⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Dobry rok z Funduszami 

05.03.2020
197 mln zł - taką łącznie kwotę pozyskał TAURON Dystrybucja z funduszy unijnych w latach 2014-2019. Tylko w roku ubiegłym Operator Systemu Dystrybucyjnego z Grupy TAURON zawarł kolejnych 8 umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,  na łączną kwotę ponad 38  mln. złotych.  
Z pozyskanych środków już wybudowanych lub zmodernizowanych zostało na terenie TD ponad 500    km linii SN i nn (średnie i niskie napięcie). Dotacje unijne współfinansują przede wszystkim realizacje koncepcji sieci inteligentnej, a także budowę i modernizację sieci napowietrznej, umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

- Projekty, które współfinansujemy ze środków pomocowych, muszą spełniać określone kryteria. Unia wysoko ustawiła poprzeczkę i bardzo ważnym kryterium jest ich pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Stąd tak wiele inwestycji i projektów współfinansowanych z tej puli, nastawionych jest na poprawę możliwości przyłączenia do sieci instalacji OZE, w tym tak ogromnie przyrastającej liczby mikroinstalacji - Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.  

Na zadania realizowane w ramach dwóch  programów dla województw: Dolnośląskiego i Małopolskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości blisko 85,5 mln zł. Przykłady  zakończonych dużych zadań inwestycyjnych, objętych dofinansowaniem unijnym na sieci wysokich napięć, to kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów w Katowicach. Ze wsparciem unijnym zakończono też w 2019r. przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Siemianowice. Modernizacja tej ostatniej wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji katowickiej oraz poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności smart grid (sieci inteligentne). Do większych, dofinansowanych z UE zadań na sieci średnich napięć, należała również budowa 2 linii kablowych na odcinku Ręczyn-Mikułowa, które pozwoliły na przyłączenie do sieci TD elektrowni fotowoltaicznych w gminie Zgorzelec. W 2019 roku rozpoczęto  ponadto prace związane z budową magazynu energii elektrycznej przy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice w gminie Kamiennik. Przygotowywany tam stacjonarny system magazynowania energii ma przede wszystkim służyć poprawie parametrów jakościowych energii i stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej oraz służyć bardziej efektywnemu gospodarowaniu energią wytwarzaną w farmach wiatrowych. 

TAURON Dystrybucja w roku bieżącym planuje zawarcie nowej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 7.1, (dla realizacji projektu Budowa GPZ Pilzno wraz z linią zasilająca) oraz 8 umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, służących modernizacji  kolejnych 80 km linii SN na terenie województwa małopolskiego.