Obiekt wielolokalowy

Jeżeli planujesz budowę obiektu wielolokalowego, w pierwszej kolejności powinno być zrealizowane zasilanie placu budowy. Jednocześnie powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia dla docelowego zasilania obiektu. 

Przyłączenie do sieci

Przy wypełnieniu wniosków o określenie warunków przyłączenia potrzebne będzie wsparcie projektanta Twojego obiektu. O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany obiekt wielolokalowy, w którym będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej przez osoby użytkujące poszczególne lokale.

Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dopiero po zrealizowaniu umowy o przyłączenie oraz zawarciu lub aktualizacji umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które po zakończeniu budowy będzie zdemontowane

Więcej informacji

Nowy obiekt

przyłączenie i zasilanie instalacji elektrycznej w nowym obiekcie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Więcej informacji