Cenniki usług TAURON Dystrybucja S.A.

Wykonujemy również usługi dodatkowe na zlecenie.

Cenniki usług dodatkowych uzależnione są od tego czy jesteś naszym Klientem

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A może nam zlecić wykonanie usług dodatkowych. Ceny usług określa Taryfa. 

Dla zlecenia usługi dodatkowej prosimy wypełnić odpowiedni formularz:

plik pdf 
ZUDk - Zlecenie wykonania uslugi na dodatkowy wniosek odbiorcy (KONSUMENT - Klient indywidualny)
plik pdf ZUD - Zlecenie wykonania usługi na dodatkowy wniosek (NIE KONSUMENT - Klient biznesowy)

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
 • Lp. Wyszczególnienie*
  Stawka za usługę
  w zł (netto)
  Stawka za usługę
  w zł (brutto)
  1 Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:
  a) na napięciu nN 89,64 110,26
  b) na napięciu SN 134,44 165,36
  c) na napięciu WN 168,06 206,71
  2. Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego**
  a) bezpośredniego  89,64 110,26
  b) półpośredniego 134,44 165,36
  c) pośredniego 190,45 234,25
  3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)**                                                           127,70 zł w przypadku, kiedy badanie przeprowadza Operator
  i dodatkowo 56,02 zł za demontaż
  i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub kwotę wynikającą
  z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą badanie
  i dodatkowo 56,02 zł za demontaż
  i montaż licznika bądź urządzenia sterującego                                              
  153,07 zł w przypadku, kiedy
  badanie przeprowadza Operator
  i dodatkowo 68,90 za demontaż
  i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą badanie
  i dodatkowo 68,90 zł za demontaż
  i montaż licznika bądź urządzenia sterującego
  4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego*** kwota wynikająca z faktury wystawionej
  przez jednostkę przeprowadzającą
  badanie
  kwota wynikająca z faktury wystawionej
  przez jednostkę przeprowadzającą
  badanie
  5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu **** 112,04 137,81
  6. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora 56,02 68,90
  7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:
  a) w sieci nN 246,46 303,15
  b) w sieci SN 358,49 440,94
  c) w sieci WN 504,19 620,15
  8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji:
  - za pierwszą plombę 31,30 38,50
  - za każdą następną 6,57 8,08
  9. Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci ***** 120,85 148,65
   
   * We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy.

  ** Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy licznik i urządzenie sterujące jest własnością Operatora, a badanie potwierdziło nieprawidłowości, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.

  *** Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, odbiorcy zwracane są koszty tej ekspertyzy.

  **** Opłaty nie pobiera się w przypadku wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

  ***** W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy odbiorcą a Operatorem; w pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Operator.

  W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest więcej niż jedna usługa spośród wymienionych w tabeli, każdą z opłat za wykonanie drugiej i następnych czynności pomniejsza się o kwotę 24,73 zł za dojazd do odbiorcy.