⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Pytania i odpowiedzi

Tu zebraliśmy tematy, o które najczęściej pytają nas klienci. Wybierz kategorię, która Cię interesuje.
 • Klientów indywidualnych zachęcamy do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia online. Wniosek online znajdziesz tutaj
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz wszystkie wnioski i druki, które dotyczą procesu przyłączenia do sieci znajdziesz tutaj

  Druki dostępne są także w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja. Ich listę zamieściliśmy tutaj
 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniową, powinien określić specjalista branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu.
 • Tak, na realizację przyłączenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Wniosek podpisujesz Ty - jako wnioskodawca, bądź osoba, którą upoważnisz. Jeżeli upoważnisz kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci - dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo dla tej osoby. 
 • Z pełnomocnictwa możesz skorzystać jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia w Twoim imieniu wniosku, zawarcia umowy lub odbioru dokumentów. 

  Tutaj zamieściliśmy przykład pełnomocnictwa wraz z opisem jak prawidłowo je przygotować, żeby było skuteczne. Pełnomocnictwo możesz napisać ręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, że pełnomocnictwo musi być podpisane przez Ciebie. 
   
 • Do wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia dołącz:
  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaniem dostępu do drogi publicznej, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje do sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów - zalecany rozmiar A4 lub A3, schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – dla obiektów przyłączanych do sieci niskiego napięcia dołącz, jeżeli stopień skomplikowania instalacji uniemożliwia odwzorowanie jej na schemacie uproszczonym, który jest częścią wniosku WP (np. przyłączenie magazynu energii elektrycznej, rozdział lub scalenie istniejącej instalacji, obiekt wielolokalowy, zasilanie rezerwowe), pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  umowę spółki cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna,
  dodatkowo w zależności od rodzaju i mocy obiektu - dołącz załączniki wskazane na wniosku, który chcesz złożyć. Na ostatniej stronie każdego wniosku znajduje się lista załączników wymaganych i opcjonalnych dla przyłączenia danego obiektu.
 • Tak, jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze, magazyn energii elektrycznej lub sieć dystrybucyjną.
  Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
 • Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze, magazyn energii elektrycznej lub sieć dystrybucyjną - dokument potwierdzający tytuł prawny dostarcz nam w formie uwierzytelnionej kopi np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

  Jeżeli dokumentem, który potwierdza tytuł prawny jest umowa najmu, użyczenia lub dzierżawy - dodatkowo dołącz do wniosku odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja.

 • 1. Jeżeli jesteś klientem indywidualnym - najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz online poprzez:
  2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
      (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

  przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

 • Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
  do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej
  do 150 dni I lub II grupa przyłączeniowa

 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty, kiedy Ci je doręczyliśmy. Jeżeli w tym czasie zawrzesz umowę o przyłączenie, termin ważności warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
 • Jeśli przekroczysz termin, który zadeklarowałeś we wniosku, możemy – zgodnie z zapisami umowy o przyłączanie - naliczyć karę umowną.
 • Prowizorka budowlana to potoczne określenie tymczasowego zasilania placu budowy obiektu. W tym przypadku inwestor realizuje zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez niego instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.  
  Opłata za przyłączenie tymczasowe na niskim napięciu wynosi 9,52 zł netto (11,71 zł brutto) za każdy kW mocy przyłączeniowej. 
  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.
   
 • Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 

  W zależności od ilości urządzeń jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, czas realizacji przyłączenia jest różny. Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren, a także uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie musimy niczego zmieniać w sieci dystrybucyjnej, realizacja przyłączenia  może trwać do kilku tygodni - to od Ciebie zależy jak szybko zrealizujesz postanowienia umowy dotyczące instalacji w Twoim obiekcie.
   
 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu lub elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia 

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia możesz potrzebować:
  jeżeli planujesz zakup terenu/obiektu i chcesz zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową,
  jeżeli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego.

  Pamiętaj, że oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia.
   
 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydajemy tylko dla odbiorców energii elektrycznej. 

  Dla pojedynczego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW – wystarczy, że wypełnisz wniosek online. W odpowiedzi, od razu otrzymasz dokument w formacie PDF, który możesz wydrukować lub zapisać na nośniku danych.
  Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW online

  Dla obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej180 kW – złóż Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej dla obiektów o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW (wniosek MPW).

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia przygotujemy w ciągu 30 dni od daty, kiedy wpłynie do nas wniosek MPW. Oświadczenie prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku MPW. 
  Wniosek MPW
  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

   
 • Aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie pewną dostawę prądu, stale modernizujemy sieć energetyczną. Niemniej przyczyny braku energii elektrycznej w Twoim domu mogą być następujące:

  modernizacja sieci, np. przyłączenie nowo wybudowanej sieci energetycznej, konserwacja stacji transformatorowej - to prace planowane przez nas. Standardowym sposobem informowania o nich są ogłoszenia wieszane z pięciodniowym wyprzedzeniem na słupach lub innych przewidzianych do tego miejscach. Teraz możesz dodatkowo korzystać z informacji publikowanych w wyszukiwarce wyłączeń
  awarie sieci energetycznej np. zerwana sieć (burza, trąba powietrzna, przewrócone drzewo) lub kradzież sieci.
  awarie instalacji domowej.
 • Prądu nie ma w Twoim mieszkaniu – sprawdź bezpieczniki (korki). Sprawdź, czy jest prąd na klatce lub ulicy.
  Prądu nie ma na klatce schodowej – skontaktuj się z administratorem lub właścicielem budynku.
  Prądu nie ma w sąsiednich domach lub na ulicy - zadzwoń:
  991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne) 
   
  323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).
 • Nie jesteśmy w stanie przewidzieć awarii (przerw w zasilaniu spowodowanych np. burzą lub przewróconym drzewem), ani też precyzyjnie określić przewidywany czas jej usunięcia.
   
  W momencie rozpoczynania naprawy możemy jedynie podać przewidywany czas przywrócenia zasilania w oparciu o dane statystyczne (to czas, w którym w przeszłości udało się nam usunąć podobną awarię i jej skutki). Na rzeczywisty czas (szybkość) przywrócenia zasilania może wpłynąć szereg różnych okoliczności.
   
  Zapewniamy, że robimy wszystko, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej. Istnieją przepisy prawne, które regulują te kwestie.
   
  Czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623 z późn.zmianami - §40 art.5).
   
  W oparciu o to rozporządzenie dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V:
   
  Jednorazowa przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć:
   
  przerwa planowana 16 godzin
  przerwa nieplanowana (awarie) 24 godzin
  katastrofalna trwająca dłużej niż 24 godziny

  Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich w przypadku:
   
  przerw planowanych 35 godzin
  przerw nieplanowanych (awarie) 48 godzin

  Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerw
   
  Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych energii elektrycznej.
  W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, Klientom (na ich wniosek) przysługują bonifikaty.
 • Przykład:
  Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej: 24 h 
  Rzeczywisty czas trwania przerwy: 40 h 
  Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy: 40 - 24 = 16 h 
  Zużycie prądu w gospodarstwie domowym: 4300 kW / rok
   
  Obliczenia:
  Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym dzielimy przez liczbę dni okresu rozliczeniowego (np. 365 dni):
  4300 kW / 365 dni = 11,78 kW / dobę
  11,78 kW / 24 h = 0,49 kW / h
   
  Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wyznaczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 0,16999 zł / kWh. 
  Zgodnie z rozporządzeniem* bonifikata stanowi 5-krotność ceny energii. Stąd kwota bonifikaty:
  5 x 0,16999 zł / kWh = 0,84995 zł / kWh
   
  Należna bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostawie energii wynosi:
  0,84995 zł x 0,49 kW / h x 16 h = 6,66 zł
   
  Analogicznie wyliczana jest bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy planowanej, jak też sumy czasów trwania przerw planowanych i awaryjnych w ciągu roku.
   
  * Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną §37 pkt 2.
 • Czasem przy normalnej pracy sieci i normalnych warunkach atmosferycznych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.
  Spowodowane są zadziałaniem automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w celu likwidacji przejściowych zwarć na liniach średniego napięcia spowodowanych przez czynniki zewnętrzne
 • Gdy urządzenia elektryczne pozbawione są zabezpieczenia (otwarte drzwi do stacji transformatorowej, otwarte skrzynki, uszkodzone ogrodzenie wokół stacji rozdzielczej)
  Gdy zerwana jest sieć energetyczna, uszkodzone słupy

  Zadzwoń pod numer:

  991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne).

  323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).
 • Dostawę prądu w Twoim obiekcie lub lokalu wznowimy bez odrębnego powiadamiania, również pod Twoją nieobecność. Prosimy, przygotuj wcześniej obiekt lub lokal i wyłącz wszystkie urządzenia, które mogą spowodować zagrożenie dla osób lub mienia.
 • Duże nasycenie mikroinstalacji okresowo wpływa na stabilność napięcia w naszej sieci. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy prosumenci wprowadzają do naszej sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy na bieżąco zużywają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów rośnie i prowadzi do wyłączenia mikroinstalacji. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej.                                                                                       
  Prosumenci, mogą ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne (autokonsumpcja). Autokonsumpcja prosumentów wzrośnie, jeżeli urządzenia w  domach będą pracowały w czasie, gdy mikroinstalacja produkuje najwięcej energii. Zasada autokonsumpcji zawarta jest też w definicji prosumenta, którą określa prawo [1]. Zgodnie z nią prosument to właśnie osoba, która produkuje energię na potrzeby własne.
   

 • Wyłączanie się mikroinstalacji nie oznacza, że nasza sieć, lub sama mikroinstalacja, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie mikroinstalacji.
  Mikroinstalacja wyłącza się w momencie, kiedy napięcie w instalacji prosumenta jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. W ten sposób mikroinstalacja chroni przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w domu.
  Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa [2]. Zgodnie z nimi wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego czyli:
  dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,
  dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V. 
 • Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, można skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator. Powinien  w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej ustawienia są zgodne z prawem europejskim [3]  oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego [4]. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną.
  Może ją uruchomić w jednym z trzech trybów:sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U) jako tryb podstawowy,
  sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny,
  cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj,  jako tryb dodatkowy.

  Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech trybów nie zmniejszy liczbę wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien sprawdzić możliwość ustawienia trybu pracy:zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U))

  Mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki temu napięcie w instalacji Prosumenta nie będzie rosnąć, mikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy mikroinstalacji. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalacje.


 • Napięcie w instalacji rośnie, gdy prosumenci wprowadzają do sieci energetycznej energię, której odbiorcy na bieżąco nie zużywają. Niestety, okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy są w stanie na bieżąco zużyć.
  Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów, w tym także Państwa, rośnie. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej w sieciach promieniowych. 
   
 • Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii  w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Nasza sieć nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Gdy mikroinstalacje prosumentów produkują duże nadwyżki energii, dochodzi do zjawisk, które mogą powodować wyłączanie się ich mikroinstalacji. Niestety, żaden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) nie ma na nie wpływu. Jednak sami prosumenci mogą ograniczyć negatywne zjawiska, związane z nadprodukcją energii w ich mikroinstalacjach. Mogą to zrobić, jeśli zagospodarują energię, którą wytworzą, lub ją zmagazynują w przydomowych magazynach energii. Dzięki przydomowym magazynom energii praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w naszej sieci. Prosumenci, którzy zainstalują u siebie przydomowe magazyny energii zwiększą swoją niezależność energetyczną. Wzrośnie też bezpieczeństwo dostaw energii do ich domów w razie awarii naszej sieci. Im więcej prosumentów zagospodaruje i zmagazynuje lokalnie energię z mikroinstalacji, tym bardziej stabilnie mikroinstalacje będą współpracować z naszą siecią. Dzięki temu idea lokalnych źródeł energii (energetyka rozproszona) będzie mogła wciąż się rozwijać.
   
 • Chcemy poprawić warunki pracy mikroinstalacji, które przyłączamy do naszej sieci. Dlatego intensywnie monitorujemy pracę naszej sieci. Wykorzystujemy analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu. Na tej podstawie wykonujemy liczne analizy techniczne. Dzięki analizom możemy  ocenić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów naszej sieci. Informacje te wykorzystujemy żeby zaplanować inwestycje, które poprawią współpracę naszej sieci z mikroinstalacjami. Na podstawie analiz podejmujemy również działania eksploatacyjne (doraźne). Polegają one m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych oraz ogólnej poprawie stanu technicznego połączeń prądowych  w naszej sieci.
  Konsekwentnie wdrażamy systemy inteligentnego opomiarowania naszej sieci (liczniki, transmisja, system akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych). Budujemy więc sieć w standardzie „smart grid”.  Współpracujemy też z ośrodkami naukowymi, które pomagają nam symulować wpływ energetyki rozproszonej na naszą sieć w przyszłości. Na podstawie wyników symulacji wspólnie rozwijamy projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym wypracujemy optymalne kierunki rozwoju naszej sieci.
   
 • Reprezentantem prosumentów zbiorowych może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną na podstawie umowy między prosumentami zbiorowymi do reprezentowania prosumentów zbiorowych, w szczególności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zarządcą budynku wielolokalowego, organami administracyjnymi.
 • Tak, prosumentem zbiorowym może być także jedna osoba, która odbiera energię z instalacji przyłączonej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w punkcie poboru energii znajdującym się w tej instalacji.
 • Nie, reprezentant prosumentów ma zgłosić w imieniu wszystkich prosumentów zbiorowych przyłączenie mikroinstalacji lub małej instalacji, a na 30 dni przed rozpoczęciem wytwarzania przekazać Zgłoszenie Prosumentów Zbiorowych, wraz z udziałem % w wytwarzaniu energii oraz udziałem w maksymalnej mocy zainstalowanej instalacji wytwórczej.
   
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz. U. 2018 r. poz. 9 ze zmianami), którą dalej będziemy nazywać Ustawą o rynku mocy, to akt prawny, który reguluje organizację rynku mocy. Określa też zasady, na których świadczymy usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 roku. Ma na celu ustabilizowanie dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w okresie  średnio i długoterminowym.
 • Ustawa o rynku mocy zobowiązała Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do tego, aby od 1 stycznia 2021 roku pobierał opłatę mocową. OSD pobiera tę opłatę od podmiotów, które są przyłączone do jego sieci, w tym od odbiorców końcowych. Następnie przekazuje te środki do Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A. 
 • Opłatę mocową pobieramy, aby zebrać środki na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Kwota zebrana w ramach opłaty mocowej powinna odpowiadać kosztom zakupu tej usługi oraz uzasadnionym kosztom Zarządcy Rozliczeń.  Składają się na nie koszty prowadzenia rachunku opłaty mocowej, koszty rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz koszty, które wynikają z zarządzania płynnością finansową na rynku mocy. Środki z tytułu opłaty mocowej będą finansowały  między innymi budowę nowych jednostek wytwórczych (elektrowni), a także modernizację i utrzymanie już istniejących, aby zapewnić  stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.
 • Godziny szczytowego zapotrzebowania na moc to wybrane na potrzeby obliczania opłaty mocowej godziny doby. Jest to piętnaście kolejnych godzin każdego dnia roboczego, czyli dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pierwsza z tych godzin rozpoczyna się o 7:00, a piętnasta – o 21:00. Szczegółowe wiadomości o godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc podał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Informacji nr 40/2022. 
 • Stawka opłaty mocowej w 2024 roku dla odbiorców końcowych, których rozliczamy na podstawie rzeczywistego zużycia wynosi 0,1267 zł/kWh netto. W przypadku rozliczeń tej opłaty w sposób ryczałtowy, stawki i przedziały zużycia energii prezentujemy  w Tabeli nr 1.

  Tabela nr 1
  Stawki opłaty mocowej dla odbiorców, których rozliczamy w sposób ryczałtowy.

  Przedziały zużycia energii
  Stawka opłaty mocowej (zł/mc) 
   netto  brutto
   odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej poniżej 500 kWh 2,66 3,27 
   odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh 6,39 7,86 
   odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej1200 kWh do 2800 kWh 10,64 13,09 
   odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 2800 kWh 14,90 18,33 

  Stawki opłaty mocowej (netto) w latach 2021-2023

  Dla zużycia energii elektrycznej
  Stawki opłaty mocowej
  rok 2021  rok 2022 rok 2023
  poniżej 500 kWh 1,87 2,37 2,38 
  od 500 kWh do 1200 kWh 4,48  5,68 5,72 
  od1200 kWh do 2800 kWh 7,47 9,46  9,54 
  powyżej 2800 kWh 10,46 13,25  13,35

 • Ustawa o rynku mocy wprowadza przejściowy podział odbiorców końcowych na: 
  odbiorców których rozliczamy w sposób ryczałtowy, 
  odbiorców których rozliczamy wg stawki opłaty mocowej za każdą kWh pobranej energii elektrycznej w określonych godzinach doby,
  odbiorców, których rozliczamy wg stawki opłaty mocowej za każdą kWh pobranej energii elektrycznej w określonych godzinach doby z tym, że wysokość opłaty zależeć teraz będzie od kwalifikacji do grupy odbiorców końcowych (K1 – K4), którą będziemy wyznaczać na podstawie procentowego udziału w różnicy średniego zużycia energii elektrycznej.

  Docelowo od 1 stycznia 2028 roku wszystkich odbiorców końcowych za opłatę mocową będziemy rozliczać w jednolity sposób. 

 • (dotyczy grupy taryfowej G na niskim napięciu)

  1. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, który pobiera energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i zużywa energię elektryczną na potrzeby:
   1. gospodarstw domowych,
   2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
   3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
   4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
   5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
   6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
   7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
   8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
   9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

   to do 31 grudnia 2027 roku za opłatę mocową będziemy cię rozliczać na dotychczasowych zasadach, czyli w sposób ryczałtowy. Od 1 stycznia 2028 roku natomiast wg jednolitego sposobu określonego w Ustawie o rynku mocy.


   (dotyczy grupy taryfowej R)

  2. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, którego zaliczyliśmy do odrębnej grupy taryfowej utworzonej zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne dla odbiorców przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci i którego instalacje, za naszą zgodą, nie są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, celem zasilania, w szczególności silników syren alarmowych, stacji ochrony katodowej gazociągów oraz oświetlania reklam, a także w przypadku krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok, to do 31 grudnia 2027 roku za opłatę mocową będziemy cię rozliczać na dotychczasowych zasadach, czyli w sposób ryczałtowy. Od 1 stycznia 2028 roku natomiast wg jednolitego sposobu określonego w Ustawie o rynku mocy.


   (dotyczy grupy taryfowej O o mocy umownej poniżej 16 kW i grupy taryfowej C o mocy umownej poniżej 16 kW)

  3. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, innym niż ci, których wymieniliśmy w pkt 1 i 2, i którego zasilamy z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej niż 16 kW, to do 31 grudnia 2027 roku za opłatę mocową będziemy cię rozliczać na dotychczasowych zasadach, czyli w sposób ryczałtowy. Od 1 stycznia 2028 roku natomiast wg jednolitego sposobu określonego w Ustawie o rynku mocy.


