Certyfikat dla ORed

Chcesz wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej?

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawni Cię do udziału w tym programie.

Definicje

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP)

ORed - Obiekt redukcji. ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i określony przez jedno lub kilka PPE, tworzących kompletny układ zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej. Jeżeli ORed, poza PPE przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, posiada również dodatkowo PPE przyłączone do sieci o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, to podlegają one również certyfikacji zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR. Proces certyfikacji jest realizowany przez OSP dla obiektów, których co najmniej jeden punkt poboru energii elektrycznej (PPE) przyłączony jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/dokumenty.
Weryfikacja spełnienia kryteriów certyfikacji odbywa się według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu.

Wniosek należy przesłać w dwóch wersjach:

jako edytowalny plik Word jako skan wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed 
wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: dsr@tauron-dystrybucja.pl

Na każde żądanie TAURON Dystrybucja, Odbiorca w ORed ma obowiązek dostarczyć do TAURON Dystrybucja w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu, albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

Co w sytuacji, gdy ORed jest przyłączony wyłącznie do OSDn (nie posiada połączenia z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A. ) ?

Wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, który to następnie przesyła do TAURON Dystrybucja S.A. wystawiony przez siebie certyfikat dla ORed, celem jego rejestracji w dedykowanym systemie informatycznym OSP. OSDn przekazuje do TAURON Dystrybucja również pełnomocnictwo zawierające umocowanie dla TAURON Dystrybucja do rejestracji lub wygaszenia Certyfikatu dla ORed w systemie informatycznym OSP.

Dodatkowe informacje.

Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Karcie Aktualizacji nr 4/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostępnej na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dsr@tauron-dystrybucja.pl.