Karta Aktualizacji 24/2022 IRiESD

14.02.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 24/2022 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z wyłączeniem załącznika nr 4 do IRiESD - „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”, zawartego w Karcie Aktualizacji nr 24/2022, co do którego kontynuowane jest postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 
Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 20 lutego 2023 r.

Dostępne pliki:

Karta Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW