⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Zgodnie z prawem [1] Operator Systemu Przesyłowego (PSE S.A.) może ogłosić ograniczenia w dostarczaniu i  poborze energii elektrycznej. W takiej sytuacji  powinieneś dostosować się do planu wprowadzania ograniczeń, który przygotował TAURON Dystrybucja S.A. dla Twojego obiektu. Plan ten określa wielkości poboru mocy podzielonych na poszczególne stopnie zasilania. Moce te stanowią wielkość maksymalną jaką możesz pobrać w czasie trwania ograniczeń. 

Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Jeżeli zamówisz łączną moc umowną w wysokości co najmniej 300 kW dla posiadanego obiektu i  Twój obiekt nie podlega ochronie przed ograniczeniami, przygotujemy dla Ciebie plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Plan wprowadzania ograniczeń, który otrzymasz będzie określać wielkości mocy dla stopni zasilania od 12 do 20, gdzie stopień 12 to moc maksymalna, a stopień 20 to moc minimalna. Stopnie zasilania określają najwyższą moc, którą w danym stopniu zasilania możesz pobierać. Wielkości tych mocy będą przez nas wyliczane na podstawie danych pomiarowych z poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast dla nowo przyłączonych obiektów (bez historii pomiarowej) plan wprowadzania ograniczeń będzie określony na  podstawie danych umownych (moc umowna i moc bezpieczna). 

Dane kontaktowe do komunikacji w zakresie ograniczeń 

Jeśli masz umowę dystrybucyjną,  przygotowany  dla Ciebie plan wprowadzania ograniczeń wyślemy na adres e-mail, który wskażesz w formularzu ZGKO. 
Poinformujemy Cię również poprzez e-mail lub SMS : 
o wprowadzonych ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
o zmianie stopnia zasilania ograniczeń w stosunku do ogłoszonych w komunikatach radiowych.

Informacje te będziemy wysyłać wyłącznie za pomocą komunikacji elektronicznej, dlatego ważne jest abyś zapewnił nam aktualne dane kontaktowe. 
W tym celu wypełnij poniższy formularz elektroniczny ZGKO (zgłoszenie danych kontaktowych do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej). 
Jeśli nie masz z nami umowy dystrybucyjnej dane kontaktowe powinieneś przekazać swojemu Sprzedawcy.  

Formularz ZGKO

Ochrona obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

Ochronie przed  wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlegają obiekty, które są wymienione w Rozporządzeniu [2]. 
Jeżeli Twój obiekt powinien podlegać ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej należy wypełnić i złożyć PlaO - Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2209).
[2] § 6 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz.U. z 20212 r. poz. 2209).

§ 6. 1. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez cały okres, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu: 
1) będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego; 
2) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728); 
3) wykorzystywanego bezpośrednio do: 
a) nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, 
b) zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego, 
c) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, 
d) realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 
e) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła, 
f) wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań 
– albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów; 
4) stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Webinarium w zakresie planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Pytania i odpowiedzi do Webinarium w zakresie planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej