Konsultacje Karty Aktualizacji nr 19/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

04.01.2021
Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 18 stycznia 2021r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 19/2021.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

Dostępne pliki:

Projekt Karty Aktualizacji nr 19/2021 IRiESD (w wersji pdf) Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc) Komunikat (w wersji pdf)