Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci 110 kV z opłatą za przyłączenie ustaloną w sposób indywidualny (wniosek UP-07)

Kiedy możesz złożyć wniosek UP-07

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci z opłatą za przyłączenie ustaloną w sposób indywidualny możesz złożyć, gdy spełniasz poniższe warunki: przyłączany obiekt  zakwalifikowany jest do II grupy przyłączeniowej,
nie jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 
Twój wniosek, który otrzymał odmowę dotyczył źródła wytwórczego, ale nie dotyczy:
magazynu energii elektrycznej,
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, 
ogólnodostępnych stacji ładowania,
nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w sieci elektroenergetycznej i instalacjach podmiotów trzecich, w tym w szczególności innych operatorów systemów elektroenergetycznych (OSP lub OSD).

Wniosek UP-07 możesz złożyć w ciągu 6 miesięcy od otrzymania odmowy określenia warunków przyłączenia. 

Jak rozpatrujemy wniosek UP-07

Wniosek UP-07 rozpatrujemy przy założeniach pierwotnego wniosku o określenie warunków przyłączenia tj. musi dotyczyć przyłączenia tego samego obiektu, którego dotyczyła odmowa określenia warunków przyłączenia, identyfikowanego przez: 
miejsce przyłączenia, 
moc przyłączeniową (moc przyłączeniowa obiektu może być niższa lub równa mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, którego dotyczyła odmowa przyłączenia),
lokalizację,
w przypadku jednostek wytwórczych oraz magazynów energii elektrycznej współpracujących z jednostkami wytwórczymi tę samą technologię wytwarzania bądź magazynowania energii elektrycznej.

Proces przyłączania źródła wytwórczego na podstawie wniosku UP-07 obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci 110 kV z opłatą za przyłączenie ustaloną w sposób indywidualny UP-07,
wpłatę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie dla źródeł przyłączanych do sieci 110 kV,
rozpatrzenie wniosku UP-07,
wpłatę opłaty za rozpatrzenie Wniosku UP-07 – są to koszty ekspertyzy wpływu przyłączanego obiektu na system elektroenergetyczny,
przesłanie projektu umowy o przyłączenie,
zawarcie umowy o przyłączenie,
wpłatę zadatku w wysokości 20% szacowanych nakładów netto na realizację inwestycji związanej z wykonaniem Umowy,
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 80% szacowanych nakładów na realizację przyłączenia,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów zgodnie z zapisami kodeksów sieciowych NC RfG,
zawarcie umowy na dostawę energii na potrzeby własne,
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji wytwarzanej energii.

Jak możesz złożyć wniosek UP-07

1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
    (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Tutaj pobierzesz wniosek UP-07