WPW. 

Informacja dodatkowa

Umowa o przyłączenie do sieci 110 kV z opłatą za przyłączenie ustaloną w sposób indywidualny 

Jeżeli złożyłeś wniosek o określenie warunków przyłączenia źródła wytwórczego do sieci 110 kV i otrzymałeś pismo o odmowie określenia warunków przyłączenia - możesz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci 110 kV z opłatą za przyłączenie ustaloną w sposób indywidualny (wniosek UP-07). Poznaj szczegóły.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności propozycji umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub
przekazać nam do najbliższego Punktu Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek UP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
numer warunków przyłączenia,
przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. 

Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

  dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu – uwierzytelnioną kopię dokumentów, np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę użyczenia, najmu, dzierżawy.
  Jeżeli jako tytuł prawny przedstawisz nam umowę użyczenia, najmu bądź dzierżawy – do wniosku musisz dołączyć dodatkowo, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli lub władających nieruchomością, numerami działek oraz nazwami obrębów terenu, na którym planujesz inwestycję.
  pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak możesz złożyć wniosek UP

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłączenia  

Wykonaj swój zakres prac określony w warunkach przyłączenia, w terminie określonym w umowie. Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając odpowiednie dokumenty:

Dla modułu wytwarzania typu A 

Dokument Instalacji wraz z załącznikami w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Sieciowym Przyłączenie Jednostek Wytwórczych (NC RfG).


Dla modułu wytwarzania typu B i C  

Oświadczenie o gotowości instalacji do przyłączenia, 
po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Komisji sprawdzenia i po zakończeniu testów -  Dokument modułu wytwarzania - PGMD wraz z załącznikami. 


Dla modułu wytwarzania D

protokoły/protokół odbioru w stanie beznapięciowym,
Oświadczenie o gotowości instalacji do przyłączenia,
Wniosek o wydanie EON wraz z załącznikami,
po uzyskaniu EON oraz przeprowadzaniu prób po podaniu napięcia – wniosek o wydanie ION wraz z załącznikami,
po uzyskaniu ION, przeprowadzaniu pierwszej synchronizacji oraz po wykonaniu testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami Kodeksu  Sieciowego - wniosek o wydanie FON wraz z załącznikami. 

Szczegółowy opis przebiegu procedury odbiorowej dla jednostek wytwórczych oraz procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C, D opisaliśmy TUTAJ 

Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR) 

„Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku: obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Przygotuj projekt IWR – przykład jak go wypełnić jest tutaj. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia - zrobią to nasze służby ruchowe. Projekt IWR możesz złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą na nasz adres korespondencyjny.

WAŻNE 
Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli dokonać sprawdzenia urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.
 

Tutaj pobierzesz:
Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej) 

Załączniki do IWR:

Jak wykonamy przyłącze  

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy ci także, co dalej robić.  

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy.
  Tu zapłacisz online

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe po stronie TAURON Dystrybucja,  wykonano instalację w przyłączanym obiekcie,  wydano Kartę Danych Technicznych (KDT), uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia),  opłacono należność za przyłączenie,
możesz zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  
Gdy otrzymasz Kartę Danych Technicznych musisz zawrzeć z TAURON Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej.

Jeżeli chcesz sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci podpisz również umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

Jeżeli oprócz oddawania energii elektrycznej do sieci będziesz korzystać z niej na potrzeby własne, musisz zawrzeć z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej umowę na dostawę energii na potrzeby własne. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Jeżeli jesteś zasilany z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV – gdy zawrzesz umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej i zgłosisz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) – zamontujemy układ pomiarowo-rozliczeniowy dla Twojego punktu poboru, który umożliwi wprowadzanie do sieci energii elektrycznej.

Jeżeli umowa sprzedaży, którą zawrzesz z wybranym Sprzedawcą zapewnia bilansowanie handlowe, to obowiązki Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB) pełnić będzie ten Sprzedawca.

Webinaria

 • Tematy omówione podczas webinarium:
  Akty prawne i dokumenty zawierające wymagania techniczne dla przyłączanych instalacji wytwórczej
  Kto musi spełniać wymogi NC RfG - moduły typ B
  Kroki dla przyłączenia źródła poprzez warunki przyłączenia
  Sprawdzenia wg NC RfG typ B 
  Dokumentacja wymagana przez procedurę przyłączenia modułów wytwarzania typu B
  Certyfikaty i testy zgodności dla modułów wytwarzania typu B
  Instrukcja Współpracy Ruchowej
  Kodeks Sieciowy operacyjny – SOGL
  Odwzorowanie SCADA, telepomiary, sterowanie
  Planowanie generacji – Platforma PGB 
  Wymogi pomiarowe dla modułów wytwarzania typu B od 200 kW do 10 MW pozyskiwanie danych pomiarowych z modułów wytwarzania
  Wymagania w zakresie EAZ i TS związane z przyłączeniem źródeł wytwórczych do sieci TD S.A.
  Realizacja transmisji sygnałów z podmiotów przyłączanych - Infrastruktura realizująca transmisję danych
  Pobierz prezentację z webinarium