Pytania i odpowiedzi

Tu zebraliśmy tematy, o które najczęściej pytają nas klienci. Wybierz kategorię, która Cię interesuje.
 • Druk wniosku zamieściliśmy w nasze stronie tutaj
  Druk znajdziesz także w każdym z naszych punktów obsługi klienta. Ich listę zamieściliśmy tutaj
 • Charakter odbioru energii, zależy od celu, w jakim chcesz korzystać z przyłączenia do sieci:

  Stały - zasilanie docelowe w Twoimi domu lub innym obiekcie Czasowy – czasowe przyłączenie obiektu, które zlikwidujesz po pewnym czasie Plac budowy – zasilanie prowizoryczne, tylko na czas budowy.

 • Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniową, powinien określić specjalista branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu, np. bilans mocy dla instalacji elektrycznej w obiekcie. 
 • Tak, na realizację przyłączenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Wniosek podpisujesz ty - jako wnioskodawca, bądź osoba, którą upoważnisz. Musisz wtedy dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo dla tej osoby.
 • Z pełnomocnictwa możesz skorzystać jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia w twoim imieniu wniosku, zawarcia umowy lub odbioru dokumentów. 

  Tutaj zamieściliśmy przykład pełnomocnictwa wraz z opisem jak prawidłowo je przygotować, żeby było skuteczne. Pełnomocnictwo możesz napisać ręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, że pełnomocnictwo musi być podpisane przez ciebie. 
   
 • Do wniosku dołącz te dokumenty:

  Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu. Zalecany rozmiar A-4. – nie dotyczy zwiększenia mocy oraz istniejących obiektów,
  dokument potwierdzający tytuł prawny do przyłączanego obiektu –  jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze. Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku,
  Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci.

   
 • Tak, jeśli chcesz przyłączyć do sieci źródło wytwórcze.
  Dla pozostałych przypadków wniosek WP zawiera w swojej treści  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu - wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.
   
 • Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze - tytuł prawny dostarcz nam w formie  uwierzytelnionej kopi dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy. 
   
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami dostarcz w formie elektronicznej na jeden z poniższych sposobów:

  najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz poprzez Portal Klienta Przyłączenia 
  lub online TUTAJ

 • Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
   do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
  do 150 dni  I lub II grupa przyłączeniowa

 • Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty, kiedy ci je doręczyliśmy. Jeżeli w tym czasie zawrzesz umowę o przyłączenie, termin ważności warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
 • Jeśli przekroczysz termin, który zadeklarowałeś we wniosku, możemy – zgodnie z zapisami umowy o przyłączanie - naliczyć karę umowną.
 • Prowizorką budowlaną nazywamy tymczasowe zasilanie placu budowy budynku mieszkalnego lub innego obiektu który jest w budowie. W tym przypadku inwestor realizuje zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

  Opłata za przyłączenie wynosi 7,87 zł netto (9,68 zł brutto) za każdy kW mocy przyłączeniowej. 
  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.

   
 • W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie musimy niczego zmieniać w sieci dystrybucyjnej, jesteśmy gotowi dostarczać energię wg nowego zapotrzebowania już w dniu zawarcia umowy o przyłączenie. To od ciebie będzie zależało jak szybko zrealizujesz postanowienia umowy dotyczące instalacji w twoim obiekcie.

  W pozostałych przypadkach czas wykonania przyłączenia jest dłuższy i wynika z czasu potrzebnego na:
  opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskania wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.
  realizację prac budowlano-montażowych w sieci dystrybucyjnej.
  W zależności od ilości urządzeń jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, czas realizacji przyłączenia jest różny. Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren oraz zamontowanie urządzeń, a także na uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  Termin realizacji przyłączenia określamy w umowie o przyłączenie.
 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu lub elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia 

 • Takie oświadczenie pozwoli upewnić się czy możliwe będzie przyłączenie do sieci działki, której kupno rozważasz. 
 • Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 180 kW (np. dom jednorodzinny), to oświadczenie otrzymasz w formie PDF, gdy wypełnisz formularz  OK na stronie internetowej. 

  Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 180 kW, to oświadczenie dostaniesz od nas pocztą do 30 dni od daty złożenia wniosku OP o wydanie oświadczenia
   
 • Aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie pewną dostawę prądu, stale modernizujemy sieć energetyczną. Niemniej przyczyny braku energii elektrycznej w Twoim domu mogą być następujące:

  modernizacja sieci, np. przyłączenie nowo wybudowanej sieci energetycznej, konserwacja stacji transformatorowej - to prace planowane przez nas. Standardowym sposobem informowania o nich są ogłoszenia wieszane z pięciodniowym wyprzedzeniem na słupach lub innych przewidzianych do tego miejscach. Teraz możesz dodatkowo korzystać z informacji publikowanych w wyszukiwarce wyłączeń
  awarie sieci energetycznej np. zerwana sieć (burza, trąba powietrzna, przewrócone drzewo) lub kradzież sieci.
  awarie instalacji domowej.
 • Prądu nie ma w Twoim mieszkaniu – sprawdź bezpieczniki (korki). Sprawdź, czy jest prąd na klatce lub ulicy.
  Prądu nie ma na klatce schodowej – skontaktuj się z administratorem lub właścicielem budynku.
  Prądu nie ma w sąsiednich domach lub na ulicy - zadzwoń:
  991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne) 
   
  323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).
 • Nie jesteśmy w stanie przewidzieć awarii (przerw w zasilaniu spowodowanych np. burzą lub przewróconym drzewem), ani też precyzyjnie określić przewidywany czas jej usunięcia.
   
  W momencie rozpoczynania naprawy możemy jedynie podać przewidywany czas przywrócenia zasilania w oparciu o dane statystyczne (to czas, w którym w przeszłości udało się nam usunąć podobną awarię i jej skutki). Na rzeczywisty czas (szybkość) przywrócenia zasilania może wpłynąć szereg różnych okoliczności.
   
  Zapewniamy, że robimy wszystko, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej. Istnieją przepisy prawne, które regulują te kwestie.
   
  Czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623 z późn.zmianami - §40 art.5).
   
  W oparciu o to rozporządzenie dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V:
   
  Jednorazowa przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć:
   
  przerwa planowana 16 godzin
  przerwa nieplanowana (awarie) 24 godzin
  katastrofalna trwająca dłużej niż 24 godziny

  Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich w przypadku:
   
  przerw planowanych 35 godzin
  przerw nieplanowanych (awarie) 48 godzin

  Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerw
   
  Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych obsługi Klientów.
  W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, Klientom (na ich wniosek) przysługują bonifikaty.
 • Przykład:
  Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej: 24 h 
  Rzeczywisty czas trwania przerwy: 40 h 
  Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy: 40 - 24 = 16 h 
  Zużycie prądu w gospodarstwie domowym: 4300 kW / rok
   
  Obliczenia:
  Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym dzielimy przez liczbę dni okresu rozliczeniowego (np. 365 dni):
  4300 kW / 365 dni = 11,78 kW / dobę
  11,78 kW / 24 h = 0,49 kW / h
   
  Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wyznaczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 0,16999 zł / kWh. 
  Zgodnie z rozporządzeniem* bonifikata stanowi 5-krotność ceny energii. Stąd kwota bonifikaty:
  5 x 0,16999 zł / kWh = 0,84995 zł / kWh
   
  Należna bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostawie energii wynosi:
  0,84995 zł x 0,49 kW / h x 16 h = 6,66 zł
   
  Analogicznie wyliczana jest bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy planowanej, jak też sumy czasów trwania przerw planowanych i awaryjnych w ciągu roku.
   
  * Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną §37 pkt 2.
 • Czasem przy normalnej pracy sieci i normalnych warunkach atmosferycznych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.
  Spowodowane są zadziałaniem automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w celu likwidacji przejściowych zwarć na liniach średniego napięcia spowodowanych przez czynniki zewnętrzne
 • Gdy urządzenia elektryczne pozbawione są zabezpieczenia (otwarte drzwi do stacji transformatorowej, otwarte skrzynki, uszkodzone ogrodzenie wokół stacji rozdzielczej)
  Gdy zerwana jest sieć energetyczna, uszkodzone słupy

  Zadzwoń pod numer:

  991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne).

  323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).
 • Dostawę prądu w Twoim obiekcie lub lokalu wznowimy bez odrębnego powiadamiania, również pod Twoją nieobecność. Prosimy, przygotuj wcześniej obiekt lub lokal i wyłącz wszystkie urządzenia, które mogą spowodować zagrożenie dla osób lub mienia.
 • Duże nasycenie mikroinstalacji okresowo wpływa na stabilność napięcia w naszej sieci. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy prosumenci wprowadzają do naszej sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy na bieżąco zużywają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów rośnie i prowadzi do wyłączenia mikroinstalacji. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej.                                                                                       
  Prosumenci, mogą ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne (autokonsumpcja). Autokonsumpcja prosumentów wzrośnie, jeżeli urządzenia w  domach będą pracowały w czasie, gdy mikroinstalacja produkuje najwięcej energii. Zasada autokonsumpcji zawarta jest też w definicji prosumenta, którą określa prawo [1]. Zgodnie z nią prosument to właśnie osoba, która produkuje energię na potrzeby własne.
   

 • Wyłączanie się mikroinstalacji nie oznacza, że nasza sieć, lub sama mikroinstalacja, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie mikroinstalacji.
  Mikroinstalacja wyłącza się w momencie, kiedy napięcie w instalacji prosumenta jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. W ten sposób mikroinstalacja chroni przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w domu.
  Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa [2]. Zgodnie z nimi wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego czyli:
  dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,
  dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V. 
 • Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, można skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator. Powinien  w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej ustawienia są zgodne 
  z prawem europejskim [3]  oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego [4]. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną.
  Może ją uruchomić w jednym z trzech trybów:sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U) jako tryb podstawowy,
  sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny,
  cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj,  jako tryb dodatkowy.

  Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech trybów 
  nie zmniejszy liczbę wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien sprawdzić możliwość ustawienia trybu pracy:zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U))

  Mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki temu napięcie w instalacji Prosumenta nie będzie rosnąć, amikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy mikroinstalacji. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalacje.


 • Napięcie w instalacji rośnie, gdy prosumenci wprowadzają do sieci energetycznej energię, której odbiorcy na bieżąco nie zużywają. Niestety, okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy są w stanie na bieżąco zużyć.
  Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów, w tym także Państwa, rośnie. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej w sieciach promieniowych. 
   
 • Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii  w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Nasza sieć nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Gdy mikroinstalacje prosumentów produkują duże nadwyżki energii, dochodzi do zjawisk, które mogą powodować wyłączanie się ich mikroinstalacji. Niestety, żaden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) nie ma na nie wpływu. Jednak sami prosumenci mogą ograniczyć negatywne zjawiska, związane z nadprodukcją energii w ich mikroinstalacjach. Mogą to zrobić, jeśli zagospodarują energię, którą wytworzą, lub ją zmagazynują w przydomowych magazynach energii. Dzięki przydomowym magazynom energii praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w naszej sieci. Prosumenci, którzy zainstalują u siebie przydomowe magazyny energii zwiększą swoją niezależność energetyczną. Wzrośnie też bezpieczeństwo dostaw energii do ich domów w razie awarii naszej sieci. Im więcej prosumentów zagospodaruje i zmagazynuje lokalnie energię z mikroinstalacji, tym bardziej stabilnie mikroinstalacje będą współpracować z naszą siecią. Dzięki temu idea lokalnych źródeł energii (energetyka rozproszona) będzie mogła wciąż się rozwijać.
   
 • Chcemy poprawić warunki pracy mikroinstalacji, które przyłączamy do naszej sieci. Dlatego intensywnie monitorujemy pracę naszej sieci. Wykorzystujemy analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu. Na tej podstawie wykonujemy liczne analizy techniczne. Dzięki analizom możemy  ocenić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów naszej sieci. Informacje te wykorzystujemy żeby zaplanować inwestycje, które poprawią współpracę naszej sieci z mikroinstalacjami. Na podstawie analiz podejmujemy również działania eksploatacyjne (doraźne). Polegają one m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych oraz ogólnej poprawie stanu technicznego połączeń prądowych  w naszej sieci.
  Konsekwentnie wdrażamy systemy inteligentnego opomiarowania naszej sieci (liczniki, transmisja, system akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych). Budujemy więc sieć w standardzie „smart grid”.  Współpracujemy też z ośrodkami naukowymi, które pomagają nam symulować wpływ energetyki rozproszonej na naszą sieć w przyszłości. Na podstawie wyników symulacji wspólnie rozwijamy projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym wypracujemy optymalne kierunki rozwoju naszej sieci.
   
 • E-faktura jest to faktura w formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane, jak faktura papierowa. Do e-faktury masz dostęp w eBOKu. Usługę będziemy realizować na Twój wniosek. E-faktura jest bezpłatna. E-faktura jest dokumentem, który prawnie obowiązuje. Stworzyliśmy go w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów i jest akceptowany przez Urząd Skarbowy tak samo, jak jej papierowy odpowiednik.
 • Nie ma różnicy między tymi fakturami. E-faktura jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. Podstawą prawną funkcjonowania faktury elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. (Dz.U z 2005 2012 r., poz 1528).
 • Każdy klient TAURON Dystrybucja , który ma zawartą umowę na usługi dystrybucji.
 • Z e-fakturą:

  Wygodnie: nie musisz drukować i przechowywać przybywających dokumentów. E-faktury możesz przechowywać w wybranym przez Ciebie miejscu - w eBOKu, na komputerze, pendrive.

  Bezpiecznie: e-faktura trafia na Twoje konto w eBOKu. Informacje o jej wystawieniu, kwocie i terminie zapłaty wyślemy Ci mailowo.

  Oszczędnie: nie musisz czekać, aż rachunek za dostawę prądu dotrze do Ciebie pocztą. E-faktura trafia bezpośrednio na Twoje konto w eBOKu. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej kontrolować swoje wydatki. 

  Ekologicznie: e-faktura to oszczędność dla środowiska naturalnego. Rezygnujesz z papieru i oszczędzasz energię, która jest potrzebna do jej produkcji

   
 • Tak, e-faktura jest bezpiecznym rozwiązaniem. Trafia na Twoje konto w eBOKu, do którego tylko Ty masz dostęp i zarządzasz otrzymywanymi fakturami.
 • E-faktura jest dostępna na Twoim koncie w eBOKu w postaci pliku PDF. Aby korzystać z e-faktury powinieneś mieć zainstalowany na Twoim komputerze program Adobe Acrobat Reader - jest on bezpłatny i służy do podglądu dokumentów z rozszerzeniem .pdf.

  Pobierz program Adobe Reader
   
 • Nie. Jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie e-Faktury, nie będziemy wysyłać Ci faktur w formie papierowej.
 • Wyślemy Ci mailowo informację o kwocie, terminie zapłaty i jej wystawieniu w eBOKu.
 • E-faktura posiada takie same informacje jak ta w wersji papierowej. Możesz płacić w wygodny dla Ciebie sposób, po wydrukowaniu dokumentu również na poczcie. Polecamy e-płatność. Jest to najwygodniejszy sposób opłacania e-faktur.
 • Nie, e-faktury nie załączamy do maila o jej wystawieniu. Jeśli chcesz zobaczyć e-fakturę, zaloguj się do swojego konta w eBOKu.
 • To banalnie proste. Przygotuj ostatnią fakturę za dostawę prądu oraz numer PESEL (NIP w przypadku działalności gospodarczej) i wejdź na stronę rejestracji. Wypełnij formularz rejestracji, a następnie aktywuj konto klikając w link, który otrzymasz na swój adres e-mail. Gotowe! Teraz już możesz zalogować się do eBOK korzystając z loginu i hasła podanych w procesie rejestracji.
 • Wejdź na stronę główną. Rozwiń pole „Logowanie” i wybierz serwis eBOK. Wpisz swój adres e-mail i hasło, które podałeś w procesie rejestracji i kliknij przycisk „Zaloguj”.
 • Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź do strony Przypomnienia hasła.

  Następnie:

  Wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji. Przepisz kod z obrazka zamieszczonego na stronie. Na Twój adres e-mail wyślemy link. Kliknij w niego i ustal nowe hasło na stronie. Teraz możesz się zalogować, używając nowego hasła.
 • Twoim loginem jest adres e-mail, który podałeś w rejestracji. Jeżeli nie możesz go odnaleźć, skontaktuj się z nami.
 • Skontaktuj się z nami, podaj swoje dane i poproś o sprawdzenie przyczyny odmowy rejestracji.
 • Po piątej nieudanej próbie, aby zabezpieczyć Twoje dane, zablokujemy dostęp do systemu. Na górze strony zostanie wyświetlony komunikat „Dostęp do serwisu został zablokowany przez administratora”. Aby odblokować dostęp skontaktuj się z nami.
 • Wejdź w zakładkę Faktury i płatności. Z prawej strony znajdziesz informację o aktualnym saldzie. Po przejściu w "Szczegóły salda" zobaczysz pełną listę faktur do zapłaty. 
  Dodatkowo na głównej stronie eBOK informujemy Cię o najbliższej wymagalnej fakturze do zapłacenia.
 • Możesz mieć pewność, że Twoje dane są w pełni chronione. Połączenie z eBOK odbywa się w sesji zaszyfrowanej bezpiecznym 256-bitowym kodem, co zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych użytkowników eBOK.
 • Na stronie głównej oraz w zakładce Faktury i płatności > Faktury bieżące zobaczysz pełną listę swoich faktur do zapłaty.  Zaznacz wszystkie faktury, które chcesz opłacić lub wybierz te, które chcesz opłacić i kliknij Zapłać.  Zostaniesz przekierowany do bramki płatniczej Blue Media. Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem operatora.
   
 • Skorzystaj z opcji Przejdź na e-fakturę, widocznej przy Twoich podstawowych danych na głównym ekranie konta.  Lub wybierz w menu Załatw online/Przejdź na e-fakturę  Przejdziesz do formularza Zgody na e-fakturę - wypełnij do kliknij Wyślij. 
 • Wejdź w zakładkę Umowa i dane / Numery kont do wpłat  Tam znajdziesz wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu.

 • Wszystkie swoje dane znajdziesz w zakładce Umowa i dane/ Moje umowy. Tam też możesz przejść do zmiany danych.  • Każde mieszkanie lub dom ma przypisane konto bankowe. Wpłacasz na nie należności za prąd oraz usługi dystrybucyjne. Numer znajdziesz na każdej fakturze za dostawę prądu. Możesz go również sprawdzić na swoim koncie eBOK. W tytule przelewu podaj swój numer płatnika. Znajdziesz go na rachunku za dostawę prądu.
 • Jeśli opłacasz rachunki za dostawę prądu, zwróć uwagę, czy podajesz odpowiedni numer konta bankowego. Mieszkanie, dom czy garaż mają przypisane odrębne numery kont. Przykładowo: jeśli się pomylisz i zapłacisz przy użyciu konta przypisanego do garażu za dostawę prądu zużytego w domu, Twoja wpłata wpłynie na konto garażu. Podobnie , jeśli zsumujesz kilka rachunków i wpłacisz je na jedno konto, Wtedy na tym koncie pojawi się nadpłata, a na pozostałych będzie zadłużenie.
 • Dokumenty oraz faktury archiwalne znajdziesz w zakładce Faktury i płatności / Faktury archiwalne. 

 • Historię wpłat znajdziesz w zakładce Faktury i płatności / Lista wpłat.


 • 1. Zaloguj się do eBOK.
  2. Wybierz e-fakturę.
  3. Kliknij "Zapłać".
  4. Wybierz „Zrób przelew online”.
  5. Wybierz preferowaną opcję płatności – przelew online.
  6. Dane do przelewu zostaną wypełnione automatycznie.
  7. Po wykonaniu przelewu otrzymasz informację o statusie transakcji a na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem płatności.
   
 • Uruchomienie usługi jest bezpłatne.
 • W wybranych przypadkach możesz zamówić wizytę w punkcie obsługi klienta. By nie dopuścić do gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób, w placówkach stacjonarnych obsługujemy tylko tych klientów, którzy zamówią wizytę.
  Listę otwartych punktów obsługi klienta możesz sprawdzić tutaj. Jeżeli chcesz umówić wizytę w jednym z nich, zadzwoń na infolinię: 32 606 0 616. Prosimy, by przychodzić  do punktu obsługi zgodnie z terminem zamówionej wizyty.
  Pamiętaj, że większość spraw możesz załatwić bezpiecznie bez wychodzenia z domu w serwisie obsługowym eBOK lub na naszej stronie internetowej.
 • Wnioski możesz przesłać do nas w formie skanu na adres info@tauron-dystrybucja.pl lub z serwisu obsługowego eBOK. Do zeskanowania dokumentu (rozmiar do 2MB) możesz użyć jednej z dostępnych aplikacji na telefon, które to umożliwiają. Aplikacje są do pobrania w sklepie Google Play lub AppStore. 

  Umowę o świadczenie usług dystrybucji lub inny dokument będący oświadczeniem woli zaopatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym, możesz przesłać do nas pocztą elektroniczną na adres info@tauron-dystrybucja.pl, Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego dokumenty możesz przesłać tradycyjną pocztą. 

  Jeżeli nie masz dostępu do poczty elektronicznej lub eBOK możesz przesłać do nas dokumenty na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.
   
 • Obecnie dokonujemy odczytów liczników tylko w sytuacji, gdy licznik znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym i nie ma konieczności wejścia do lokalu mieszkalnego klienta.
  Jeżeli licznik znajduje się wewnątrz lokalu zachęcamy do podawania odczytu licznika on-line korzystając z formularza dostępnego na stronie (link https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/odczyt-licznika-online). 

  Możesz też podać odczyt licznika dzwoniąc pod nr telefonu na pozostawionym przez nas zawiadomieniu, które znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym np. na korytarzu, bramie budynku.
   
 • Skorzystaj z informacji i wybierz swojego sprzedawcę prądu. Skontaktuj się z wybranym sprzedawcą i postępuj zgodnie z jego wytycznymi.  
 • Licznik montujemy, jeśli znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

  W przypadku, gdy licznik znajduje się w lokalu mieszkalnym klienta ustalamy dogodny dla stron termin zabudowy licznika.

 • Staramy się, aby przyłącze było gotowe w terminie określonym w umowie o przyłączenie. Aktualny status sprawy przyłączeniowej możesz sprawdzić po zalogowaniu się do portalu przyłączeniowego. W przypadku opóźnień skontaktuj się z nami poprzez adres info@tauron-dystrybucja.pl. W wiadomości podaj numer umowy o przyłączenie oraz twoje dane kontaktowe. Zweryfikujemy postępy budowy przyłącza do sieci i udzielimy odpowiedzi.
 • Skontaktuj się z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej. Z nim zawrzesz umowę kompleksową lub umowę sprzedaży – szczegóły dotyczące zawarcia właściwej umowy i wymagane dokumenty udostępni wybrany przez Ciebie sprzedawca. Jeżeli wybierzesz zawarcie umowy sprzedaży, to możesz przekazać pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w Twoim imieniu umowy dystrybucyjnej. Jeżeli jednak chcesz samodzielnie zawrzeć umowę dystrybucyjną to skorzystaj z informacji

  Pamiętaj, że w takim przypadku Twoja umowa dystrybucyjna wejdzie w życie po zgłoszeniu przez sprzedawcę zawartej przez Ciebie umowy sprzedaży.
   
 • Wszelkie druki potrzebne do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja znajdziesz na stronie internetowej https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania.
 • Wnioski można składać elektronicznie:
  Przez klientów indywidualnych korzystając z uproszczonego formularza online.
  Przez wszystkich klientów po zalogowaniu się do portalu.
  Możesz również wypełniony wniosek o przyłączenie wraz z załącznikami zeskanować i wysłać na adres mailowy info@tauron-dystrybucja.pl 
  Jeżeli nie masz dostępu do poczty elektronicznej lub eBOK możesz przesłać do nas dokumenty na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
   
 • Dokumenty związane z przyłączeniem do sieci wysyłamy e-mailem. Prosimy, aby podać swój adres e-mail na każdym składanym do nas wniosku –usprawni to sposób komunikacji i przepływ dokumentów.

  Jeżeli nie posiadasz adresu e-mail, dokumenty wyślemy pocztą na adres podany przez Ciebie do korespondencji.
   
 • Sprawdź czy Twoje dane w umowie są aktualne (pierwsza strona umowy) oraz czy propozycja umowy jest aktualna (data na ostatniej stronie umowy w ramce). Jeżeli wszystko jest w porządku wydrukuj dwa egzemplarze, podpisz i prześlij na nasz adres korespondencyjny. W przypadku nieprawidłowości skontaktuj się z nami drogą mailową na adres info@tauron-dystrybucja.pl 

  Jeżeli termin ważności umowy (data na ostatniej stronie umowy w ramce) został przekroczony to złóż wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie UP dostępny na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania. Prześlemy do Ciebie zaktualizowaną umowę o przyłączenie.
   
 • Liczniki wymieniamy w terminie do 30 dni. W przypadku, gdy licznik znajduje się w lokalu mieszkalnym klienta ustalamy dogodny dla stron termin zabudowy licznika.