Zmiana mocy przyłączeniowej

Wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do twojego obiektu. Jest to maksymalna wartość mocy jaką możesz pobierać z sieci.

Jeżeli twój pobór mocy przekroczy wielkość mocy przyłączeniowej, zadziała zabezpieczenie w przyłączu – czyli tak zwany bezpiecznik.  Nie będziesz mógł wtedy  korzystać z prądu do czasu wymiany lub uruchomienia tego zabezpieczenia. Nie możesz również zamówić mocy umownej wyższej niż wielkość mocy przyłączeniowej. Przekroczenia mocy umownej wiążą się również z dodatkowymi opłatami, które określiliśmy w taryfie. 
Zwiększ moc przyłączeniową, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji, które mogą wystąpić, jeśli przekroczysz moc przyłączeniową. 

 

Zmiana mocy przyłączeniowej może być konieczna, np. gdy:

Planujesz instalację nowych urządzeń

np. zmianę kuchenki gazowej na elektryczną, instalację nowych maszyn w zakładzie produkcyjnym

Wybija bezpieczniki

 
Często działają bezpieczniki przed licznikiem

Zmieniasz ogrzewanie

 
Zmiana ogrzewania mieszkania na ogrzewanie elektryczne

Co trzeba zrobić, aby zwiększyć moc przyłączeniową w obiekcie

Aby zwiększyć moc przyłączeniową, należy przejść przez proces przyłączenia do sieci, tak jak dla przyłączenia nowego obiektu. Opłatę pobieramy wtedy, za przyrost mocy przyłączeniowej. Trzeba też dostosować wewnętrzną instalację elektryczną do poboru nowej mocy.

Zmiany w instalacji elektrycznej mogą zrealizować tylko osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Na wszystkie zmiany w instalacji elektrycznej wymagany jest projekt, który powinien przygotować uprawniony projektant branży instalacje elektryczne.

Aby wykonywać prace w instalacji elektrycznej trzeba mieć wiedzę i kwalifikacje. To bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników instalacji.
 

Chcesz zmniejszyć moc przyłączeniową? 

Zanim zdecydujesz się na zmniejszenie mocy przyłączeniowej - przemyśl tę decyzję. Za zmniejszenie mocy przyłączeniowej nie pobieramy opłaty. Jednak powrót do stanu sprzed zmniejszenia mocy, będzie oznaczał, że przeprowadzimy jeszcze raz proces przyłączeniowy. Pobierzemy wtedy od Ciebie opłatę, która będzie wynikała z przyrostu mocy przyłączeniowej.  

Przyłączenie krok po kroku

Proces zmiany mocy przyłączeniowej dla obiektu zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP).

Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WP

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. plac budowy 
przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej)
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu - tylko w przypadku, jeśli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze. Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
wielkość istniejącej mocy przyłączeniowej w obiekcie.

Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

tytuł prawny - jeżeli składasz wniosek o przyłączenie źródła wytwórczego.
Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze dołącz do wniosku uwierzytelnioną kopię dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.
Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci. Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej. Załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot. Załącznik WP-A – Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla budownictwa wielorodzinnego (wielolokalowego), Załącznik WP-B – Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla obiektów o charakterze produkcyjnym lub usługowym, Załącznik WP-E – Dane stacji ładowania pojazdów - dla wniosków o przyłączenie stacji ładowania pojazdów.


Jak złożyć  wniosek o określenie warunków przyłączenia

Najszybciej wniosek WP wraz z załącznikami złożysz online poprzez:
Portal Klienta Przyłączenia
(dla klientów biznesowych)

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta i tutaj.

Kiedy wydamy warunki przyłączenia

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
 do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa

Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie prześlemy do ciebie pocztą lub mailem - jeśli zaznaczysz taką opcję na wniosku WP.


Ważne 

Jeżeli okaże się, że wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpatrzenia. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP. 

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy jest ważny przez 60 dni.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności propozycji umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku UP

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
numer warunków przyłączenia,
przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu tylko w przypadku, jeśli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze. Dla pozostałych przypadków wniosek UP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

  Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot,
  Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej,
  tytuł prawny - jeżeli składasz wniosek o przyłączenie źródła wytwórczego.
  Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze dołącz do wniosku uwierzytelnioną kopię dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

Tutaj pobierzesz:

Wniosek UP Załącznik UP-A

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta.

Jak złożyć  wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

Wypełniony i zeskanowany wniosek UP możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłącza

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć twój obiekt - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy twoja instalacja powinna być gotowa. 

Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 

Tutaj pobierzesz:

ZI - Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

Druk dostępny jest również w punktach obsługi klienta.

Tutaj znajdziesz przykłady prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia:

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.

Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy ci także,  co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej.

W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie prowadzimy prac w sieci elektrycznej, potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy.
  Tu zapłacisz online

Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR)  

(Opracowanie i uzgodnienie IWR dotyczy tylko obiektów: handlowego, usługowego, przemysłowego w II i III grupie przyłączeniowej oraz wytwórców z wyłączeniem mikroinstalacji)

„Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku:
obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Przygotuj projekt IWR. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia - zrobią to nasze służby ruchowe.
Projekt IWR możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny:  TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta.


WAŻNE 

Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli odebrać urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.


Tutaj pobierzesz:

Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

Załączniki do IWR:
  Załącznik nr 1 do IWR - wykaz upoważnionych służb ruchowych Użytkownika Systemu w zakresie wydawania i wykonywania poleceń ruchowych, uzgadniania wyłączeń, powiadamiania o planowanych przerwach
  IWR Część A - dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci WN
  IWR Część B - dla Użytkowników systemu Przyłączonych do sieci elektroenergetycznej SN
  IWR Część C1 - dla Użytkowników systemu posiadających jednostki wytwórcze (bez OZE)
  IWR Część C2 - dla Użytkowników systemu posiadających jednostki wytwórcze – farma wiatrowa
  IWR Część C3 - dla Użytkowników systemu posiadających jednostki wytwórcze – ogniwa fotowoltaiczne

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe, wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, opłacono należność za przyłączenie, zgłoszono gotowość instalacji do przyłączenia
możesz zaktualizować umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej i korzystać z prądu z nową mocą przyłączeniową. 
Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy
 

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy: 

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Kartę Danych Technicznych, Druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji – jeżeli druk nie był złożony przed wydaniem KDT.