Obiekt wielolokalowy

Jeżeli planujesz budowę obiektu wielolokalowego, w pierwszej kolejności będziesz potrzebować zasilania placu budowy. 
Składając wniosek o przyłączenie placu budowy możesz jednocześnie złożyć wniosek o przyłączenie obiektu docelowego.
O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany obiekt wielolokalowy.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Podpowiedź dla Ciebie

Gdy będziesz wypełniać załącznik WP-A potrzebne będzie wsparcie projektanta instalacji elektrycznej w obiektu. Projektant powinien określić współczynniki jednoczesności. 



Opłata za przyłączenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy

Przeczytaj

Nowy obiekt

Jeżeli chcesz przyłączyć nowy obiekt wielolokalowy

Przeczytaj