Karta Aktualizacji 20/2021 IRiESD

09.02.2022
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2022 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321..2021.AOr Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 20/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 
Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 17 lutego 2022 r,, za wyjątkiem zmian zawartych w Karcie Aktualizacji w zakresie drugiego akapitu pkt B.7., B.13. lit. a) oraz D.2.12. IRiESD, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

Dostępne pliki:

Karta Aktualizacji nr 20/2021 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.8.2021.AOr