Cenniki usług TAURON Dystrybucja S.A.

Wykonujemy również usługi dodatkowe na zlecenie.

Cenniki usług dodatkowych uzależnione są od tego czy jesteś naszym Klientem

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A może nam zlecić wykonanie usług dodatkowych. Ceny usług określa Taryfa. 

Dla zlecenia usługi dodatkowej prosimy wypełnić odpowiedni formularz:

ZUDk - Zlecenie wykonania uslugi na dodatkowy wniosek odbiorcy (KONSUMENT - Klient indywidualny)
ZUD - Zlecenie wykonania usługi na dodatkowy wniosek (NIE KONSUMENT - Klient biznesowy)

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
 • Lp. Usługa*
  Stawka za usługę
  w zł (netto)
  Stawka za usługę
  w zł (brutto)
  1 Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:
  a) na napięciu nN 91,25 112,24
  b) na napięciu SN 136,86 168,34
  c) na napięciu WN 171,09 210,44
  2. Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego**
  a) bezpośredniego  91,25 112,24
  b) półpośredniego 136,86 168,34
  c) pośredniego 193,88 238,47
  3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)**                                                           130,00 zł kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 57,03 zł za demontaż
  i montaż licznika lub urządzenia sterującego.

  Jeśli badanie prowadzi jednostka zewnętrzna, to ona wystawi fakturę za to badanie
  i dodatkowo 
  57,03 zł za demontaż
  i monta
  ż licznika lub urządzenia sterującego   
                                         
  159,90 zł kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 70,15 za demontaż
  i montaż licznika lub urządzenia sterującego

  Jeśli badanie prowadzi jednostka zewnętrzna, to ona wystawi fakturę za to badanie i dodatkowo 70,15 zł za demontaż i montaż licznika lub urządzenia sterującego
  4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego*** Kwota z faktury – fakturę wystawi jednostka, która przeprowadzi badanie 
  Kwota z faktury – fakturę wystawi jednostka, która przeprowadzi badanie 
  5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu **** 114,06 140,29
  6. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora 57,03 70,15
  7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:
  a) w sieci nN 250,90 308,61
  b) w sieci SN 364,94 448,88
  c) w sieci WN 513,27 631,32
  8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji:
  - za pierwszą plombę 31,86 39,19
  - za każdą następną 6,69 8,23
  9. Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci ***** 123,03 151,33
   
   * Do wszystkich przypadków, które wymagają dojazdu służb technicznych Operatora, wliczony jest koszt dojazdu do odbiorcy.

  ** Opłaty nie pobieramy za sprawdzenie lub badanie laboratoryjne licznika i urządzenia sterującego, które są własnością Operatora, jeśli badanie potwierdziło nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Wyjątkiem jest nielegalny pobór energii.

  *** Koszty za  ekspertyzę pokrywa odbiorca, a w przypadku, kiedy ekspertyza potwierdzi nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, zwrócimy koszty za tą ekspertyzę. Wyjątkiem jest nielegalny pobór energii.

  **** Nie pobieramy opłaty w przypadku przeniesienia licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

  ***** Jeśli po sprawdzeniu parametrów jakościowych energii są one zgodne ze standardem [1], to koszty za sprawdzenie i pomiar ponosi odbiorca. Koszty te określimy w odrębnej umowie zawartej z odbiorcą. W pozostałych przypadkach koszty za sprawdzenie i pomiar ponosimy my, czyli Operator.
  [1] – Standardy energii określone są w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie.


  Jeśli,  w ramach jednego dojazdu do odbiorcy - wykonywana jest więcej niż jedna usługa z tabeli, to  każdą z opłat za wykonanie drugiej i następnych czynności pomniejszamy o kwotę 25,18 zł (30,97 zł brutto) za dojazd do odbiorcy.