Zamieszczanie reklam na infrastrukturze TAURON Dystrybucja S.A.Procedura

- Zaadresuj pismo do Wydziału Eksploatacji w odpowiednim Oddziale Spółki 
- W piśmie określ rodzaj, wielkość oraz lokalizację reklamy (podając dokładny adres lub miejsce – możesz także załączyć mapkę)
- Odpowiedź otrzymasz pocztą wraz ze szczegółowymi wytycznymi oraz projektem umowy
- Stawki opłat za zamieszczanie reklam na infrastrukturze Spółki znajdują się w Tabeli nr III Cennika usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A., który znajdziesz poniżej.

Informacje dodatkowe

1. W celu zamontowania reklam na urządzeniach oświetlenia drogowego należy zwrócić się do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. lub odpowiedniego urzędu miasta i gminy.
2. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta, a więc dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.). Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych poza obszarem zabudowanym (art. 39 ust. 1 pkt 5 lit. b - ustawy o drogach publicznych).

Zaadresuj pismo do Wydziału Eksploatacji