⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

165 milionów złotych na inwestycje na Opolszczyźnie

18.03.2022
W ubiegłym roku TAURON Dystrybucja zrealizował inwestycje sieciowe na Opolszczyźnie na poziomie około 165 milionów złotych. Główne kierunki inwestycyjne to przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej poprawiająca bezpieczeństwo dostaw energii  do mieszkańców województwa. 
Kluczowe inwestycje infrastrukturalne zakończone lub realizowane w ubiegłym roku obejmowały cały teren województwa. Najwięcej środków wydatkowano na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii elektrycznej oraz związaną z tym budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej. Drugim kierunkiem inwestowania były nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego, związane z poprawą jakości usług dystrybucyjnych lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

- Sporo środków, które wydatkujemy w ramach realizowanego planu inwestycyjnego dotyczy  dużych, wysokobudżetowych projektów, najczęściej na sieci wysokiego napięcia. Mowa tu o budowach lub modernizacjach stacji 110 kV, a więc Głównych Punktów Zasilania, a także budowie nowych powiazań sieciowych między nimi – mówi Robert Zasina prezes TAURON Dystrybucja. -  Część z nakładów poniesiona została również na przyłączenie ponad 3,5 tys. nowych indywidualnych klientów, bezpośrednio do naszej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, tj. w IV i V grupie przyłączeniowej - uzupełnia prezes R. Zasina

Inwestycje w sieci WN 

W 2021 r. zakończyła się w gminie Ujazd budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Olszowa wraz z linią zasilającą 110 kV. Uruchomiony pod koniec roku GPZ Olszowa umożliwia przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Olszowej, a także poprawia pewność zasilania istniejących terenowych linii średniego napięcia. 

Budowa GPZ Olszowa byłą odpowiedzią TAURON Dystrybucja na wnioski o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, składane przed duże firmy działające w Strefie Ekonomicznej, a jej szybka realizacja to efekt Porozumienia, które TAURON Dystrybucja zawarł w 2016 roku z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Dzięki temu można było z wyprzedzeniem opracować dokumentację techniczną oraz prawną inwestycji i przeprowadzić szybszą realizację samych prac, zapewniając klientom wymaganą moc przyłączeniową. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2019-2021 i jak na tak dużą inwestycję jest to bardzo krótki czas. GPZ Olszowa, to kolejna stacja elektroenergetyczna 110/15 kV zasilającą odbiorców TAURON Dystrybucja w energię elektryczną z terenu powiatu strzeleckiego. Stacja jest powiązana sieciowo poprzez linie kablowe średniego napięcia ze stacją 110/15 kV Strzelce Piastów. 

Łączny koszt inwestycji to ok. 21 mln zł. 

Drugim istotnym przedsięwzięciem TAURON Dystrybucja w Oddziale w Opolu było zmodernizowanie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Koźle wraz z jej powiązaniem z siecią 110 kV i istniejącymi liniami średniego napięcia. Zadanie obejmowało w praktyce budowę nowego GPZ Koźle, powstałego w pobliżu dotychczasowej wyeksploatowanej już stacji przeznaczonej do likwidacji. 

Trudnością podczas prac było uwzględnienie, istniejącego na tym terenie zagrożenia powodziowego. Ponieważ GPZ Koźle zlokalizowany jest bezpośrednio za obwałowaniem rzeki Odry, newralgiczne urządzenia energetyczne zostały zabudowane na podwyższeniu, co zabezpiecza je przed ewentualnym zalaniem, a transformatory WN/SN chłodzone są specjalnym biodegradowalnym płynem izolacyjnym, co z kolei chroni środowisko przed skażeniem w przypadku przedostania się go do gruntu lub wody.  Realizacja budowy GPZ Koźle została dofinasowana ze środków unijnych. 
Inne  prowadzone w ubiegłym roku duże zadania TAURON Dystrybucja w regionie, to kontynuacja modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Grodkowie oraz w Oleśnie.

Rozwój OZE 

W związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii TAURON Dystrybucja zabudował w województwie opolskim 25 punktów rozłącznikowych na sieci średniego napięcia. Urządzenia te wpływają na automatyzację pracy sieci, w tym wspierają przyłączenia OZE do sieci spółki.  

- W sumie w 2021 r. przyłączyliśmy do sieci TAURON Dystrybucja ponad 127,3 tys. mikroinstalacji, z czego na terenie województwa opolskiego ponad 10 tysięcy o łącznej mocy blisko 86 MW. Mówiąc jednak o przyłączaniu do sieci nowych źródeł wytwórczych OZE trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych mikroinstalacji  - mówi Robert Zasina. - Poza tym, jeśli chodzi o duże źródła wytwórcze OZE, to ich budowa jest często planowana w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Dlatego, również na Opolszczyźnie zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych OZE, które w każdym przypadku wynikają z analizy możliwości technicznych sieci i dokładnego sprawdzenia każdej wnioskowanej lokalizacji - tłumaczy prezes Zasina. 

TAURON Dystrybucja w 2021 roku, pomimo nadal trwających ograniczeń spowodowanych przez COVID-19, poniósł  w sumie na całym swoim terenie działania nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 2 mld zł.  Obecny rok planowany jest na podobnym poziomie.