Certyfikat dla ORed

Chcesz wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej?

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawni Cię do udziału w tym programie.

Definicje

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP)

ORed - Obiekt posiadający certyfikat ORed. Obiekt jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych, tworząc kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej lub/i przesyłowej. ORedem nie może zostać gospodarstwo domowe.

Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR. 

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr.
Weryfikacja spełnienia kryteriów certyfikacji odbywa się według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu.

Wniosek należy przesłać w dwóch wersjach:

jako edytowalny plik Word jako skan wniosku podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed
wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: dsr@tauron-dystrybucja.pl

Na każde żądanie TAURON Dystrybucja, Odbiorca w ORed ma obowiązek dostarczyć do TAURON Dystrybucja w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu, albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.Co w sytuacji, gdy ORed jest przyłączony wyłącznie do OSDn (nie posiada połączenia z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A. ) ?

Wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, który to następnie przesyła do TAURON Dystrybucja S.A. wystawiony przez siebie certyfikat dla ORed, celem jego rejestracji w dedykowanym systemie informatycznym OSP. OSDn przekazuje do TAURON Dystrybucja również pełnomocnictwo zawierające umocowanie dla TAURON Dystrybucja do rejestracji lub wygaszenia Certyfikatu dla ORed w systemie informatycznym OSP.
Sprawdź jak przeprowadzić proces certyfikacji dla ORed jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci OSDnDodatkowe informacje

Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostępnej na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dsr@tauron-dystrybucja.pl.


Otrzymałeś certyfikat dla ORed – co dalej?

Krok 1

Wypełnij „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” (https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr)
W oświadczeniu wyrażając zgodę na publikację na stronie PSE informacji o posiadaniu Certyfikatu dla ORed sprawisz, że agregator może zgłosić się do Ciebie. 

Krok 2

Przekaż wypełnione „Oświadczenie” swojemu operatorowi systemu dystrybucyjnego - TAURON Dystrybucja S.A.

Krok 3 

Możesz świadczyć usługę za pośrednictwem tzw. agregatora, który w drodze przetargu zawrze z PSE S.A. umowę o świadczenie usługi DSR.

Krok 4

Możesz samodzielnie świadczyć usługę DSR i w drodze przetargu zawrzeć umowę o świadczenie usługi DSR bezpośrednio z PSE S.A.

Dowiedz się więcej