Informacja dotycząca inwerterów

18.08.2021
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. nie ma prawnej możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci elektroenergetycznej.
Akceptowane będą tylko inwertery znajdujące się na wykazie certyfikowanych urządzeń, który jest dostępny pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow
 
Na stronie PTPiREE (http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci) opublikowano zasady związane z procesem certyfikacji pod nazwą „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz „Wykaz certyfikowanych urządzeń wytwórczych” pozytywnie zweryfikowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych pod kątem posiadania odpowiednich certyfikatów dla MWE. Wykaz ten jest aktualizowany na bieżąco.

Jeśli wskazany w zgłoszeniu inwerter znajduje się w „Wykazie certyfikowanych urządzeń”, to nie ma konieczności dołączenia certyfikatu sprzętu do zgłoszenia.

W przypadku inwerterów nieznajdujących się na wyżej wymienionej liście wymagać się będzie złożenia dokumentów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi Etapu II opublikowanymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.