⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Rozdział instalacji

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy układ pomiarowy w swoim obiekcie, złóż do nas Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (wniosek WP). 
Jeżeli chcesz wydzielić w swoim obiekcie część instalacji, którą chcesz rozliczać osobnym licznikiem  złóż Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej (moc przyłączeniowa obiektu do 180 kW)  ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE. Na wniosku zaznacz jako cel złożenia wniosku rozdział instalacji oraz podaj moc przyłączeniową dla wydzielonej instalacji. Moc przyłączeniowa na istniejącym liczniku pozostanie bez zmian. Nie ma możliwości przeniesienia części mocy przyłączeniowej z istniejącego licznika na dodatkowy licznik, na którym będziesz chciał rozliczać energię z wydzielonej instalacji.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:
złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

W warunkach przyłączenia dla rozdziału instalacji określimy m.in.:
zakres prac dla przyłączenia wydzielonej instalacji z budową przyłącza według obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. technicznych standardów budowy przyłączy lub
zakres prac dla dostosowania dotychczasowego przyłącza do aktualnych standardów budowy przyłączy.

Zawarta umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 

Dostawa energii elektrycznej do wydzielonej instalacji będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Ważne

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Opłata za przyłaczenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.
Rozdział instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie

Rozdział instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie


Rozdział instalacji w obiekcie, w którym jest zainstalowana mikroinstalacja (np. fotowoltaika) 

Jeżeli chcesz nadal rozliczać całą energię wytworzoną przez mikroinstalację na starych zasadach (obowiązujących do 30.04.2022), to musisz pozostawić całą mikroinstalację na istniejącym liczniku. Nie może być ona podłączona do wydzielonej instalacji, która będzie rozliczana na nowym liczniku.

Jeżeli chcesz rodzielić instalację wraz z mikroinstalacją, czyli część  istniejącej mikroinstalacji podłączyć do wydzielonej instalacji, to musisz:
dla istniejącego licznika – zgłosić aktualizację miktoinstalacji (rozliczanie energii na tym liczniku będzie realizowane na starych zasadach – obowiązujących do 30.04.2022),
dla nowego licznika – zgłosić przyłączenie nowej  mikroinstalacji (rozliczanie energii na tym liczniku będzie realizowane na nowych zasadach – obowiązujących od 01.05.2022).

Szczegóły dotyczące aktualizacji i zgłoszenia mikroinstalacji znajdziesz tutaj.

Przyłączenie krok po kroku

Proces rozdziału instalacji elektrycznej w obiekcie zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP).

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. dom, mieszkanie, lokal usługowy,
przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej),
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu - WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaniem dostępu do drogi publicznej, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje do sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów – zalecany rozmiar A4 lub A3, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – dołącz jeżeli stopień skomplikowania instalacji uniemożliwia odwzorowanie jej na schemacie uproszczonym, który jest częścią wniosku WP (np. przyłączenie magazynu energii elektrycznej, rozdział lub scalenie istniejącej instalacji, obiekt wielolokalowy, zasilanie rezerwowe), pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.


Jak możesz złożyć wniosek WP

1. Najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz online poprzez:

2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy     
     (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Co otrzymasz w odpowiedzi na wniosek WP, który złożyłeś

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.  Dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku WP.

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej i stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie. 

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy o przyłączenie jest ważny 60 dni.

Ile mamy czasu na określenie warunków przyłączenia

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
 do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa


Ważne 

Jeżeli wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności projektu umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub przekazać nam do najbliższego Punktu Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek UP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
numer warunków przyłączenia,
przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu - wniosek UP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

    pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
    umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
    załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak możesz złożyć wniosek UP

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłączenia

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć Twoją wydzieloną instalację - pokaż warunki przyłączenia elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje Twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa. 

Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy Ci także,  co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej. 
W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie musimy przebudować naszej sieci, Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy Ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy. 

Tu zapłacisz online

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
    zakończono prace budowlano-montażowe, wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, opłacono fakturę za przyłączenie
oraz masz już Kartę Danych Technicznych możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.
Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Gdy zawrzesz umowę na dostarczanie energii zamontujemy Ci licznik. Od tego momentu będziesz mógł rozliczać energię elektryczną pobraną z wydzielonej instalacji, poprzez osobny licznik. 
O tym, że możemy już założyć licznik poinformuje nas sprzedawca, którego wybrałeś i z którym podpisałeś umowę.  

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy: 

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Kartę Danych Technicznych.