⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Obsługa przyłączania mikroinstalacji w związku z nowymi zasadami rozliczania Prosumentów od 01.04.2022 r.

24.03.2022
W związku z wejściem w życie aktów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii, tj. ustawy z dnia 29 października 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2376) oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 467), wprowadzających nowe zasady rozliczania prosumentów energii odnawialnej, TAURON Dystrybucja S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji.
1. Rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustowym*, przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem:
1.1. złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (dalej „zgłoszenie”),
1.2. zawarcia do 31 marca 2022 r. umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt w zakresie polityki spójności oraz złożenia do OSD w terminie do 31 grudnia 2023 r. włącznie, zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

2. Za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD, wskazanego w pkt. 1, uznaje się:
2.1. datę wpływu do OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej,
2.2. datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie złożone do OSD przez prosumenta, o którym mowa w pkt. 1  będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w tym terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to prosument będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym*.

4. Prosument, który w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 3, nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełnień i korekt, nie będzie mógł skorzystać z systemu opustowego* i będzie rozliczany w systemie net-billing**.

5. Modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie skutkuje zmianą sposobu rozliczania.

6. Prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

7. W celu skorzystania z rozliczeń w systemie opustowym* prosument, o którym mowa w pkt. 1.2, zobowiązany jest do złożenia sprzedawcy energii elektrycznej pisemnego oświadczenia, w terminie do 31 grudnia 2023 r.

* system opustowy - system rozliczeń prosumentów polegający na bezgotówkowym rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
większej niż 10 kW –  w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

** system net-billing – system rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.


Nowe zasady rozliczania prosumentów opisane są również w informatorze wydanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pobierz informator dla prosumentów