TAURON Dystrybucja poprawia pewność zasilania mieszkańców Małopolski

09.03.2023
Około 600 mln zł rocznie TAURON Dystrybucja inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci energetycznej na terenie Małopolski. Inwestycje i poprawa stanu sieci na terenie województwa były między innymi tematem spotkania przedstawicieli TAURON Dystrybucji z samorządami na Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów woj. małopolskiego. Podczas Forum przedstawiciele spółki spotkali się bezpośrednio z ok. 120 samorządowcami z Małopolski.  
- Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Forum bezpośrednio po tym, jak w drugiej połowie stycznia na terenie Małopolski wystąpiły masowe awarie energetyczne. Chodziło o merytoryczną rozmowę na temat samych awarii i ograniczeń w dostawie energii dla klientów, ale również o możliwościach przeciwdziałania takim sytuacjom w przyszłości.  Kolejny ważny temat poruszany podczas Forum to usprawnienie komunikacji z samorządami w takich  sytuacjach – podsumował spotkanie Waldemar Skomudek, wiceprezes TAURON Dystrybucji. 

Szczegółowe tematy, jakie zostały przedstawione przez TAURON Dystrybucję uczestnikom spotkania to skala i skutki styczniowych awarii masowych, oraz komunikacja spółki z Wojewódzkim i powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. W zakresie bieżących działań spółki przedstawiona została informacja o nakładach inwestycyjnych na sieć dystrybucyjną w woj. małopolskim w latach 2020-2022  oraz pokazanie i omówione zostały najważniejsze inwestycje na terenie województwa. 

Inwestycje w Małopolsce 

Realizowane inwestycje przekładają się na możliwość nowych przyłączeń oraz poprawę bezpieczeństwa zasilania mieszkańców województwa.

Inwestycje w stan i rozbudowę infrastruktury energetycznej przekłada się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii do mieszkańców Małopolski. W latach 2020-2022 TAURON Dystrybucja przeznaczył na zadania inwestycyjne realizowane w tym regionie ponad 1,8 mld złotych 

W Małopolsce do końca zbliżają się prace przy kompleksowych modernizacjach dwóch ważnych stacji WN/SN – Prądnik i Szaflary. Pierwsza inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, a także usprawni procesy przyłączeniowe dla klientów w północnej części Krakowa. W tej części miasta realizowane są obecnie największe inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które wymagają nowej konfiguracji sieci i poprawy pewności zasilania. 

Na stacji Prądnik przeprowadzone prace modernizacyjne obejmują powstanie budynku głównego, zabudowę wnętrzowych rozdzielnic 110  kV i 15 kV oraz montaż urządzeń, w tym urządzeń potrzeb własnych, obwodów wtórnych, telekomunikacji oraz systemu sygnalizacji pożarowej i układów pomiarowych. 

Na terenie miasta modernizowana jest także stacja WN/SN Rybitwy. Celem modernizacji jest – poza poprawą zdolności ruchowych – zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa obsługi stacji WN/SN Płaszów i Bieżanów. Ważne jest także zapewnienie możliwości przyłączania podmiotów zlokalizowanych we wschodniej części miasta, przede wszystkim w prężnie rozwijającej się Wielickiej Strefie Przemysłowej, gdzie zlokalizowane są duże firmy przemysłowe i logistyczne, w których zatrudnienie znalazło już ponad 2000 pracowników.  

Inną znaczącą inwestycją kontynuowaną w roku 2023 jest zadanie związane z przyłączeniem odbiorców w Nowym Targu, wymagające rozbudowy stacji 110/15 kV Szaflary.

Na terenach nowosądecczyzny TAURON Dystrybucja modernizuje linię WN Gorzków-Carbon i stację Biegonice, która umożliwi przyłączenie nowych klientów, a także poprawi bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. 

Wśród ukończonych w ostatnim czasie zadań na uwagę zasługuje modernizacja Rozdzielni Sieciowej Gotkowice na obszarze przylegającym do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wśród zadań przyłączeniowych zrealizowanych na terenie samego Krakowa był jeden z etapów zapewnienia zasilania Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. W ramach przeprowadzonych prac wybudowano około 17 km linii kablowych SN oraz zabudowano 23 złącza kablowe. 

Co mogą gminy? 

Realizacja inwestycji sieciowych wymaga jednak nie tylko zaangażowania środków finansowych i realizacji po stronie spółki, ale również wsparcia działań przez samorządy.  Wiele planowanych inwestycji w zakresie budowy linii średniego i niskiego napięcia napotyka na problemy formalne i proceduralne, których rozwiązanie leży w dużej mierze właśnie po stronie samorządów. 

Wśród nich najważniejszymi są brak zgód na umieszczanie urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych oraz bardzo rzadkie korzystanie z możliwości wydawania decyzji z art. 124 ugn, pozwalających na wejście w teren w celu zrealizowania inwestycji lub przyłączenia klienta. W wielu przypadkach prace przedłużają także długie terminy wydawania pozwoleń na budowę. Często w dokumentach planistycznych gmin zamieszczane są też jednoznaczne zapisy, dopuszczające budowę wyłącznie linii kablowych. Tymczasem dla części terenów ze względów geologicznych, technologicznych, konfiguracji sieci oraz właścicielskich –  nie jest to możliwe. 

Przykładem takiej bardzo trudnej do zrealizowania inwestycji TAURON Dystrybucji jest budowa stacji Skała. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa zasilania mieszkańców gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa, Trzyciąż, Gołcza, Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice Michałowice. Stacja umożliwi przyłączenia nowych odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej na terenie gmin, zmniejszy także liczbę awarii sieci i przerw w dostawie energii do klientów. 

Jednak największym problemem w tym przypadku jest ustalenie trasy przebiegu ok. 40 km linii wysokiego i średniego napięcia. Na terenie gmin Słomniki, Iwanowice i Skała, gdzie planowany jest przebieg linii 110 kV prace planistyczne trwają co najmniej od 2007 r.

Po wystąpieniu przedstawicieli TAURON Dystrybucji uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących awarii, a także pytali o sprawy techniczne związane z pracą sieci energetycznej.