⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Plac budowy – zasilanie tymczasowe

Jeżeli chcesz budować nowy obiekt i szybko potrzebujesz prądu do budowy złóż do nas wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbiorcy dla zasilania placu budowy (wniosek WP).
Jeżeli potrzebujesz szybko zasilić plac budowy – możesz złożyć wniosek o tymczasowe przyłączenie. W takim przypadku realizujesz zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez Ciebie instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej. Gdy zakończysz budowę musisz zdemontować przyłącze tymczasowe. 

Zasilanie docelowe obiektu będzie wymagać zawarcia odrębnej umowy o przyłączenie dla nowego obiektu.

Gdy będziesz składać wniosek o przyłączenie placu budowy możesz jednocześnie złożyć wniosek o przyłączenie docelowe, ponieważ jego realizacja trwa znacznie dłużej 
– od kilku do kilkunastu miesięcy.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia, uzyskanie warunków przyłączenia,  zawarcie umowy o przyłączenie,  realizację postanowień umowy o przyłączenie,  zawarcie  umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. 
Zawarta umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia tymczasowego może trwać do kilku tygodni - w zależności od tego jak szybko przygotujesz instalację. 
Jeżeli chcesz uzyskać informację o prognozowanym terminie realizacji Twojej umowy o przyłączenie – zadzwoń na naszą infolinię 32 606 0 616.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.


Ważne

Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany. Kopię tego dokumentu musisz dołączyć do wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Ważne

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być prowadzona budowa. 

Opłata za przyłączenie

Opłatę za przyłączenie obiektu do sieci określamy na podstawie Taryfy dla energii eklektycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie. 

Zmiana mocy przyłączeniowej

Chcesz zwiększyć moc przyłączeniową dla placu budowy.

Przyłączenie krok po kroku

Proces przyłączenia obiektu do sieci zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosku WP).

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail), określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. plac budowy, przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej), dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu - WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaniem dostępu do drogi publicznej, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje do sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów – zalecany rozmiar A4 lub A3, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – dla obiektów przyłączanych do sieci niskiego napięcia dołącz, jeżeli stopień skomplikowania instalacji uniemożliwia odwzorowanie jej na schemacie uproszczonym, który jest częścią wniosku WP (np. przyłączenie magazynu energii elektrycznej, rozdział lub scalenie istniejącej instalacji, obiekt wielolokalowy, zasilanie rezerwowe), tytuł prawny - jeżeli składasz wniosek o przyłączenie źródła wytwórczego. 
  Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze dołącz do wniosku uwierzytelnioną kopię dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy,
  pisemne pełnomocnictwo –jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A - jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.


Jak możesz złożyć wniosek WP

1. Najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz online poprzez:

Wniosek o warunki przyłączenia 
(dla klientów indywidualnych)

2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Co otrzymasz w odpowiedzi na wniosek WP, który złożyłeś

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.  Dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku WP.

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej i stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie. 

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy o przyłączenie jest ważny 60 dni.


Ile mamy czasu na określenie warunków przyłączenia

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej 
do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w magazyn energii elektrycznej
do 150 dni  I lub II grupa przyłączeniowaWażne 

Jeżeli wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności projektu umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub przekazać nam do najbliższego Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek UP:

  dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail), 
  numer warunków przyłączenia,
  przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu - wniosek UP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.


Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

  pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak możesz złożyć wniosek UP

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłączenia

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć Twój obiekt - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje Twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa. 

Jeżeli zgodnie z zapisami Twojej umowy o przyłączenie masz obowiązek złożyć Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia – gdy przygotujesz instalację, złóż druk ZI.
Druk ZI zawiera Oświadczenie o stanie technicznym instalacji, które może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druk dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja

Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.

Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy Ci także,co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej.

W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie musimy przebudować naszej sieci, Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy Ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy.
  Tu zapłacisz online

Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR)  

(Opracowanie i uzgodnienie IWR dotyczy obiektów w III grupie przyłączeniowej)  

„Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku:
obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Przygotuj projekt IWR. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia - zrobią to nasze służby ruchowe.
Projekt IWR możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
przekazać nam do najbliższego Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.


WAŻNE 

Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli dokonać sprawdzenia urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.


Tutaj pobierzesz:

Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

Załączniki do IWR:
  Załącznik nr 1 do IWR - wykaz upoważnionych służb ruchowych Użytkownika Systemu w zakresie wydawania i wykonywania poleceń ruchowych, uzgadniania wyłączeń, powiadamiania o planowanych przerwach
  IWR Część B - dla Użytkowników systemu Przyłączonych do sieci elektroenergetycznej SN

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe, wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych w III grupie przyłączeniowej), opłacono należność za przyłączenie, zgłoszono gotowość instalacji do przyłączenia
oraz masz już Kartę Danych Technicznych możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej. 
Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Gdy zawrzesz umowę na dostarczanie energii zamontujemy Ci licznik. Od tego momentu będziesz mógł korzystać z energii elektrycznej dla placu budowy. 

O tym, że możemy już założyć licznik poinformuje nas sprzedawca, którego wybierzesz i z którym podpiszesz umowę.  

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy: 

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Kartę Danych Technicznych, Kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu nadzorującego proces budowlany, Druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji –jeżeli zgodnie z zapisami Twojej umowy o przyłączenie masz taki obowiązek i druk nie był złożony przed wydaniem KDT.