Usługi na dodatkowe zlecenie

Wykonujemy usługi dodatkowe na zlecenie klienta.
Sprawdź, w jak sposób możesz nam zlecić usługę.

W jaki sposób możesz zlecić nam usługę?

Wybierz usługę
Wybierz usługi dodatkowe z taryfy lub usługi pozataryfowe, które chcesz nam zlecić.

Złóż wniosek
Usługi dodatkowe z taryfy możesz Nam zlecić za pośrednictwem formularza online. Usługi pozataryfowe poprzez formularz tradycyjny. Poniżej znajdziesz szczegóły.

Oczekuj na realizację
Nasz pracownik może się z tobą skontaktować w celu ustalenia terminu.

Usługi dodatkowe z taryfy

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A może nam zlecić wykonanie usług dodatkowych. Ceny usług określa Taryfa. 
Wybierz usługę, którą chcesz nam zlecić:

Sprawdzenie licznika

Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego
Zamów usługę

Laboratoryjne sprawdzenie licznika

Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego


Zamów usługę

Przeniesienie licznika lub zegara

Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu

Zamów usługę

Założenie plomb

Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacjiZamów usługę

Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego

Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci

Zamów usługę

Przerwanie i wznowienie dostarczania energii

Zakres usługi obejmuje wyjęcie bezpieczników w złączu lub w zabezpieczeniu głównym


Zamów usługę

Nadzór pełniony nad pracami

Nadzór pełniony nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora

Zamów usługę

Wyłączenie napięcia

Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w punkcie 6.6 Taryfy, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora w sieci nN

Zamów usługę
 • Lp. Usługa*
  Stawka za usługę
  w zł (netto)
  Stawka za usługę
  w zł (brutto)
  1 Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:
  a) na napięciu nN 103,50 127,31
  b) na napięciu SN 155,24 190,95
  c) na napięciu WN 194,06 238,69
  2. Sprawdzenie działania układu pomiarowo-rozliczeniowego**
  a) bezpośredniego 103,50 127,31
  b) półpośredniego 155,24 190,95
  c) pośredniego 219,91 270,49
  3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)**                                                           147,45 zł kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 64,68 zł za demontaż
  i montaż licznika lub urządzenia sterującego.

  Jeśli badanie prowadzi jednostka zewnętrzna, to ona wystawi fakturę za to badanie
  i dodatkowo 
  64,68 zł za demontaż
  i monta
  ż licznika lub urządzenia sterującego   
                                         
  181,36 zł kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 79,56 za demontaż
  i montaż licznika lub urządzenia sterującego

  Jeśli badanie prowadzi jednostka zewnętrzna, to ona wystawi fakturę za to badanie i dodatkowo 79,56 zł za demontaż i montaż licznika lub urządzenia sterującego
  4. Dodatkowa ekspertyza badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego*** Kwota z faktury – fakturę wystawi jednostka, która przeprowadzi badanie 
  Kwota z faktury – fakturę wystawi jednostka, która przeprowadzi badanie 
  5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne miejsce w obrębie tego samego obiektu. Miejsce to musi być wcześniej przygotowane i odpowiednio wyposażone **** 129,37 159,13
  6. Za każdą godzinę nadzoru Operatora nad pracami - w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych, należących do Operatora - które wykonują wykonawcy niezależni  64,68 79,56
  7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców niezależnych (pkt 6) oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:
  a) w sieci nN 284,58 350,03
  b) w sieci SN 413,92 509,12
  c) w sieci WN 582,17 716,07
  8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji:
  - za pierwszą plombę 36,14 44,45
  - za każdą następną 7,59 9,34
  9. Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego, które instaluje się w celu sprawdzenia, czy Operator dotrzymuje parametry jakościowe energii dostarczanej z sieci ***** 139,54 171,63
   
  Ważne informacje

   * Do wszystkich przypadków, które wymagają dojazdu służb technicznych Operatora, wliczony jest  koszt dojazdu do odbiorcy.

  ** Opłaty nie pobieramy za sprawdzenie lub badanie laboratoryjne licznika i urządzenia sterującego, które są własnością Operatora, jeśli badanie potwierdziło nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Wyjątkiem jest nielegalny pobór energii.

  *** Koszty za  ekspertyzę pokrywa odbiorca, a w przypadku, kiedy ekspertyza potwierdzi nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, zwrócimy koszty za tą ekspertyzę. Wyjątkiem jest nielegalny pobór energii.

  **** Nie pobieramy opłaty w przypadku przeniesienia licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

  ***** Jeśli po sprawdzeniu parametrów jakościowych energii są one zgodne ze standardem [1], to koszty  za sprawdzenie i pomiar ponosi odbiorca. Koszty te określimy w odrębnej  umowie zawartej z odbiorcą. W pozostałych przypadkach koszty za  sprawdzenie i pomiar ponosimy my, czyli Operator. [1] – Standardy energii określone są w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie.


  Jeśli,  w ramach jednego dojazdu do odbiorcy - wykonywana jest więcej niż jedna usługa z tabeli, to  każdą z opłat za wykonanie drugiej i następnych czynności pomniejszamy o kwotę 28,56zł (35,13 zł brutto) za dojazd do odbiorcy.


W jaki sposób możesz zlecić usługi?

Usługi pozataryfowe

Usługi pozataryfowe świadczone są na terenie działania TAURON Dystrybucja i może z nich skorzystać każda zainteresowana osoba.

Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.


ZUD-CUP Zlecenie wykonania usługi zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.