   (dotyczy grupy taryfowej C o mocy umownej 16 kW i większej oraz grupy taryfowej O o mocy umownej 16 kW i większej)

  4. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym w grupach taryfowych C i O, innym niż ci, których wymieniliśmy w pkt 1 i 2 i którego zasilamy z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, ale o mocy umownej większej niż 16 kW, to do 31 grudnia 2024 roku będziemy cię  rozliczać za opłatę mocową na dotychczasowych zasadach, wg stawki opłaty mocowej za każdy kWh energii elektrycznej, którą pobrałeś w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc. Od 1 stycznia 2025 roku natomiast wg jednolitego sposobu określonego w Ustawie o rynku mocy.


   (dotyczy grupy taryfowej B)

  5. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, którego zasilamy z sieci średniego napięcia w grupach taryfowych B, obejmujących napięcia wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV, to do 31 grudnia 2021 roku rozliczaliśmy cię za opłatę mocową na dotychczasowych zasadach, wg stawki opłaty mocowej za każdy kWh energii elektrycznej, którą pobrałeś w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc. Od 1 stycznia 2022 roku natomiast wg jednolitego sposobu określonego w Ustawie o rynku mocy.


   (dotyczy grupy taryfowej A)

  6. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, którego zasilamy z sieci wysokich i najwyższych napięć, obejmujących napięcia 110 kV i wyższe, to od 1 października 2021 roku wysokość opłaty jest naliczana wg jednolitego sposobu określonego w Ustawie o rynku mocy. 
 • Ustawa o rynku mocy wprowadza docelowy jednolity sposób wyliczania opłaty mocowej zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat - od lewej współczynnik A pomnożyć razy ilość energii pobieranej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc pomnożyć razy stawka opłaty mocowej

  Współczynnik A będzie zależeć od kwalifikacji odbiorcy końcowego do określonej grupy kwalifikacji (K1 – K4), która jest zależna od stosunku pobranej energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc do energii pobranej poza tymi godzinami. 
   
 • Ustawa o rynku mocy określa wzór matematyczny, wg którego będzie obliczany stosunek energii pobranej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc do energii pobranej poza tymi godzinami w okresie kwalifikacji:

  Zdjęcie wzoru do określenia kwalifikacji odbiorcy do grupy

  gdzie:

  n – godzina przypadająca na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc,

  N – liczba godzin przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc,

  m – godzina przypadająca na godziny poza szczytowym zapotrzebowaniem na moc,

  M – liczba godzin przypadających poza szczytowym zapotrzebowaniem na moc,

  ZSn, ZPSm – wolumen energii elektrycznej, którą odbiorca końcowy pobrał i zużył odpowiednio w każdej godzinie n i m. Wyrażony jest w MWh z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

  W zależności od wyniku obliczonego na podstawie ww. wzoru będziemy kwalifikować odbiorcę do odpowiedniej grupy kwalifikacji. Każdej grupie kwalifikacji przypiszemy odpowiedni współczynnik A zgodnie z Tabelą nr 2:

  Tabela nr 2
  Grupy kwalifikacji odbiorców dla wyliczania opłaty mocowej:

  Grupy kwalifikacji odbiorców

 • Odbiorcom, których rozliczamy w sposób ryczałtowy (czyli tym, którzy pobierają energię elektryczną o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych G, R oraz C o mocy umownej równej i mniejszej niż 16 kW oraz w grupie taryfowej O o mocy umownej równej i mniejszej niż 16 kW) naliczymy opłatę mocową za każdy miesiąc do 31 grudnia 2027 roku. Opłata mocowa znajdzie się na fakturze rozliczeniowej, którą wystawi Sprzedawca (gdy odbiorca ma zawartą umowę kompleksową) lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego (gdy odbiorca ma zawartą umowę dystrybucyjną), zgodnie z okresem rozliczeniowym. Opłata ta pojawi się jako dodatkowa pozycja. Dla odbiorców, których rozliczamy w sposób ryczałtowy wysokość naliczonej opłaty mocowej uzależnimy od wysokości ostatniego rocznego poboru energii elektrycznej. Na podstawie tej wielkości, przydzielimy odbiorców do odpowiednich stawek opłaty mocowej opisanych w pytaniu „Ile wynosi stawka opłaty mocowej?” (Tabela nr 1).
 • Odbiorcy rozliczani w okresach rozliczeniowych 1 i 2 miesięcznych, według wykonanego w tym cyklu odczytu licznika.
  Odbiorcę, który ma  historię zużycia energii elektrycznej powyżej 1 roku, zakwalifikujemy do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z Tabelą nr 1 zawartą w pytaniu „Ile wynosi stawka opłaty mocowej”. Taką kwalifikację będziemy przeprowadzać po każdym rozliczeniu, na podstawie oceny ilości energii, którą odbiorca pobrał w okresie ostatnich 12 miesięcy.

  Odbiorcy rozliczani w okresach rozliczeniowych 6 i 12 miesięcznych, według prognozowego zużycia energii elektrycznej.
  Tym odbiorcom opłatę mocową naliczymy w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty mocowej i liczby miesięcy, w których opłata ta obowiązywała. Przykładowo: jeżeli termin pierwszego rozliczenia w roku 2021 przypada na miesiąc maj, to opłatę mocową naliczymy za pięć miesięcy.

  Nowy odbiorca
  Odbiorcę, który nie ma  historii zużycia energii elektrycznej powyżej 1 roku, zakwalifikujemy do wskazanego przedziału zużycia na podstawie całkowitej ilości energii, którą odbiorca pobrał do dnia, w którym wykonaliśmy ostatni odczyt.
 • Kwalifikację do przedziału zużycia przeprowadzamy zawsze na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Przykład dla odbiorcy, który ma  6 miesięczny okres rozliczeniowy:
  • Po pierwszym odczycie licznika, który przypada np. na 29 czerwca 2021 roku, jeżeli zużycie za okres roku (tj. od 29 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2021 roku) wyniesie 1100 kWh, to odbiorcę zakwalifikujemy do drugiego przedziału zużycia i obciążymy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku stawką 6 x 5,51 zł (brutto). Kwalifikację tą uwzględnimy przy wyliczaniu wysokości opłat prognozowych na kolejny 6 miesięczny okres.
  • Po kolejnym odczycie licznika, który przypada na 29 grudnia 2021 roku, jeżeli zużycie za okres roku (tj. od 29 grudnia 2020 roku do 29 grudnia 2021 roku) wyniesie 1250 kWh, to odbiorcę zakwalifikujemy do trzeciego przedziału zużycia i obciążymy za okres od 29 czerwca 2021 roku do 29 grudnia 2021 roku stawką 6 x 9,19 zł (brutto). Kwalifikację tą uwzględnimy przy wyliczaniu wysokości opłat prognozowych na kolejny 6 miesięczny okres.
 • Prosument, który pobiera energię o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych G oraz C z mocą umowną mniejszą i równą16 kW i którego rozliczamy w sposób ryczałtowy, do 31 grudnia 2027 roku ponosi opłatę mocową jako stałą opłatę miesięczną. Takiego prosumenta kwalifikujemy do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z Tabelą nr 1 zawartą w pytaniu „Ile wynosi stawka opłaty mocowej?”. Kwalifikację przeprowadzamy na podstawie ilości energii pobranej przez prosumenta z sieci OSD za okres 12 miesięcy od ostatniego odczytu. Jeżeli odbiorca jest przyłączony do sieci krócej niż 12 miesięcy, to kwalifikację do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z Tabelą nr 1, przeprowadzamy  na podstawie energii pobranej z sieci od daty przyłączenia. Zmianę kwalifikacji prosumenta, który pobiera energię w gospodarstwie domowym, do przedziału zużycia energii, dokonujemy na takich samych zasadach, jak w przypadku innych odbiorców w gospodarstwach domowych (wyjaśnienia znajdziesz w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie). 

  Każdy przedsiębiorca, który pobiera energię elektryczną o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych C, ale o mocy umownej większej niż 16 kW ma licznik zdalnego odczytu, w tym również taki, który posiada odnawialne źródło energii. Na podstawie danych z tego licznika określimy ilość energii pobranej z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w dni robocze i obliczymy opłatę mocową. Ten sposób naliczania opłaty mocowej obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku. Po tym okresie rozliczenie będzie analogiczne jak dla klientów pobierających energie elektryczną o napięciu wyższym niż 1 kV.

 • Każdy przedsiębiorca, który pobiera energię elektryczną o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV w grupach taryfowych: B i A ma licznik zdalnego odczytu, w tym również taki, który posiada odnawialne źródło energii. Na podstawie danych z tego licznika określimy ilość energii pobranej z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w dni robocze i obliczymy opłatę mocową. Poniżej przedstawiamy jak obliczyliśmy opłatę mocową przedsiębiorcy w 2021 r., który posiadał odnawialne źródło energii i który ma zawartą z  OSD umowę o świadczenie usług dystrybucji. Obliczenia nie dotyczą odbiorców końcowych, którzy pobierają energię elektryczną z sieci wysokich napięć, większych i równych 110 kV (grupa taryfowa A):

  Schemat - od lewej ilość energii, którą pobierasz w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc pomnożyć razy stawka opłaty mocowej

  Od 2022 r. przedsiębiorcom, którzy posiadają odnawialne źródła energii elektrycznej i pobierają energię elektryczną z sieci o napięciu wyższym niż 1 kV (grupa taryfowa A i B) obliczymy opłatę mocową zgodnie z niżej przedstawionym wzorem:

  Schemat - od lewej współczynnik A pomnożyć razy ilość energii pobieranej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc pomnożyć razy stawka opłaty mocowej
   
  W latach: 2025 i 2028 kolejne grupy odbiorców końcowych, w tym też przedsiębiorców, będziemy rozliczać wg docelowego sposobu wyliczania opłaty mocowej, czyli jako iloczyn stawki opłaty mocowej za każdą kWh energii elektrycznej, którą odbiorcy pobrali w określonych godzinach doby i odpowiedniej wartości współczynnika A. 

 • Tak, możesz łączyć punkty pomiarowe (liczniki) do wyliczenia opłaty mocowej. W tym celu złóż wniosek o połączenie liczników . Wniosek znajdziesz na naszej stronie internetowej, w sekcji Dokumenty dla Klientów biznesowych dot. umów, pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania

  Zasady łączenia liczników opisaliśmy we wniosku.
   
 • AMIplus to nazwa programu wymiany tradycyjnych liczników na liczniki zdalnego odczytu.

  Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucja dla wszystkich klientów TAURON Dystrybucja w grupach taryfowych C1x, Ox i Gx.
 • Smart metering to system opomiarowania umożliwiający automatyczną transmisję, przetwarzanie i zarządzanie danymi pomiarowymi z liczników energii elektrycznej.

  Umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy licznikami energii elektrycznej a dystrybutorem, co daje klientom wiele korzyści:

  • dostęp do bieżących informacji na temat zużycia energii elektrycznej przy pomocy aplikacji internetowych i mobilnych,

  • możliwość płacenia za rzeczywiście zużytą ilość energii w danym miesiącu (brak prognoz),

  • automatyczny odczyt licznika bez wizyty inkasenta,

  • szansa na obniżenie wartości rachunków za energię, dzięki możliwości kontrolowania zużycia energii,

  • krótsze przerwy w dostawie energii, dzięki automatycznym powiadomieniom energetyków o wystąpieniu awarii.
 • Definicja "Inteligentne liczniki" odnosi się do urządzeń, które obok właściwości pomiarowych umożliwiają dwustronną komunikację.

  Odbywa się ona w relacji klient - licznik (urządzenie daje dostęp do informacji pomiarowych) oraz licznik - system nadrzędny (urządzenie przesyła informacje do dystrybutora energii elektrycznej). Cechy te umożliwiają realizację wielu nowych funkcjonalności lokalnie u odbiorcy, jak również w relacji klient - sprzedawca lub klient - operator.
 • Wszystkie te nazwy są stosowane. 

  Istotny jest fakt, że niezależnie od tego, której nazwy użyjemy, mamy na myśli liczniki umożliwiające dwustronną komunikację pomiędzy OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) i licznikiem oraz pomiędzy siecią domową i licznikiem. W polskim prawodawstwie (np. w ustawie Prawo Energetyczne) stosowana jest nazwa: „licznik zdalnego odczytu”.
   
 • Smart grid to inteligentna sieć dystrybucyjna, a smart metering to inteligentny pomiar energii elektrycznej oraz jej parametrów jakościowych.

  Można powiedzieć, że smart grid jest „myślącą” siecią, która integruje i komunikuje ze sobą wszystkie elementy sieci dystrybucyjnej. Dzięki temu wie, gdzie i kiedy energia elektryczna jest najbardziej potrzebna, potrafi przekierować nadwyżki energii w miejsca, w których zostanie ona najlepiej wykorzystana, jest gotowa na obsługę źródeł energii odnawialnej.

  Smart metering stanowi element smart grid. Jest to system opomiarowania energii, który umozliwia automatyczne zbieranie, przetwarzanie, transmisję i zarzadzanie danymi pomiarowymi. Pozwala na dwustronną komunikację pomiędzy OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) i licznikiem oraz pomiędzy siecią domową klienta i licznikiem. Dzięki niej klient ma dostęp do bieżącej informacji na temat zużycia energii elektrycznej.
 • Dzięki nowoczesnej technologii użytkownicy liczników zdalnego odczytu mogą liczyć na komfortową obsługę i możliwość dokładnej kontroli bieżącego zużycia prądu.
  Możliwość kontroli zużycia energii daje między innymi aplikacja eLicznik, dostępna na stronie internetowej lub w telefonie komórkowym. Korzyści z możliwości monitoringu zużycia energii omówiono w zakładce Monitoruj zużycie energii.

  Ponadto system będzie sam wysyłał informację o usterce do energetyków. Dzięki temu przerwy w dostawie energii będą krótsze niż dotychczas.
   
 • Nie. Wymiana liczników energii elektrycznej jest bezpłatna.

  Zasady i sposób wymiany obecnych liczników na nowe inteligentne urządzenia są dokładnie takie same, jak w ramach dotychczas zrealizowanych wymian.

 • Informacje o rozpoczęciu wymian na terenie poszczególnych oddziałów TAURON Dystrybucja będą na bieżąco publikowane na stronie programu AMIplus.
 • Wymiana licznika trwa około 15 minut.
 • Obecność właściciela jest niezbędna w przypadku, kiedy licznik jest zamontowany wewnątrz budynku/mieszkania.

  W przypadku kiedy miejsce zainstalowania licznika jest ogólnodostępne – np. klatka schodowa, obecność mieszkańców nie jest konieczna.
  Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu wymian licznika. 
   
 • Każdy pracownik realizujący wymiany posiada specjalny identyfikator z imieniem, nazwiskiem i specjalnym numerem.

  Dane te można sprawdzić pod numerem infolinii: 32 606 06 16 (opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta). 
 • Wymiana jest konieczna. Wymaganie dotyczące wymiany liczników tradycyjnych na liczniki zdalnego odczytu wynika z obowiązku określonego w Prawie Energetycznym. 

  Istotne jest również, że właścicielem i dysponentem każdego licznika energii elektrycznej jest TAURON Dystrybucja S.A., dlatego klient jest zobowiązany do umożliwienia firmie wymiany licznika.
   
 • Prognoza zużycia energii elektrycznej nie jest zależna od montażu lub wymiany licznika.

  Opłaty należy pokrywać tak, jak do tej pory, aż do momentu zmiany sposobu rozliczania za energię elektryczną. Zmiany będzie można dokonać kontaktując się z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.
 • Tak. Liczniki instalowane w ramach programu AMIplus będą współpracować z dotychczas dostępnym serwisem i aplikacją eLicznik.
 • Montaż inteligentnych liczników przynosi wiele nowych możliwości, cennych zarówno dla klientów, jak i operatora.

  Dzięki dwukierunkowej komunikacji czynności dotychczas realizowane przy liczniku, takie jak np. zmiana taryfy, operator będzie mógł realizować zdalnie, bez konieczności wizyty u klienta w mieszkaniu. Podniesie to efektywność obsługi klienta.

  Dodatkowo operator będzie w stanie szybciej zidentyfikować wystąpienie awarii i przekazać informację klientowi - w ramach informacji udzielonej poprzez infolinię lub stronę www.
 • Nie. Liczniki "inteligentne" nie zużywają więcej energii w stosunku do tradycyjnych liczników indukcyjnych oraz stosowanych obecnie liczników elektronicznych.
 • Wysokość rachunków za energię elektryczną w części opłat dystrybucyjnych wynika z kalkulacji Taryfy. Taryfa wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Niezależnie jednak od potencjalnych zmian w Taryfie, korzystanie z liczników AMI daje klientom możliwość racjonalnego użytkowania energii, a tym samym oszczędzania i obniżania rachunku za energię elektryczną. 

  Instalacja i korzystanie z liczników zdalnego odczytu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami i kosztami. Instalacja licznika zdalnego odczytu jest płatna w sytuacji kiedy klient samodzielnie występuje z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu – zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce: Zdalny odczyt licznika.
   
 • Tak. TAURON Dystrybucja stosuje zaawansowane metody ochrony informacji. Dane przesyłane przez licznik do systemu odczytowego oraz sieci domowej klienta są zaszyfrowane w technologii zapewniającej bardzo wysoki poziom ochrony danych, podobnie jak w systemach bankowości elektronicznej. Systemy informatyczne TAURON Dystrybucja są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem do danych.
 • Dane zbierane przez liczniki AMI są zabezpieczane i chronione zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

  Komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami sieci inteligentnej są szyfrowana z wykorzystaniem bezpiecznych technologii stosowanych np. w bankowości elektronicznej, wykorzystującej między innymi 128 bitowe jednorazowe, indywidualne klucze. Równocześnie cały system zdalnego odczytu wykorzystuje najnowocześniejsze techniki uwierzytelniania poszczególnych urządzeń, komunikujących się pomiędzy sobą, aby wykluczyć możliwość nieuprawnionego dostępu. Dostęp do danych jest możliwy jedynie dla uprawnionych i zweryfikowanych użytkowników, przy użyciu właściwego dla licznika cyfrowego klucza dostępowego.
   
 • Dane odczytane z liczników są wykorzystywane głównie dla potrzeb rozliczenia klienta z dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej.

  Część danych służy do naszych wewnętrznych analiz sieciowych, związanych z poprawą jakości zasilania i obsługi klientów. Dane nie są przekazywane do podmiotów trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody klienta.
   
 • Nie.

  Montowane liczniki są bezpieczne i spełniają wszystkie normy przewidziane przepisami. Posiadają też certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość i brak wpływu na zdrowie człowieka.
 • Tak. Instalacja na masowa skalę liczników zdalnego odczytu umożliwi operatorowi monitorowanie wielu parametrów jakościowych związanych z dostawą energii elektrycznej, takich jak np. poziom napięcia czy przerwy w dostawie energii.

  Zmiana ta pozwoli efektywniej i sprawniej monitorować stan sieci elektroenergetycznej i tym samym szybciej reagować służbom dystrybucji na wszelkie zaistniałe zdarzenia, zarówno na drobne usterki, jak i duże awarie.
 • E-faktura jest to faktura w formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane, jak faktura papierowa. Do e-faktury masz dostęp w eBOKu. Usługę będziemy realizować na Twój wniosek. E-faktura jest bezpłatna. E-faktura jest dokumentem, który prawnie obowiązuje. Stworzyliśmy go w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów i jest akceptowany przez Urząd Skarbowy tak samo, jak jej papierowy odpowiednik.
 • Nie ma różnicy między tymi fakturami. E-faktura jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. Podstawą prawną funkcjonowania faktury elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. (Dz.U z 2005 2012 r., poz 1528).
 • Każdy klient TAURON Dystrybucja , który ma zawartą umowę na usługi dystrybucji.
 • Z e-fakturą:

  Wygodnie: nie musisz drukować i przechowywać przybywających dokumentów. E-faktury możesz przechowywać w wybranym przez Ciebie miejscu - w eBOKu, na komputerze, pendrive.

  Bezpiecznie: e-faktura trafia na Twoje konto w eBOKu. Informacje o jej wystawieniu, kwocie i terminie zapłaty wyślemy Ci mailowo.

  Oszczędnie: nie musisz czekać, aż rachunek za dostawę prądu dotrze do Ciebie pocztą. E-faktura trafia bezpośrednio na Twoje konto w eBOKu. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej kontrolować swoje wydatki. 

  Ekologicznie: e-faktura to oszczędność dla środowiska naturalnego. Rezygnujesz z papieru i oszczędzasz energię, która jest potrzebna do jej produkcji

   
 • Tak, e-faktura jest bezpiecznym rozwiązaniem. Trafia na Twoje konto w eBOKu, do którego tylko Ty masz dostęp i zarządzasz otrzymywanymi fakturami.
 • E-faktura jest dostępna na Twoim koncie w eBOKu w postaci pliku PDF. Aby korzystać z e-faktury powinieneś mieć zainstalowany na Twoim komputerze program Adobe Acrobat Reader - jest on bezpłatny i służy do podglądu dokumentów z rozszerzeniem .pdf.

  Pobierz program Adobe Reader
   
 • Nie. Jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie e-Faktury, nie będziemy wysyłać Ci faktur w formie papierowej.
 • Wyślemy Ci mailowo informację o kwocie, terminie zapłaty i jej wystawieniu w eBOKu.
 • E-faktura posiada takie same informacje jak ta w wersji papierowej. Możesz płacić w wygodny dla Ciebie sposób, po wydrukowaniu dokumentu również na poczcie. Polecamy e-płatność. Jest to najwygodniejszy sposób opłacania e-faktur.
 • Nie, e-faktury nie załączamy do maila o jej wystawieniu. Jeśli chcesz zobaczyć e-fakturę, zaloguj się do swojego konta w eBOKu.
 • To banalnie proste. Przygotuj ostatnią fakturę za dostawę prądu oraz numer PESEL (NIP w przypadku działalności gospodarczej) i wejdź na stronę rejestracji. Wypełnij formularz rejestracji, a następnie aktywuj konto klikając w link, który otrzymasz na swój adres e-mail. Gotowe! Teraz już możesz zalogować się do eBOK korzystając z loginu i hasła podanych w procesie rejestracji.
 • Wejdź na stronę główną. Rozwiń pole „Logowanie” i wybierz serwis eBOK. Wpisz swój adres e-mail i hasło, które podałeś w procesie rejestracji i kliknij przycisk „Zaloguj”.
 • Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź do strony Przypomnienia hasła.

  Następnie:

  Wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji. Przepisz kod z obrazka zamieszczonego na stronie. Na Twój adres e-mail wyślemy link. Kliknij w niego i ustal nowe hasło na stronie. Teraz możesz się zalogować, używając nowego hasła.
 • Twoim loginem jest adres e-mail, który podałeś w rejestracji. Jeżeli nie możesz go odnaleźć, skontaktuj się z nami.
 • Skontaktuj się z nami, podaj swoje dane i poproś o sprawdzenie przyczyny odmowy rejestracji.
 • Po dziesiątej nieudanej próbie, aby zabezpieczyć Twoje dane, zablokujemy dostęp do systemu. Na górze strony zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Postępuj zgodnie z nim.
 • Wejdź w zakładkę Faktury i płatności. Z prawej strony znajdziesz informację o aktualnym saldzie. Po przejściu w "Szczegóły salda" zobaczysz pełną listę faktur do zapłaty. 
  Dodatkowo na głównej stronie eBOK informujemy Cię o najbliższej wymagalnej fakturze do zapłacenia.
 • Możesz mieć pewność, że Twoje dane są w pełni chronione. Połączenie z eBOK odbywa się w sesji zaszyfrowanej bezpiecznym 256-bitowym kodem, co zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych użytkowników eBOK.
 • Na stronie głównej oraz w zakładce Faktury i płatności > Faktury bieżące zobaczysz pełną listę swoich faktur do zapłaty.  Zaznacz wszystkie faktury, które chcesz opłacić lub wybierz te, które chcesz opłacić i kliknij Zapłać.  Zostaniesz przekierowany do bramki płatniczej Blue Media. Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem operatora.
   
 • Skorzystaj z opcji Przejdź na e-fakturę, widocznej przy Twoich podstawowych danych na głównym ekranie konta.  Lub wybierz w menu Załatw online/Przejdź na e-fakturę  Przejdziesz do formularza Zgody na e-fakturę - wypełnij do kliknij Wyślij. 
 • Wejdź w zakładkę Umowa i dane / Numery kont do wpłat  Tam znajdziesz wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu.

 • Wszystkie swoje dane znajdziesz w zakładce Umowa i dane/ Moje umowy. Tam też możesz przejść do zmiany danych.  • Każde mieszkanie lub dom ma przypisane konto bankowe. Wpłacasz na nie należności za prąd oraz usługi dystrybucyjne. Numer znajdziesz na każdej fakturze za dostawę prądu. Możesz go również sprawdzić na swoim koncie eBOK. W tytule przelewu podaj swój numer płatnika. Znajdziesz go na rachunku za dostawę prądu.
 • Jeśli opłacasz rachunki za dostawę prądu, zwróć uwagę, czy podajesz odpowiedni numer konta bankowego. Mieszkanie, dom czy garaż mają przypisane odrębne numery kont. Przykładowo: jeśli się pomylisz i zapłacisz przy użyciu konta przypisanego do garażu za dostawę prądu zużytego w domu, Twoja wpłata wpłynie na konto garażu. Podobnie , jeśli zsumujesz kilka rachunków i wpłacisz je na jedno konto, Wtedy na tym koncie pojawi się nadpłata, a na pozostałych będzie zadłużenie.
 • Dokumenty oraz faktury archiwalne znajdziesz w zakładce Faktury i płatności / Faktury archiwalne. 

 • Historię wpłat znajdziesz w zakładce Faktury i płatności / Lista wpłat.


 • 1. Zaloguj się do eBOK.
  2. Wybierz e-fakturę.
  3. Kliknij "Zapłać".
  4. Wybierz „Zrób przelew online”.
  5. Wybierz preferowaną opcję płatności – przelew online.
  6. Dane do przelewu zostaną wypełnione automatycznie.
  7. Po wykonaniu przelewu otrzymasz informację o statusie transakcji a na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem płatności.
   
 • Uruchomienie usługi jest bezpłatne.
 • Sprawy w naszej firmie może załatwić tylko osoba, z którą zawarliśmy umowę, pełnomocnik lub reprezentant firmy.
  W ten sposób chronimy Twoje dane przed osobami, które chcą podszyć się pod Ciebie i bezprawnie otrzymać informacje o Twojej umowie. 

  Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Twój pełnomocnik lub reprezentant może załatwiać sprawy w Twoim imieniu, skontaktuj się z nami.
  Możesz to zrobić na jeden ze sposobów:
  przez serwis obsługowy eBOK, e-mailem.
 • Zamów wizytę w punkcie obsługi klienta. By nie dopuścić do gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób, w placówkach stacjonarnych obsługujemy tylko tych klientów, którzy zamówią wizytę.

  Jeżeli chcesz umówić wizytę w jednym z nich, zrób to przez stronę https://www.tauron-dystrybucja.pl/kontakt/pok

  Prosimy, przyjdź do punktu obsługi zgodnie z terminem zamówionej wizyty.

  Pamiętaj, że większość spraw możesz załatwić bezpiecznie bez wychodzenia z domu na naszej stronie internetowej lub w serwisie obsługowym eBOK.

 • Wnioski możesz przesłać do nas w formie skanu na adres info@tauron-dystrybucja.pl lub z serwisu obsługowego eBOK. Do zeskanowania dokumentu (rozmiar do 2MB) możesz użyć jednej z dostępnych aplikacji na telefon, które to umożliwiają. Aplikacje są do pobrania w sklepie Google Play lub AppStore. 

  Umowę o świadczenie usług dystrybucji lub inny dokument będący oświadczeniem woli zaopatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym, możesz przesłać do nas pocztą elektroniczną na adres info@tauron-dystrybucja.pl, Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego dokumenty możesz przesłać tradycyjną pocztą. 

  Jeżeli nie masz dostępu do poczty elektronicznej lub eBOK możesz przesłać do nas dokumenty na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.
   
 • Obecnie dokonujemy odczytów liczników tylko w sytuacji, gdy licznik znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym i nie ma konieczności wejścia do lokalu mieszkalnego klienta.
  Jeżeli licznik znajduje się wewnątrz lokalu zachęcamy do podawania odczytu licznika on-line korzystając z formularza dostępnego na stronie (link https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/odczyt-licznika-online). 

  Możesz też podać odczyt licznika dzwoniąc pod nr telefonu na pozostawionym przez nas zawiadomieniu, które znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym np. na korytarzu, bramie budynku.
   
 • Skorzystaj z informacji i wybierz swojego sprzedawcę prądu. Skontaktuj się z wybranym sprzedawcą i postępuj zgodnie z jego wytycznymi.  
 • Licznik montujemy, jeśli znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

  W przypadku, gdy licznik znajduje się w lokalu mieszkalnym klienta ustalamy dogodny dla stron termin zabudowy licznika.

 • Staramy się, aby przyłącze było gotowe w terminie określonym w umowie o przyłączenie. Aktualny status sprawy przyłączeniowej możesz sprawdzić po zalogowaniu się do portalu przyłączeniowego. W przypadku opóźnień skontaktuj się z nami poprzez adres info@tauron-dystrybucja.pl. W wiadomości podaj numer umowy o przyłączenie oraz twoje dane kontaktowe. Zweryfikujemy postępy budowy przyłącza do sieci i udzielimy odpowiedzi.
 • Skontaktuj się z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej. Z nim zawrzesz umowę kompleksową lub umowę sprzedaży – szczegóły dotyczące zawarcia właściwej umowy i wymagane dokumenty udostępni wybrany przez Ciebie sprzedawca. Jeżeli wybierzesz zawarcie umowy sprzedaży, to możesz przekazać pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w Twoim imieniu umowy dystrybucyjnej. Jeżeli jednak chcesz samodzielnie zawrzeć umowę dystrybucyjną to skorzystaj z informacji

  Pamiętaj, że w takim przypadku Twoja umowa dystrybucyjna wejdzie w życie po zgłoszeniu przez sprzedawcę zawartej przez Ciebie umowy sprzedaży.
   
 • Wszelkie druki potrzebne do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja znajdziesz na stronie internetowej https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania.
 • Wnioski można składać elektronicznie:
  Przez klientów indywidualnych korzystając z uproszczonego formularza online.
  Przez wszystkich klientów po zalogowaniu się do portalu.
  Możesz również wypełniony wniosek o przyłączenie wraz z załącznikami zeskanować i wysłać na adres mailowy info@tauron-dystrybucja.pl 
  Jeżeli nie masz dostępu do poczty elektronicznej lub eBOK możesz przesłać do nas dokumenty na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
   
 • Dokumenty związane z przyłączeniem do sieci wysyłamy e-mailem. Prosimy, aby podać swój adres e-mail na każdym składanym do nas wniosku –usprawni to sposób komunikacji i przepływ dokumentów.

  Jeżeli nie posiadasz adresu e-mail, dokumenty wyślemy pocztą na adres podany przez Ciebie do korespondencji.
   
 • Sprawdź czy Twoje dane w umowie są aktualne (pierwsza strona umowy) oraz czy propozycja umowy jest aktualna (data na ostatniej stronie umowy w ramce). Jeżeli wszystko jest w porządku wydrukuj dwa egzemplarze, podpisz i prześlij na nasz adres korespondencyjny. W przypadku nieprawidłowości skontaktuj się z nami drogą mailową na adres info@tauron-dystrybucja.pl 

  Jeżeli termin ważności umowy (data na ostatniej stronie umowy w ramce) został przekroczony to złóż wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie UP dostępny na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania. Prześlemy do Ciebie zaktualizowaną umowę o przyłączenie.
   
 • Liczniki wymieniamy w terminie do 30 dni. W przypadku, gdy licznik znajduje się w lokalu mieszkalnym klienta ustalamy dogodny dla stron termin zabudowy licznika.