Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym Umowy o dofinansowanie projektów pn.: 

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa ciągłości dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

  Przedmiotem Projektu jest przebudowa sieci dystrybucyjnej - dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Siersza – GPZ Olkusz o długości 25 km, na terenie gmin Chrzanów i Olkusz. 

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę i zwiększenie możliwości przesyłowych dwutorowej linii 110 kV relacji Siersza – Olkusz 

  Wartość projektu: 14 933 758,07 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 7 900 179,25 zł 
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na kompleksowej modernizacji obejmującej budowę i przebudowę urządzeń i infrastruktury technicznej stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych we Wrocławiu i w Oławie. 

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, utworzenie zdolności przyłączania nowych mocy OZE, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń. 

  Wartość projektu:
  32 111 656,60 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 13 904 723,49 zł  
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na kompleksowej przebudowie stacji elektroenergetycznej Janów zlokalizowanej w Katowicach.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, przełączenie do sieci odbiorców zasilanych z istniejącej rozdzielni 6kV, uproszczenie obsługi ruchowej projektowanej stacji. 

  Wartość projektu:
  22 193 554,20 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 8 054 846,09 zł