Ponowny proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

01.06.2018
Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu zaktualizowany projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF) ), który uwzględnia uwagi zgłoszone przez Prezesa URE.
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 15 czerwca 2018r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 5/2017

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pliki dostępne są na stronie IRiESD