Liczniki i instalacje

Przeprowadzanie prac w instalacji elektrycznej związanej z jej awarią lub modernizacją możliwe jest tylko przez wykwalifikowane osoby lub firmy elektroinstalacyjne posiadające odpowiednie uprawnienia do ich wykonywania.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania prac przy instalacji elektrycznej będącej własnością odbiorcy, skorzystaj z usług wykwalifikowanych instalatorów, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie. Przypominamy, że miejsce rozgraniczenia własności pomiędzy instalacją odbiorczą a instalacją TAURON Dystrybucja określa umowa. Liczniki energii elektrycznej zainstalowane u klientów indywidualnych stanowią własność TAURON Dystrybucja.


TAURON Dystrybucja S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów informuje, że dopuszcza możliwość stosowania na licznikach komunalnych energii elektrycznej bezprzewodowych monitorów zużycia energii elektrycznej tzw. „pastylek”, pod warunkiem, że urządzenia te nie będą ingerowały w konstrukcję lub funkcjonowanie licznika, wpływając na walory techniczne lub legalizacyjne licznika. Zakup i montaż tych urządzeń leży po stronie klienta, a TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich uszkodzenia lub kradzież. Dodatkowo dane odczytowe uzyskane za pośrednictwem tych urządzeń ze względu na ich niezweryfikowaną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dokładność pomiaru, nie będą podstawą przy podejmowaniu decyzji w sprawach reklamacji za zużytą energię elektryczną.

Samodzielne prace przy instalacji

Prace przy wewnętrznej instalacji odbiorczej nie wymagają zgłoszenia, jeśli nie zachodzi konieczność dostępu do elementów układu pomiarowego zaplombowanych przez TAURON Dystrybucja.Przed przystąpieniem do planowanych prac modernizacyjnych rozplombowania licznika lub zabezpieczenia głównego/ przedlicznikowego/ zalicznikowego, należy poinformować TAURON Dystrybucja.

Jeżeli jesteś Klientem przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja i w związku z remontem instalacji lub jej przebudową zachodzi konieczność dokonania rozdziału instalacji na dwa niezależne układy pomiarowe, powinieneś nam to zgłosić.

Zgłoszenie rozdziału instalacji

W celu dokonania rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej na dwa niezależne układy pomiarowe, musisz wystąpić do nas z wnioskiem o wydanie nowych warunków przyłączenia, zaznaczając na wniosku pozycję: Rozdział instalacji.

Przeczytaj więcej informacji o procesie przyłączeniowym.

Pamiętaj, że wszelkie prace przy instalacji elektrycznej powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, uprawniające ją do ich wykonywania.

Dodatkowo informujemy, że jeśli nie jesteś właścicielem budynku, musisz pamiętać, że na wszelkie prace na częściach wspólnych budynku (w tym na instalacji elektrycznej) wymagana jest zgoda właściciela lub administratora budynku.

Jeżeli jesteś Klientem przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i w związku z remontem instalacji lub jej awarią zachodzi konieczność rozplombowania układu pomiarowego, należy to zgłosić celem uzyskania zgody.

Pamiętaj!

Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowane osoby lub firmy elektroinstalacyjne posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawniające do ich wykonywania.

Jeśli nie jesteś właścicielem budynku musisz pamiętać, że  wszelkie prace na częściach wspólnych budynku (w tym instalacja elektryczna) należy wykonać w porozumieniu i za zgodą właściciela lub administratora budynku.

Sposób postępowania 

Przed przystąpieniem do planowanych prac modernizacyjnych, które będą wymagać rozplombowania układu pomiarowo-rozliczeniowego należy pisemnie zgłosić zakres planowanych prac do TAURON Dystrybucja S.A., aby uzyskać zgodę na ich wykonanie.

W odpowiedzi otrzymasz „zalecenia techniczne”, w których będą zawarte informacje w jaki sposób wykonać prace, aby były one zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Przed planowanym terminem rozpoczęcia prac określonych w "zaleceniach techniczych" należy zgłosić potrzebę rozplombowania układu pomiarowo-rozliczeniowego z wykorzystaniem formularza:

Wniosek o zezwolenie na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (WR)

Pobierz wniosek o zezwolenie na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (WR).

Do prac modernizacyjnych można przystąpić po otrzymaniu zgody na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (dopuszczenia do pracy) i zaleceń technicznych.

Termin zakończenia prac zostanie określony w zgodzie na rozplombowanie.

Po zakończeniu prac należy złożyć:

Pobierz oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej (OST)
w terminie wskazanym w zgodzie na rozplombowanie. Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na wizytę montera, który sprawdzi poprawność wykonanych prac oraz zaplombuje układ pomiarowo-rozliczeniowy po wykonanej modernizacji. 

Za wykonane usługi określone w „zaleceniach technicznych” zostanie naliczona opłata zgodna z Taryfą TAURON Dystrybucja S.A.

Przeniesienie licznika to inaczej zmiana miejsca zainstalowania licznika.

Sposób postępowania 
 
Przed przystąpieniem do planowanych prac związanych z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego do nowej lokalizacji należy pisemnie zgłosić zakres planowanych prac, wskazując nową lokalizację licznika do TAURON Dystrybucja S.A., aby uzyskać zgodę na ich wykonanie. 
 
 W odpowiedzi otrzymasz „zalecenia techniczne”, w których będą zawarte informacje, w jaki sposób należy wykonać prace, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
 
Przed planowanym terminem rozpoczęcia prac określonych w „zaleceniach technicznych” należy zgłosić potrzebę rozplombowania układu pomiarowo-rozliczeniowego z wykorzystaniem formularza 

Pobierz wniosek o zezwolenie na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (WR). 
 
Do prac modernizacyjnych można przystąpić po otrzymaniu zgody na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (dopuszczenia do pracy) i zaleceń technicznych. Termin zakończenia prac zostanie określony w zgodzie na rozplombowanie. 
 
Po zakończeniu prac należy złożyć oświadczenie o stanie technicznym instalacji  wraz ze zleceniem przeniesienia układu pomiarowego w przygotowane miejsce. Dokumenty należy złożyć w terminie wskazanym w zgodzie na rozplombowanie.
 
 
 
Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na wizytę montera, który sprawdzi poprawność wykonanych prac, przeniesie oraz zaplombuje układ pomiarowo-rozliczeniowy po wykonanej modernizacji. 
 
Za wykonane usługi określone w „zaleceniach technicznych” zostanie naliczona opłata zgodna z Taryfą TAURON Dystrybucja S.A. 
 
Opłaty nie pobiera się w przypadku wyniesienia www. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne. 

Każdy licznik energii elektrycznej posiada cechę legalizacyjną. Cecha legalizacyjna jest potwierdzeniem, że licznik spełnia wymagania techniczne i może być używany do pomiarów stanowiących postawę rozliczeń za pobraną energię elektryczną. Okres legalizacji dla liczników indukcyjnych (tradycyjnych z tarczą obrotową) wynosi 15 lat, a dla pozostałych liczników 8 lat.

Licznik jest wymieniany przed końcem okresu legalizacji.

Klient nie ponosi żadnych opłat za wymianę legalizacyjną.

Wymiany licznika dokonuje przedstawiciel TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący wymianę licznika posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej:

Wzór legitymacji służbowej kontrolującego, na której powinno być zdjęcie, numer legitymacji i termin jej ważności. 

Udostępnienie licznika do wymiany legalizacyjnej jest obowiązkiem Klienta wynikającym z umowy której przedmiotem jest dostarczanie energii elektrycznej. Klient zobowiązany jest do współpracy z TAURON Dystrybucja w celu umożliwienia dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego.

TAURON Dystrybucja może wymienić licznik bez obecności Klienta, jeśli licznik znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym.

W przypadku braku dostępu do licznika, TAURON Dystrybucja informuje Klienta o planowanej dacie i przedziale czasowym wizyty montera. Termin wizyty montera może być zmieniony w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja. W tym celu można kontaktować się z TAURON Dystrybucja:

na dane teleadresowe wskazane w zawiadomieniu, przez infolinię: 32 606 0 616, 

Po wymianie licznika, Klient otrzymuje potwierdzenie wykonanych czynności, w tym informację o numerze i stanie liczników: demontowanego i montowanego.

Wyłączenie zasilania w obiekcie na czas nieobecności można zrobić poprzez wyłączenie zabezpieczeń zalicznikowych w instalacji odbiorcy, nie wolno wyłączać zasilania na zabezpieczeniach przedlicznikowych.

Dlaczego nie wolno wyłączać zasilania na zabezpieczeniach przedlicznikowych?

Ponieważ w ten sposób wyłączamy też z zasilania licznik energii elektrycznej, którego właścicielem jest TAURON Dystrybucja; Długotrwały brak zasilania licznika w energię elektryczną może spowodować zatrzymanie wewnętrznego zegara licznika i następnie przy ponownym podłączeniu zasilania błędne wskazania czasu w liczniku; W przypadku licznika z odczytem zdalnym tracimy kontakt z takim licznikiem, co jest traktowane jako sytuacja awaryjna i wysyłana jest brygada do takiego licznika; Niewielka ilość energii pobieranej przez licznik nie jest wliczana do zużycia energii przez odbiorcę.