Dostęp do informacji publicznej


Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków. Formularz kontaktowy: tauron-dystrybucja.pl/formularz