Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 - Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

 

TAURON Dystrybucja S.A. w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2013 zrealizowała w ramach Poddziałania 2.1.1. dwa Projekty szkoleniowe:
 
  • Projekt adresowany do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. Celem Projektu było podniesienie kompetencji pracowników Spółki poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie 4 obszarów kluczowych dla realizacji celów strategicznych Spółki, jak też opracowanie i rozpowszechnienie zasad promocji równości szans płci oraz wsparcie wdrożenia planu zarządzania wiekiem.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:
    zaplanowane szkolenia oraz cele zostały zrealziowane. Projekt został zakończony.

  • Projekt skierowany był do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz mistrzów. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności zarządzania oraz unifikacja stylów zarządzania na wszystkich szczeblach menedżerskich i we wszystkich Oddziałach Spółki.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:
    zaplanowane szkolenia zostały zrealizowane. Projekt został zakończony.