Oświadczenie o możliwości przyłączenia

Oświadczenie TAURON Dystrybucja S.A. o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydawane jest na wniosek klienta w następujących sytuacjach:

 • Klient planuje zakup terenu/obiektu i chce zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową przed nabyciem prawa do korzystania

 • Klient chce uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego

O wydanie takiego oświadczenia może wystąpić osoba fizyczna, prawna lub urząd gminy w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym przypadku nie jest wymagane posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do przedmiotowego obiektu.

Oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia. W tym celu należy rozpocząć proces przyłączania. Oświadczenie traci ważność po upływie 1 roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki przyłączenia. Oświadczenie nie narzuca na TAURON Dystrybucja S.A. obowiązku późniejszego przyłączenia klienta według opłaty taryfowej w ściśle określonym terminie.

 • Wypełnij pola na wniosku. Dane  we wniosku zostaną zweryfikowane w zakresie prawidłowości przyporządkowania do obszaru działania TAURON Dystrybucja S.A. Wypełniony wniosek on-line masz możliwość wygenerować do formatu PDF i przedłożyć wniosek we właściwym urzędzie. Wniosek może być wydrukowany w wersji papierowej lub zapisany na nośniku danych. W przypadku nie poprawnego wypełnienia wniosku nie ma możliwość jego generacji do formatu PDF, wydrukowania i zapisania.

  Wniosek online
 • W celu otrzymania oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej pojedynczego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW należy wypełnić druk OK. Druk można pobrać ze strony internetowej.

  Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku OK:

 • Druk do pobrania:

  Pobierz Druk OK

  Oświadczenie w formie papierowej możesz uzyskać, wysyłając wypełniony i podpisany druk OK na adres korespondencyjny: 

  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
  ul. Lwowska 23, 
  40-389 Katowice


  W przypadku obsługi korespondencyjnej oświadczenie otrzymasz do 21 dni od dostarczenia druku OK do TAURON Dystrybucja S.A.
   
 • W celu otrzymania oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej pojedynczych odbiorców o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW należy wypełnić wniosek OP. Druk dokumentu można pobrać ze strony internetowej.

  Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku OP:

  • Dane inwestora wraz z danymi adresowymi
  • Dane pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony do reprezentowania inwestora w celu uzyskania
   Oświadczenia (niewymagane)
  • Dane opisujące obiekt
  • Do wniosku OP należy dołączyć plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, umożliwiający lokalizację obiektu w terenie


  Druk do pobrania:

  Pobierz Druk OP

 • Aby uzyskać oświadczenie, prześlij go na adres korespondencyjny: 

  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
  ul. Lwowska 23, 
  40-389 Katowice

  Po złożeniu wypełnionego i podpisanego wniosku OP, zostanie wydane oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej, które zostanie wysłane na adres korespondencyjny.

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostanie przygotowane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.