Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 16/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

05.05.2020
Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 19 maja 2020r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 16/2020
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki: 

Projekt Karty Aktualizacji nr 16/2020 IRiESD (w wersji pdf)
Formularz do zgłaszania uwag
(w wersji doc)

Komunikat (w wersji pdf)