Zasady certyfikacji źródeł wytwórczych (zgodność z kodeksem NC RfG) - zakończenie okresu przejściowego

28.04.2022
Zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" z dniem 30 kwietnia 2022 r. zakończy się okres przejściowy.
W okresie przejściowym dopuszczono posługiwanie się certyfikatem zgodności potwierdzającym zgodność urządzenia wytwórczego z:

wymogami kodeksu sieci NC RfG, bez względu na zastosowany program certyfikacji lub
normą PN–EN 50549-1 lub normą PN–EN 50549-2 

wraz z dokumentem potwierdzającym, na podstawie zawartej umowy z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu.

Od 1 maja 2022 r. w celu potwierdzenia zgodności konieczne jest okazanie certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w dokumencie "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", potwierdzającego zgodność z wymaganiami następujących dokumentów:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

2. Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Dla składanych dokumentów (zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub w przypadku realizacji przyłączenia na podstawie umowy o przyłączenie, na etapie doręczenia dokumentu instalacji/dokumentu modułu wytwarzania energii/wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie) z datą wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. późniejszą niż 30 kwietnia 2022 r., dla których wymaganym załącznikiem jest certyfikat sprzętu, wymagany będzie certyfikat potwierdzający zgodność z dokumentami wymienionymi w punktach 1 i 2.
Szczegółowe informacje są dostępne tutaj