Konsultacje Załącznika nr 4 IRiESD stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022

10.02.2023
Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zmianami) przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w zakresie Załącznika nr 4 stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD (plik w formacie PDF).
W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, TAURON Dystrybucja S.A.  został wezwany do zmiany Załącznika nr 4 „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami” i poddanie go procesowi ponownych konsultacji. W związku z wezwaniem TAURON Dystrybucja S.A. opracował i poddaje konsultacjom nowe brzmienie Załącznika nr 4 IRiESD.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 10 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Załącznik nr 4 IRiESD KA24/2022

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt zmian Załącznika nr 4 IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 

Dostępne pliki:

Projekt zmiany Załącznika nr 4 IRiESD (w wersji pdf)
Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
Komunikat (w wersji pdf)