Zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli chcesz zmienić moc przyłączeniową w swoim obiekcie, złóż do nas Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (wniosek WP). 

Wielkość mocy przyłączeniowej

Wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do Twojego obiektu. Jest to maksymalna wartość mocy jaką możesz pobierać z sieci.

Jeżeli będziesz próbować pobierać moc większą niż moc przyłączeniowa, zadziała zabezpieczenie główne – czyli tak zwany bezpiecznik. Nie będziesz mógł wtedy korzystać z prądu do czasu wymiany lub uruchomienia tego zabezpieczenia. Nie możesz też zamówić mocy umownej wyższej niż wielkość mocy przyłączeniowej, a przekroczenia mocy umownej wiążą się z dodatkowymi opłatami, które określone są w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Zmiana mocy przyłączeniowej może być konieczna, np. gdy:

Planujesz instalację nowych urządzeń

np. zmianę kuchenki gazowej na elektryczną, instalację nowych maszyn w zakładzie produkcyjnym

Wybija bezpieczniki


Często działa zabezpieczenie główne

Zmieniasz ogrzewanie

 
Zmiana ogrzewania mieszkania na ogrzewanie elektryczne

Co trzeba zrobić, aby zwiększyć moc przyłączeniową w obiekcie

Aby zwiększyć moc przyłączeniową, należy przejść przez proces przyłączenia do sieci, tak jak dla przyłączenia nowego obiektu. Opłatę pobieramy wtedy za przyrost mocy przyłączeniowej. Jeżeli razem ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej będziesz chciał przebudować przyłącze – zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej, opłatę dodatkowo powiększymy o udział w rzeczywistych nakładach, które poniesiemy na przebudowę przyłącza.

Dostosuj wewnętrzną instalację elektryczną do poboru zwiększonej mocy. Zmiany w instalacji elektrycznej mogą zrealizować tylko osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Na wszystkie zmiany w instalacji elektrycznej wymagany jest projekt, który powinien przygotować uprawniony projektant branży instalacje elektryczne. 

Chcesz zmniejszyć moc przyłączeniową? 

Zanim zdecydujesz się zmniejszyć moc przyłączeniową - przemyśl tę decyzję i rozważ zmianę mocy umownej. Moc umowną możesz zmniejszyć bez przechodzenia przez proces przyłączenia do sieci.

Aby zmniejszyć moc przyłączeniową, należy przejść przez proces przyłączenia do sieci. Za zmniejszenie mocy przyłączeniowej nie pobieramy opłaty. Jednak powrót do stanu sprzed zmniejszenia mocy przyłączeniowej, będzie wymagać przejścia przez cały proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Pobierzemy wtedy od Ciebie opłatę za przyłączenie, która będzie wynikała z przyrostu mocy przyłączeniowej.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Zawarta umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 

Dostawa energii elektrycznej ze zmienioną mocą przyłączeniową będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz lub zaktualizujesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Przyłączenie krok po kroku

Proces zmiany mocy przyłączeniowej dla obiektu zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP).

Jakie dane są Ci potrzebujesz, żeby wypełnić wniosek WP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. dom, mieszkanie, lokal usługowy,
przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej),
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu - tylko w przypadku, jeśli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową źródła wytwórczego lub magazynu energii elektrycznej. Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
wielkość istniejącej mocy przyłączeniowej w obiekcie.

Wybierz odpowiedni dla Twojego przypadku druk wniosku o określenie warunków przyłączenia. Przy wyborze wniosku, weź pod uwagę: rodzaj obiektu, w którym chcesz zwiększyć moc przyłączeniową (czy jest to obiekt odbiorczy, źródło, magazyn energii eklektycznej), wielkość do jakiej chcesz zwiększyć moc przyłączeniową w obiekcie.
Uwaga:

Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową w obiekcie, złóż WP-nN Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej (moc przyłączeniowa obiektu do 180 kW) ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE

Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaniem dostępu do drogi publicznej, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje do sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów – zalecany rozmiar A4 lub A3, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – dołącz jeżeli stopień skomplikowania instalacji uniemożliwia odwzorowanie jej na schemacie uproszczonym, który jest częścią wniosku WP (np. przyłączenie magazynu energii elektrycznej, rozdział lub scalenie istniejącej instalacji, obiekt wielolokalowy, zasilanie rezerwowe), tytuł prawny do obiektu - jeżeli składasz wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej źródła wytwórczego lub magazynu energii elektrycznej, pisemne pełnomocnictwojeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna, załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna, dodatkowo w zależności od rodzaju i mocy obiektu - dołącz załączniki wskazane na wniosku, który chcesz złożyć.


Jak możesz złożyć wniosek WP

1. Najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz formularzem online:

Wniosek o warunki przyłączenia
(dla klientów indywidualnych)

2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
     (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Co otrzymasz w odpowiedzi na wniosek WP, który złożyłeś

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.  Dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku WP.
Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej i stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie. 
Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy o przyłączenie jest ważny 60 dni.

Ile mamy czasu na określenie warunków przyłączenia

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
 do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa

 
Ważne 

Jeżeli wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności projektu umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub przekazać nam do najbliższego Punktu Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek UP: 

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
numer warunków przyłączenia,
przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu tylko w przypadku, jeśli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową źródła wytwórczego lub magazynu energii elektrycznej.  Dla pozostałych przypadków wniosek UP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

  tytuł prawny do obiektu - jeżeli składasz wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej źródła wytwórczego lub magazynu energii elektrycznej.
  pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
  załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców – jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak możesz złożyć wniosek UP

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłącza

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli zwiększyć moc przyłączeniową dla Twojego obiekt. Pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie dostosuje Twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa. 

Jeżeli zgodnie z zapisami Twojej umowy o przyłączenie masz obowiązek złożyć Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia – gdy przygotujesz instalację, złóż druk ZI.
Druk ZI zawiera Oświadczenie o stanie technicznym instalacji, które może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druk dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.
 

Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.

Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy Ci także,co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej.

W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie musimy przebudować naszej sieci. Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy Ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy.
  Tu zapłacisz online

Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR)  

(Opracowanie i uzgodnienie IWR dotyczy tylko obiektów: handlowego, usługowego, przemysłowego w II i III grupie przyłączeniowej oraz wytwórców z wyłączeniem mikroinstalacji)

„Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku:
obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Przygotuj projekt IWR. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia - zrobią to nasze służby ruchowe.
Projekt IWR możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny:  TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta.


WAŻNE 

Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli odebrać urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.


Tutaj pobierzesz:

Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

Załączniki do IWR:

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe, dostosowano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, opłacono należność za przyłączenie, zgłoszono gotowość instalacji do przyłączenia,
  możesz zaktualizować umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.
Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz zaktualizować swoja umowę na dostarczanie energii elektrycznej. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Jakie dokumenty potrzebujesz do aktualizacji umowy: 

Wniosek o zawarcie zmianę umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Kartę Danych Technicznych.