Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych

(aktualne na stan prawny z 01.02.2017r.)

W chwili obecnej przygotowywane są nowe rozwiązania prawne, mające na celu rozwój segmentu e-mobility w Polsce. Dla zapewnienia rozwoju tej branży, konieczne jest wybudowanie odpowiedniej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

W celu ułatwienia inwestorom zainteresowanym budową punktów ładowania samochodów elektrycznych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przygotowali poniższe zestawienie najważniejszych informacji, dotyczących całego procesu przyłączania do sieci elektroenergetycznych punktów ładowania samochodów elektrycznych:

 1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania samochodów elektrycznych odbywa się wg następującej procedury:

  • Złożenie przez inwestora do TAURON Dystrybucja S.A. wypełnionego Wniosku (druk WP) o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Druki WP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta.

  • Wydanie przez TAURON Dystrybucja S.A. dla inwestora Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w terminie określonym dla danej grupy przyłączeniowej.

  • Podpisanie przez inwestora oraz TAURON Dystrybucja S.A umowy o przyłączenie do sieci (projekt umowy przedstawia TAURON Dystrybucja S.A); opłata za przyłączenie określana jest przez TAURON Dystrybucja S.A zgodnie z zasadami opisanymi w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A, dla danej grupy przyłączeniowej.

  • Realizacja przez TAURON Dystrybucja S.A oraz inwestora umowy o przyłączenie do sieci.

  • Zgłoszenie przez inwestora do TAURON Dystrybucja S.A gotowości instalacji odbiorczej inwestora do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

  • Przyłączenie punktu ładowania samochodów elektrycznych do sieci TAURON Dystrybucja S.A po realizacji zadań wymienionych w umowie przyłączeniowej.

 2. Inwestor przed złożeniem Wniosku do TAURON Dystrybucja S.A., w razie potrzeby może uzyskać w TAURON Dystrybucja S.A. (np. telefonicznie (infolinia) lub w Punkcie Obsługi Klienta) dodatkowe informacje w zakresie wypełnienia Wniosku.

  Jeżeli inwestor planuje na terenie TAURON Dystrybucja S.A. budowę więcej niż jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych, to na każdy punkt należy złożyć odrębny wniosek. Jednak w przypadku gdy punkty te mają być zlokalizowane w niedużej odległości od siebie, zalecane jest, aby przed złożeniem Wniosku, skontaktował się z TAURON Dystrybucja S.A. w celu wyboru optymalnych miejsc instalacji punktów ładowania samochodów elektrycznych, zarówno pod kątem wymagań inwestora, jak i możliwości sieci dystrybucyjnej. Może w znaczący sposób wpłynąć np. na czas przyłączenia do sieci, który jest zależny od wielu czynników, w tym nie zależnych od TAURON Dystrybucja S.A i może wynosić od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy.

  W przypadkach niestandardowych, wymagających dodatkowych wyjaśnień lub pojawienia się wątpliwości, TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie z zapisami na Wzorach wniosków, po otrzymaniu wypełnionego Wniosku, może wezwać inwestora do przedstawienia dodatkowych informacji. Dlatego ważnym elementem Wniosku jest wskazanie przez inwestora osoby oraz danych kontaktowych do niej, z którą możliwy jest kontakt ze strony TAURON Dystrybucja S.A.

 3. Przyłączane do sieci punkty ładowania samochodów elektrycznych muszą spełniać wymagania norm i przepisów m.in. w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, parametrów jakościowych, w tym nie wprowadzania zaburzeń do sieci elektroenergetycznych itp.

 4. W przypadku przyłączania do sieci elektroenergetycznych punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych lub zespołu stacji ładowania, wymagających większej mocy przyłączeniowej, możliwe jest również przyłączenie do sieci średniego napięcia poprzez stacje transformatorową należącą do inwestora tzw. stacja abonencka.

 5. Punkty ładowania samochodów elektrycznych, jak każdy obiekt przyłączany do sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą być obowiązkowo wyposażone w odpowiedni układ pomiarowo-rozliczeniowy zapewniony oraz instalowany przez TAURON Dystrybucja S.A. Stąd niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca na zainstalowanie tego układu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami. Miejsce to może być zlokalizowane np. w samym punkcie ładowania samochodów elektrycznych, osobnym nowym „złączu” wybudowanym przez TAURON Dystrybucja S.A lub istniejącym „złączu” po jego modernizacji przez TAURON Dystrybucja S.A (zależnie od usytuowania punktu ładowania, uwarunkowań technicznych i przestrzennych). W przypadku nowego złącza, miejsce jego usytuowania będzie uzgadniane przez TAURON Dystrybucja S.A z inwestorem, w celu zapewnienia optymalnego posadowienia złącza, w tym również w stosunku do miejsca instalacji samego punktu ładowania.

 6. Granica stron będzie określona w wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A Warunkach przyłączenia do sieci oraz zawartej umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

 7. Dane 5 OSD zrzeszonych w PTPiREE: