Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 12/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

14.01.2019
Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 stycznia 2019r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 12/2019
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji nr 12/2019 IRiESD (w wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)